งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13
ซอฟต์แวร์ (software) จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13

2 ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทางานตามลาดับขั้นตอนการทางานที่เขียนขึ้นด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์ คาสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทางานตามคาสั่ง การทางานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทากับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้

3 แผนผัง แสดงการแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์

4 ชนิดของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ อาจได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเองหรือผู้พัฒนาระบบ แบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทำงาน พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็นสองประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

5 ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)
คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง

6 1 . ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการหรือโอเอส (Operating System : OS) เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนี้ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากและเป็นที่รู้จักกันดีเช่น ดอส วินโดวส์ ยูนิกซ์ ลีนุกซ์ และแมคอินทอช เป็นต้น

7 2. ตัวแปลภาษา ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จาเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ภาษาระดับสูงเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดคาสั่งได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนถึงสามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลังได้

8 ภาษาปาสคาล เป็นภาษาสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบเป็นโครงสร้าง เขียนสั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนความผู้เขียน ภาษาเบสิก เป็นภาษาที่มีรูปแบบคำสั่งไม่ยุ่งยาก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบคำสั่งพื้นฐานที่สามารถนำมาเขียนเรียงต่อกันเป็นโปรแกรมได้ ภาษาซี เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆภาษาซีเป็นภาษาที่มีโครงสร้างคล่องตัวสำหรับการเขียนโปรแกรมหรือให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภาษาโลโก เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเข้าใจหลักการ โปรแกรมภาษาโลโกได้รับการพัฒนาสำหรับเด็ก

9 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นโปรแกรมที่ช่วยอานวยความสะดวกในการใช้งานใช้เพื่อบำรุงรักษา จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของคอมพิวเตอร์ เช่น 1. โปรแกรมบีบอัดไฟล์ 2. โปรแกรมจัดการไฟล์ 3. โปรแกรมสารองไฟล์ 4. โปรแกรมตรวจสอบไวรัส 5. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

10 4.โปรแกรมขับอุปกรณ์ เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่ประสานงานฮาร์ดแวร์กับระบบคอมพิวเตอร์ให้ทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Printer Driver , Scanner Driver , Sound Driver

11 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)
เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีผู้พัฒนาเพื่อใช้งานทั่วไปทาให้ทางานได้สะดวกขึ้น หรืออาจเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะซึ่งผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทางานของตน

12 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานทั่วไป
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีใช้กันทั่วไป คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package) ซึ่งซอฟต์แวร์สำเร็จเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันสูงมาก ซอฟต์แวร์สำเร็จเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นแล้วนาออกมาจาหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยตรง เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทา ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นาเสนอ ซอฟต์แวร์สื่อสาร ซอฟต์แวร์กราฟิก

13 2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทางานหรือความต้องการของธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดทาขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนรวมกันเพื่อร่วมกันทางาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กันในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจาหน่าย โปรแกรมทางธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย.... นางสาววริศรา ทาวรรณ์ เลขที่ 35 ชั้น ม.4/13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google