งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. วิเคราะห์ศักยภาพในการ ดูแลตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. วิเคราะห์ศักยภาพในการ ดูแลตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.

2 วิเคราะห์ศักยภาพในการ ดูแลตนเอง

3 กิจกรรมที่ 1 ศักยภาพในการ ดูแลตนเอง : วิเคราะห์ศักยภาพในการ ดูแลตนเอง : - ศักยภาพทางกาย - ศักยภาพทางจิต - ศักยภาพทางอารมณ์ - ศักยภาพทางสัมพันธภาพ - ศักยภาพในการเลือก ทางเลือกต่าง ๆ - ศักยภาพทางวิญญาณ

4 กิจกรรมที่ 1 ศักยภาพในการดูแล ตนเอง : วิเคราะห์ศักยภาพในการดูแล ตนเอง : ศักยภาพในการดูแลตนเอง 1. นักศึกษาแต่ละคนทำแบบประเมิน ศักยภาพในการดูแลตนเอง ( ใน LMS ) 2. หาค่าคะแนนรวมแต่ละด้าน และคะแนน เฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน 3. วิเคราะห์สุขภาวะองค์รวมของตนเอง จุด ดี จุดด้อย และแนวทางในการพัฒนา 4. ส่งคำตอบยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ไปที่ อาจารย์ประภาพร ชูกำเหนิด ที่ email: chukumnerd@yahoo.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 chukumnerd@yahoo.com

5 กิจกรรมที่ 2 สุขภาวะองค์รวมของ กรณี : วิเคราะห์สุขภาวะองค์รวมของ กรณีศึกษา : - ทัศนะทางด้านจิตวิญญาณ - ชายชราหน้าสถานีรถไฟ - เร่ร่อนขายฝัน - บ่อวิเศษ

6 สุขภาวะของคนไทยอยู่ที่ ไหน ?

7 วิเคราะห์สถานการณ์ 1. วิเคราะห์ภูมิหลัง และค้นหาสาเหตุ รากฐาน ของปัญหาและอุปสรรคของสุข ภาวะองค์รวม 2. ผลกระทบต่อสุขภาพ - พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม - ปัญหาสุขภาพ 3. การให้คุณค่า ความหมาย และ เป้าหมายของชีวิต

8 ทำความเข้าใจกับปัญหา รากฐานที่ทำให้ทุกข์ทรมาน / เจ็บป่วย - ความยากจน - การทารุณกรรม - การพลัดพราก - การกดขี่ของสังคม การวิเคราะห์ภูมิหลัง / ปัญหา รากฐาน เครียด พฤติกรร ม

9 1. ทัศนะทางด้านจิต วิญญาณ ภูมิหลัง / ปัญหา : - อาศัยในพื้นที่ที่มีการฝังท่อก๊าซ ไทยมาเลย์ - เป็นผู้นำศาสนา - ได้เห็นประสบการณ์ของนิคม อุตสาหกรรม มาบตาพุด - สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากโรงงาน - ทำให้มีปัญหาสุขภาพ - ความเจริญถึงขนาดชาวบ้านอยู่ ต่อไปไม่ได้ - ต้องขายที่ แล้วไปอยู่ไหน

10 1. ทัศนะทางด้านจิต วิญญาณ ภูมิหลัง / ปัญหา : - ต้องพลัดพราก แยกย้ายกันไป ไม่ สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ - มีเงินมากเท่าไหร่ หากสุขภาพไม่ดี ก็ไม่มีความหมาย

11 1. ทัศนะทางด้านจิต วิญญาณ การให้คุณค่า ความหมาย และ เป้าหมายของชีวิต : - การที่ได้อยู่อาศัย ช่วยเหลือ พึ่งพา กับครอบครัวและญาติมิตร - การที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี - การมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย

12 2. ชายชราหน้าสถานี รถไฟ ภูมิหลัง / ปัญหา : - ไม่มีความรู้ - แล้ง ทำนาไม่ได้ผล ต้องกู้ข้าวมา กิน - ยากจน เป็นหนี้ ที่ถูกยึด - ไม่มีที่ทำกิน

13 2. ชายชราหน้าสถานี รถไฟ - เร่ร่อนหางานทำ พลัดพรากจาก บ้าน - ลูกหลานไม่มีงานทำ - เครียด สูบบุหรี่ - การกิน อยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ - ร่างกายไม่แข็งแรง ตาไม่ค่อย เห็น หูไม่ได้ยิน

14 2. ชายชราหน้าสถานี รถไฟ การให้คุณค่า ความหมาย และ เป้าหมายของชีวิต : - มีข้าวกิน - ไม่เจ็บ ไม่ป่วย - ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว

15 3. เร่ร่อนขายฝัน ภูมิหลัง / ปัญหา : - ไม่มีความรู้ จบแค่ ป. 4 - มีลูกต้องดูแล - ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ยากจน เป็นหนี้ - พลัดพรากจากครอบครัว - เจ็บป่วย ปวดเข่า ปวดขา เอ็น ขอด - เหนื่อย นอนน้อย อยู่แออัด กินอยู่ ลำบาก

16 3. เร่ร่อนขายฝัน การให้คุณค่า ความหมาย และ เป้าหมายของชีวิต : - มีกิน มีใช้ - ไม่เจ็บ ไม่ป่วย - อยากกลับบ้าน ครอบครัวอยู่ พร้อมหน้า

17 4. บ่อวิเศษ ภูมิหลัง / ปัญหา : - ร่างกายไม่แข็งแรง เป็นหลาย โรค เช่น หัวใจโต เบาหวาน - ปฏิบัติธรรม ไปวัด รักษาศีล 8 - ลองว่ายน้ำแล้วโรคหาย - การออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ - หยุดว่ายน้ำเมื่อไปวัด ถือศีล 5 หรือ 8 - ว่ายน้ำกันทั้งชุมชน กลายเป็นวิถี ของชุมชน

18 4. บ่อวิเศษ การให้คุณค่า ความหมาย และ เป้าหมายของชีวิต : - การยอมรับกับสภาพที่เป็น - การสามารถอยู่อย่างสมดุลลงตัว กับสภาพที่เป็น กับสิ่งที่ตนให้คุณค่า - การได้ปฎิบัติธรรมตามความเชื่อ ของตน

19 chukumnerd@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ดร. อุไร หัถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.. วิเคราะห์ศักยภาพในการ ดูแลตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google