งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ Information Resources Development or Collection Development นโยบายการพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ Information Resources Development or Collection Development นโยบายการพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ Information Resources Development or Collection Development นโยบายการพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ

2 2  ขอบเขตเนื้อหาที่จะรวบรวม  ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่จะ รวบรวม  ขอบเขตการคัดเลือก  ขอบเขตการจัดหา  ขอบเขตการคัดออก

3 3 นโยบายการพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  ตัวอย่างนโยบายฯ

4 4

5 5

6 6

7 7 นโยบายการพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  ตัวอย่างเพิ่มเติม ตัวอย่างเพิ่มเติม  ตัวอย่างจากต่างประเทศ ตัวอย่างจากต่างประเทศ

8 8 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  การเลือก  คือกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ และประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศที่ จะจัดหามาไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ เป็นงาน สำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดหา  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงาน สำคัญมากอย่างหนึ่งในการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบงาน ด้านนี้จะต้องพิจารณาเลือกเฉพาะ ทรัพยากรที่มีคุณค่า ตรงกับความสนใจ และความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

9 9 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  ปรัชญาของรังกานาธาน ( Mr. Ranganathan )  หนังสือมีไว้ใช้ประโยชน์ (books are for use)  ผู้อ่านแต่ละคนมีหนังสือที่ตนจะอ่าน (every reader his book)  หนังสือทุกเล่มมีผู้อ่าน (every book its reader)  ประหยัดเวลาผู้อ่าน (save the time of the reader)  ห้องสมุดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเติบโตได้ (a library is a growing organ)

10 10 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  ความสำคัญของการคัดเลือก หรือ ทำไมเราถึงต้องเลือก ? การคัดเลือกมีผลต่อการ ให้บริการในอนาคต ใช้วัดมาตรฐานของห้องสมุดได้ ห้องสมุดมีความแตกต่างกัน ผู้ใช้แตกต่างกัน / ความต้องการ ต่างกัน

11 11 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศที่ มีจำนวนมาก ความแตกต่างกันของทรัพยากร สารสนเทศ คุณภาพที่ดีสำหรับให้บริการ จำนวนงบประมาณ สถานที่ของห้องสมุด

12 12 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้องกับ การคัดเลือก  บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุด  ครู อาจารย์  คณะกรรมการห้องสมุด  ผู้บริหาร  ผู้ใช้บริการห้องสมุด

13 13 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ คุณสมบัติของผู้คัดเลือก  มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ หนังสือในสาขาวิชา  รู้จักนักเขียนในแต่ละสาขาวิชา  รู้ถึงพัฒนาการวรรณกรรมในแต่ ละสาขาวิชา  รู้จักสำนักพิมพ์ ความมีชื่อเสียง แต่ละด้าน  มีความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ

14 14 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ คุณสมบัติของผู้คัดเลือก  รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ใช้ห้องสมุด  มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ไม่ อคติ  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ช่วยในการเลือกทรัพยากร สารสนเทศ  มีความสามารถในการอ่านได้ รวดเร็ว เข้าใจได้ทันที

15 15 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ คุณสมบัติของผู้คัดเลือก  เป็นนักอ่าน พยายามอ่านหนังสือ ทุกประเภท ติดตามความ เคลื่อนไหว  มีความรู้ในวิธีพิจารณาหนังสือ วิจารณ์หนังสือ  มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ ห้องสมุด

16 16 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  เลือกทรัพยากรที่ให้ประโยชน์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ นโยบายห้องสมุด  เลือกให้ครอบคลุม มีสัดส่วนสมดุล กันแต่ละสาขา  เลือกทรัพยากรที่สามารถสนอง ความต้องการของผู้ใช้ได้  ใช้หลักประเมินคุณค่าในการ คัดเลือก

17 17 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  ไม่อคติ  เป็นทรัพยากรที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม อันดี  เลือกทรัพยากรที่คนจะใช้มาก  เลือกที่มีความใหม่ ทันสมัย  เลือกตามงบประมาณ  เลือกที่จำเป็นกับห้องสมุด

18 18 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ข้อควรคำนึงถึงในการคัดเลือก  ความสนใจของผู้อ่าน ผู้ใช้  จำนวนและประเภทของ ทรัพยากรในแต่ละสาขา  แผนพัฒนาห้องสมุดในอนาคต  สำรวจตลาดหนังสือเพื่อทราบ ความเคลื่อนไหว

19 19 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ วิธีในการคัดเลือก ทรัพยากรห้องสมุด  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ขอความร่วมมือจากบุคลากร  ให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการที่ น่าสนใจ  บรรณารักษ์คัดเลือกเอง

20 20 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ปัญหาในการคัดเลือกทรัพยากร  ทรัพยากรบางประเภท บางสาขา มีเฉพาะบางภาษา  ขาดแคลนคู่มือ แหล่งในการ คัดเลือก  ทรัพยากรบางรายการอาจไม่ได้ เห็นฉบับจริงก่อนตัดสินใจเลือก  ห้องสมุดบางแห่งมีผู้คัดเลือก เพียงคนเดียว หรือเฉพาะคนบาง กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ Information Resources Development or Collection Development นโยบายการพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google