งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลูกและดูแลปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลูกและดูแลปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลูกและดูแลปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน
การปลูกปาล์มน้ำ มันในภาคอีสานอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือความแห้งแล้ง นอกจากสภาพพื้นที่ ดิน ฟ้า อากาศ สิ่งสำคัญคือพันธุ์ปาล์มน้า มันซึ่งจะต้องทนต่อความแห้งแล้งสูง ซึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรที่ศึกษาเรื่องนี้พบว่าพันธุ์เหมาะคือ คอมแพคต้า ไนจีเรีย ซึ่งมีลักษณะเด่นคือต้นเตี้ย ทางใบสั้น ลูกดก ให้ผลผลิตสูง

2 การปลูก - .ในการเตรียมดินจะต้องไถให้ลึก ให้ดินแตกตัวเพื่อให้รากปาล์มน้า มันสามารถแทรกตัวได้ - ปลูกช่วงระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถว 8.5 x 8.5 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 26 ต้น การดูแลรักษา การดูแลสวนปาล์มน้า มันถือว่าเป็นพืชที่ดูแลง่ายถ้าเทียบกับพืชตัวอื่นเช่น ยางพารา - การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี (ยูเรีย) ให้ต้นปาล์มน้า มัน ปี ละ 2 ครั้ง - การให้น้า ในสวนปาล์มน้า มัน ครั้งแรกเลยได้วางแผนการจัดการน้า อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การขุดสระที่ สามารถจุน้า ได้ถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตร และขุดบ่อบาดาลอีก 2 จุด พร้อมทั้งมีการวางท่อเพื่อปล่อยน้า แบบสเปรย์หัวฉีด ทุกต้นให้ทั่วถึง ทา ให้ปาล์มน้า มันไม่ขาดน้า น้า ที่ให้คือ 200 ลิตรต่อต้นต่อสัปดาห์

3 ผลผลิต ปาล์มน้า มัน อยู่ในช่วง 1-4 ปี ถือว่าเป็นปาล์มน้า มันปฐมภูมิจึงยัง ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่จึงจะยังไม่เก็บทลายปาล์มน้า มันในปี ที่ 3 เหตุผลคือให้เลี้ยงลา ต้น ก่อน และทา การเก็บผลผลิตในปี ที่ 4 ซึ่งผลผลิตที่ได้ประมาณ 2.9 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งถ้า ปาล์มน้า มันโตเต็มที่ผลผลิตที่ได้คือ ตันต่อไร่ต่อปี


ดาวน์โหลด ppt การปลูกและดูแลปาล์มน้ำมันในภาคอีสาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google