งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเพื่อสืบสวนหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง จากหลักฐานที่ได้มี บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์จากผู้รู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเพื่อสืบสวนหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง จากหลักฐานที่ได้มี บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์จากผู้รู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเพื่อสืบสวนหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง จากหลักฐานที่ได้มี บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์จากผู้รู้ โดยตรง เช่น ประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ประวัติโบราณสถานในท้องถิ่น อาชีพ ต่างๆ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีที่เรา ไม่ค่อยรู้จักหรือ ไม่ค่อยมีใครสนใจ หรือ เรือนหายไป

2 1 การกำหนดเป้าหมายใน การศึกษา โดยการตั้งสมมติฐาน คือ ตั้ง คำถามในเรื่องที่ ต้องการรู้เพื่อเป็นแนวทางใน การศึกษา 2 การค้นหาหลักฐาน ประเภทต่างๆตามเป้าหมาย ของเรื่องที่จะศึกษา 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคุณค่า และหา ความสัมพันธ์ ของข้อมูล ตรวจสอบความ น่าเชื่อถือของข้อมูล 4 การนำเสนอ ข้อมูลต่างมีเหตุผลไม่มีอคติ จัดระเบียบข้อมูลหาเอกภาพ มี ความชัดเจน และเข้าใจง่าย หรืออธิบายเรื่องราวตาม หลักฐานที่ค้นพบ

3 สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน อดีต โดยอาศัยการสังเกตจดจำ บันทึก หรือเล่าสืบต่อกันมาเป็น ร่องรอยของการกระทำ การพูด การ เขียน การประดิษฐ์ การดำรงชีวิต ของมนุษย์ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ประเภทของหลักฐาน ตามลักษณะ 1 หลักฐานประเภทลายลักษณ์ อักสอน ได้แก่ จารึก ตำนาน พงศาวดาร เป็นต้น 2 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์ อักษร ได้แก่ หลักฐานโบราณคดี ทั้งที่เป็นหลักฐานสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ และสมัย ประวัติศาสตร์ เช่น หลักฐานจาก วัฒนธรรมประเพณี การบอกเล่า ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรม ประเภทของหลักฐานตาม ยุคสมัย 1 หลักฐานสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานที่ เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ยังไม่มีกา 2 หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานสมัยที่มนุษย์รู้จัก ประดิษฐ์ตัวอักษร และบันทึกใน วัสดุต่างๆรบันทึกเป็นลาย ลักษณ์อักษร


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเพื่อสืบสวนหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง จากหลักฐานที่ได้มี บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์จากผู้รู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google