งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบจัดการพลังงานใน อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2/1 หมวดวิชาช่าง ยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบจัดการพลังงานใน อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2/1 หมวดวิชาช่าง ยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบจัดการพลังงานใน อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2/1 หมวดวิชาช่าง ยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

2 ประเด็นปัญหาการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ เรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ เรียนรู้ ในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า แนว การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ใช้ความสามารถตามธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ และมาตรา 24 กล่าวว่า ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ รอบรู้

3 การวิเคราะห์สาเหตุที่นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบจัด การพลังงานในอุตสาหกรรมต่ำ พบว่าเนื้อหา ในวิชาที่เรียน เป็นเนื้อหาใหม่ นักเรียนยังไม่ เข้าใจมากนัก และจากความใส่ใจเรียนของ นักศึกษาน้อยลง ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะ หาความรู้เพิ่มเติม ผู้วิจัยจึงได้คิดหาวิธีกา แก้ปัญหาการไม่สนใจการเรียน เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ดีขึ้น การจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมเพื่อน ช่วยเพื่อนน่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนอีกแบบ หนึ่งที่เหมาะสำหรับนักเรียน ได้แก่ สร้างองค์ ความรู้ให้แก่ตนเอง แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม มีความ รับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ เรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแสดง ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีประโยชน์ต่อการ เรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

4 จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยให้นักเรียน ได้เรียนรู้ในรายระบบจัดการพลังงานใน อุตสาหกรรม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

5 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

6 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมด เป็นประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ เจาะจง เนื่องจากผู้วิจัยทำการทดลองเองและได้ ทำการสอนห้องดังกล่าวตัวแปรที่ศึกษา 1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่วิธีการเรียนใน วิชาระบบจัด การพลังงานในอุตสาหกรรม ของปวส. 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วย เพื่อน 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม ของปวส. 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2/2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเสนอ ผลการวิจัย ได้ตามลำดับ ดังนี้ 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียน ที่เรียน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน *p <.05 คะแนน xSD t ก่อนเรียน 3.572.586.56* หลังเรียน 5.902.19

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชา ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม ของ นักเรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สูง กว่านักเรียนก่อนใช้กิจกรรมเพื่อนช่วย เพื่อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

9 ข้อเสนอแนะ 1. ควรส่งเสริมให้น้าการสอนโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน ไปใช้ในการเรียนในรายวิชา ทั่ว ๆ ไป เพราะการสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อน ช่วยเพื่อน จะท้าให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหา ด้วยตนเอง นักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน นักเรียนอ่อนจะมีคามสำคัญภายในกลุ่มจึง ท้าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ขึ้น 2. ก่อนทำการสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วย เพื่อน ควรมีการแนะนำให้นักเรียนใจการจับ กลุ่ม การเรียนก่อน เพราะนักเรียนเกิดความ สับสน หรือไม่เข้าใจวิธีการเรียน อาจส่งผลให้ นักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนได้

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบจัดการพลังงานใน อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2/1 หมวดวิชาช่าง ยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google