งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทาง สังคม ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทาง สังคม ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทาง สังคม ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ทบทว น 1. หลักธรรมทางศาสนา พุทธที่ถือว่า เป็นพื้นฐานของความ เป็นมนุษย์ คือ 1. หลักธรรมทางศาสนา พุทธที่ถือว่า เป็นพื้นฐานของความ เป็นมนุษย์ คือ ก. อิทธิ บาท 4 ข. เบญจ ศีล ค. สังคห วัตถุ 4 ง. อคติ 4

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. พระพุทธเจ้าสอนให้ ปฏิบัติตนที่ เหมาะสมต่อบุคคล 6 ประเภทโดย เปรียบเหมือนอะไร 2. พระพุทธเจ้าสอนให้ ปฏิบัติตนที่ เหมาะสมต่อบุคคล 6 ประเภทโดย เปรียบเหมือนอะไร ก. ทิศ 6 ข. คารวะ 6 ค. สาราณียกร รม 6 ง. ธาตุ 6

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3.“ การเอาชนะศัตรูด้วย ความเป็นมิตร ” เกี่ยวข้องกับหลักศา สนคริสต์ข้อใด 3.“ การเอาชนะศัตรูด้วย ความเป็นมิตร ” เกี่ยวข้องกับหลักศา สนคริสต์ข้อใด ก. ความ รัก ข. การให้ อภัย ค. หลัก ศรัทธา ง. บัญญัติ 10 ประการ

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การบริจาคทานใน ลักษณะใด ที่ศาสนา อิสลามยกย่องมาก 4. การบริจาคทานใน ลักษณะใด ที่ศาสนา อิสลามยกย่องมาก ก. ทำต่อหน้า คนหมู่มาก ข. ทำตาม ฐานะของตน ค. ทำด้วยความ สมัครใจ ง. ทำโดยไม่ให้ ใครรู้


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทาง สังคม ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google