งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 หมวดวิชา ช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 หมวดวิชา ช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 หมวดวิชา ช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

2 ประเด็นปัญหาการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ ได้เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ ในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า แนวการ จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนใช้ความสามารถตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ มาตรา 24 กล่าวว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้

3 การวิเคราะห์สาเหตุที่นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานวัดละเอียด ช่างยนต์ต่ำ พบว่าเนื้อหาในวิชาที่เรียน นักเรียนยังไม่เข้าใจมากนัก และจากความ ใส่ใจเรียนของนักศึกษาน้อยลง ไม่มีความ กระตือรือร้นที่จะหาความรู้ การจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมเพื่อน ช่วยเพื่อนน่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนอีก แบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับนักเรียน ได้แก่ สร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเอง แก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน การ

4 จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยให้ นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชางานวัดละเอียด ช่างยนต์ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

5 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดย ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

6 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้ประชากร ทั้งหมด เป็นประชากร คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 หมวดวิชาช่างยนต์ ปี การศึกษา 1/2556 วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตัวแปรที่ศึกษา 1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่วิธีการเรียนใน วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 จำนวน 40 คน

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเสนอ ผลการวิจัย ได้ตามลำดับ ดังนี้ 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน หลังเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียน ที่ เรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน *p <.05 คะแนน xSD t ก่อนเรียน 3.772.656.66* หลังเรียน 5.962.12

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ของนักเรียนโดย ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่านักเรียน ก่อนใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

9 ข้อเสนอแนะ 1. ควรส่งเสริมให้น้าการสอนโดยใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ไปใช้ในการเรียน ในรายวิชาทั่ว ๆ ไป เพราะการสอนโดยใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จะท้าให้นักเรียน ได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง นักเรียนมีการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนอ่อนจะมี คามสำคัญภายในกลุ่มจึงท้าให้นักเรียนมี ความกระตือรือร้นในการเรียนขึ้น 2. ก่อนทำการสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อน ช่วยเพื่อน ควรมีการแนะนำให้นักเรียนใจ การจับกลุ่ม การเรียนก่อน เพราะนักเรียน เกิดความสับสน หรือไม่เข้าใจวิธีการเรียน อาจส่งผลให้นักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จใน การเรียนได้

10


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 หมวดวิชา ช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google