งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ การตลาด การนำสินค้าหรือบริการจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเพื่อที่ว่า ผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็เพื่อสามารถ ประสบความสำเร็จใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ การตลาด การนำสินค้าหรือบริการจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเพื่อที่ว่า ผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็เพื่อสามารถ ประสบความสำเร็จใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของ การตลาด การนำสินค้าหรือบริการจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเพื่อที่ว่า ผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็เพื่อสามารถ ประสบความสำเร็จใน วัตถุประสงค์ขององค์การด้วย บทที่ 3 การตลาด

2 หน้าที่และกิจกรรมทางการตลาด 1. การซื้อ 2. การขาย 3. การขนส่ง 4. การเก็บ รักษา 5. การจัดมาตรฐานและระดับชั้นของ สินค้า 6. การเงิน 7. การ รับภาระความเสี่ยง 8. สารสนเทศทางการตลาดและการ วิจัยตลาด

3 การตลาดช่วยสร้างอรรถประโยชน์ 1. อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ 2. อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ 3. อรรถประโยชน์ด้านเวลา 4. อรรถประโยชน์ด้านการเป็นเจ้าของ 5. อรรถประโยชน์ด้านภาพพจน์

4 วิวัฒนาการแนวคิด ทางการตลาด แนวคิดทางด้านการผลิต แนวคิดทางด้านผลิตภัณฑ์ แนวคิดทางด้านการขาย แนวคิดทางด้านการตลาด แนวคิดทางด้านการตลาดเพื่อสังคม

5 การแบ่งส่วนตลาด 1. ตัวผันแปรทางด้านสังคม 2. ตัวผันแปรทางด้านภูมิศาสตร์ 3. ตัวผันแปรทางด้านบุคคล 4. ตัวผันแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ

6 พฤติกรรมผู้บริโภค 1. อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 1.1 อิทธิพลทางจิตวิทยา 1.2 อิทธิพลส่วนบุคคล 1.3 อิทธิพลทางสังคม 1.4 อิทธิพลทางวัฒนธรรม

7 พฤติกรรมผู้บริโภค 2. กระบวนการซื้อของผู้บริโภค 2.1 การรับรู้ปัญหา / ความต้องการ 2.2 การหาข้อมูล 2.3 การประเมินทางเลือก 2.4 การตัดสินใจซื้อ 2.5 การประเมินภายหลังซื้อ

8 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 P’s Product Price Place Promotion

9 4P’s Product ผลิตภัณฑ์ - คุณภาพ - รูปร่าง ลักษณะ - อุปกรณ์เสริม - ตราสินค้า - บรรจุภัณฑ์ - ขนาด - การบริการ - การรับประกัน - การคืนสินค้า - การกำหนดตำแหน่ง ของ ผลิตภัณฑ์

10 4P’s Price ราคา - ราคาตามป้าย - ส่วนลด - ส่วนยอมให้ - ระยะเวลาการจ่าย เงินชำระสินค้า - การให้เครดิต Place การจัด จำหน่าย - ช่องทางการจัด จำหน่าย - การครอบคลุม ตลาด - ทำเลที่ตั้ง - การสินค้าคงคลัง - การขนส่ง

11 4P’s Promotion การส่งเสริม การตลาด - การโฆษณา - การขายโดยใช้พนักงาน - การส่งเสริมการขาย - การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์

12 ประเภทของ ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. สินค้าอุปโภคบริโภค - สินค้าสะดวกซื้อ - สินค้าเปรียบเทียบซื้อ - สินค้าเจาะจงซื้อ - สินค้าที่ไม่แสวงซื้อ 2. สินค้าอุตสาหกรรม Product ผลิตภัณฑ์

13 องค์ประกอบที่สำคัญของ ผลิตภัณฑ์ 1. ผลิตภัณฑ์หลัก 2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 3. ผลิตภัณฑ์ควบ

14 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

15 วิธีการกำหนด ราคา 1. กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนเป็น เกณฑ์ - วิธีบวกเพิ่มจากต้นทุน (Mark up on cost ) ราคาขาย = ต้นทุน + กำไร - วิธีบวกเพิ่มจากราคาขาย (Mark up on selling Price) - วิธีบวกเพิ่มโดยพ่อค้าคนกลาง (Mark up by middlemen) - โดยบวกเพิ่มแบบลูกโซ่ คือ บวกเพิ่มจาก ราคาขาย เช่น ผู้ผลิตบวกกำไรเพิ่ม 10% ผู้ค้าส่งบวกเพิ่ม 20 % ผู้ค้า ปลีกบวกเพิ่ม 40 % Price ราคา

16 วิธีการกำหนดราคา 2. กำหนดราคาโดยใช้อุปสงค์เป็น เกณฑ์ - พิจารณาความต้องการซื้อของผู้บริโภค ที่มีระดับราคาต่างๆ 3. กำหนดราคาโดยใช้คู่แข่งขันเป็น เกณฑ์ - กำหนดราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน - กำหนดราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน - กำหนดราคาเท่าคู่แข่งขัน

17 ประเภทช่องการจัดจำหน่าย มี 2 ประเภท 1. ช่องการจัดจำหน่ายโดยตรง ( ผู้ผลิตส่ง ตรงยังผู้บริโภค ) หมายถึง ช่องทางการนำ สินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยไม่อาศัย คนกลาง 2. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม ( ผู้ผลิต ส่งผ่านผู้ค้าส่ง ) หมายถึงช่องทางจัดจำหน่ายที่ผู้ผลิตนำ สินค้าไปยังผู้บริโภคโดยอาศัยคนกลาง ( ผู้ผลิตจะอาศัยคนกลางทำหน้าที่ขายหรือ หน้าที่ทางการตลาดอื่นๆเช่น การขนส่ง การ เก็บรักษา การบรรจุภัณฑ์ ) Place การจัด จำหน่าย

18 การกระจายสินค้า หมายถึง กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการ เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยัง ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทาง อุตสาหกรรม คือ 1. ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าและการ คลังสินค้า 2. การจัดการวัสดุ 3. การควบคุมสินค้าคงเหลือ 4. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง ซื้อ 5. การขนส่ง

19 การส่งเสริม การตลาด หมายถึง กระบวนงานด้านการสื่อสาร การตลาดระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ เพื่อให้ข้อมูล ชักจูงใจ หรือตอกย้ำ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมของ กลุ่มเป้าหมาย Promotion การส่งเสริมการขาย

20 เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริม การตลาด ประกอบด้วย - การโฆษณา (Advertising) - การประชาสัมพันธ์ (Public relation) - การใช้พนักงานขาย (Personal selling) - การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion ) เช่น การลดราคา การแลกซื้อ, การแจกตัวอย่าง, การแจก คูปอง, การแถมสินค้าการแข่งขัน การชิง โชค - การตลาดทางตรง (Direct Marketing)


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ การตลาด การนำสินค้าหรือบริการจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเพื่อที่ว่า ผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็เพื่อสามารถ ประสบความสำเร็จใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google