งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13

2 ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE)  หมายถึงชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทางานตามลาดับ ขั้นตอนการทางานที่เขียนขึ้นด้วยภาษาของ คอมพิวเตอร์ คาสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่า คอมพิวเตอร์ทางานตามคาสั่ง การทางาน พื้นฐานเป็นเพียงการกระทากับข้อมูลที่เป็น ตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็น เสียงพูดก็ได้

3 แผนผัง แสดงการแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์

4 ชนิดของซอฟต์แวร์  ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ อาจ ได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเองหรือผู้พัฒนา ระบบ แบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพ การทำงาน พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็นสอง ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

5 ซอฟต์แวร์ระบบ (SYSTEM SOFTWARE)  คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบ คอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้ว แปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไป แสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำ รอง

6 1. ระบบปฏิบัติการ  ระบบปฏิบัติการหรือโอเอส (Operating System : OS) เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนี้ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากและเป็นที่รู้จัก กันดีเช่น ดอส วินโดวส์ ยูนิกซ์ ลีนุกซ์ และ แมคอินทอช เป็นต้น

7 2. ตัวแปลภาษา  ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จาเป็นต้องมี ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาระดับสูงให้เป็น ภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ภาษา ระดับสูงเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรม เขียนชุดคาสั่งได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนถึง สามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลังได้

8 ภาษาปาสคาล เป็นภาษาสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่มี รูปแบบเป็นโครงสร้าง เขียนสั่งงานคอมพิวเตอร์เป็น กระบวนความผู้เขียน ภาษาเบสิก เป็นภาษาที่มีรูปแบบคำสั่งไม่ยุ่งยาก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบคำสั่ง พื้นฐานที่สามารถนำมาเขียนเรียงต่อกันเป็น โปรแกรมได้ ภาษาซี เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์อื่น ๆภาษาซีเป็นภาษาที่มีโครงสร้าง คล่องตัวสำหรับการเขียนโปรแกรมหรือให้ คอมพิวเตอร์ติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภาษาโลโก เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และเข้าใจหลักการ โปรแกรมภาษาโลโกได้รับการ พัฒนาสำหรับเด็ก

9 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์  โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรม อรรถประโยชน์เป็นโปรแกรมที่ช่วยอานวยความ สะดวกในการใช้งานใช้เพื่อบำรุงรักษา จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ คอมพิวเตอร์ เช่น 1. โปรแกรมบีบอัดไฟล์ 2. โปรแกรมจัดการไฟล์ 3. โปรแกรมสารองไฟล์ 4. โปรแกรมตรวจสอบไวรัส 5. โปรแกรม จัดเรียงพื้นที่ดิสก์

10 4. โปรแกรมขับอุปกรณ์  เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่ประสานงาน ฮาร์ดแวร์กับระบบคอมพิวเตอร์ให้ทางาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Printer Driver, Scanner Driver, Sound Driver

11 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (APPLICATION SOFTWARE)  เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีผู้พัฒนาเพื่อใช้ งานทั่วไปทาให้ทางานได้สะดวกขึ้น หรือ อาจเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะซึ่งผู้ใช้เป็น ผู้พัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ การทางานของตน

12 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน ทั่วไป  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีใช้กันทั่วไป คือ ซอฟต์แวร์ สำเร็จ (package) ซึ่งซอฟต์แวร์สำเร็จเป็นซอฟต์แวร์ที่ ใช้กันสูงมาก ซอฟต์แวร์สำเร็จเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัท พัฒนาขึ้นแล้วนาออกมาจาหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานได้โดยตรง เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทา ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นาเสนอ ซอฟต์แวร์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ กราฟิก

13 2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ  ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทางาน หรือความต้องการของธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดทาขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนรวม กันเพื่อร่วมกันทางาน ซอฟต์แวร์ใช้งาน เฉพาะที่ใช้กันในทางธุรกิจ เช่น ระบบงาน ทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจาหน่าย โปรแกรม ทางธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google