งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 หมวดวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

2 ประเด็นปัญหาการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า แนวการจัด การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ใช้ความสามารถตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 กล่าวว่า ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ รอบรู้

3 การวิเคราะห์สาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ต่ำ พบว่าเนื้อหาในวิชาที่เรียน นักเรียนยังไม่ เข้าใจมากนัก และจากความใส่ใจเรียนของ นักศึกษาน้อยลง ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะหา ความรู้ การจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อนน่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนอีก แบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับนักเรียน ได้แก่ สร้าง องค์ความรู้ให้แก่ตนเอง แก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม มีความ รับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ

4 จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยให้นักเรียน ได้เรียนรู้ในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น

5 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน

6 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้ประชากร ทั้งหมด เป็นประชากร คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 หมวดวิชาช่างยนต์ ปี การศึกษา 1/2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม หก จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 40 คน ได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง ตัวแปรที่ศึกษา 1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่วิธีการเรียนใน วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อน ช่วยเพื่อน 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ห้อง 1 จำนวน 40 คน

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเสนอ ผลการวิจัย ได้ตามลำดับ ดังนี้ 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียน ที่เรียน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน *p < .05 คะแนน x SD t ก่อนเรียน 3.77 2.65 6.66* หลังเรียน 5.96 2.12

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ของนักเรียนโดยใช้ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่านักเรียนก่อน ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

9 ข้อเสนอแนะ 1. ควรส่งเสริมให้น้าการสอนโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน ไปใช้ในการเรียนในรายวิชา ทั่ว ๆ ไป เพราะการสอนโดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน จะท้าให้นักเรียนได้ศึกษา เนื้อหาด้วยตนเอง นักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน นักเรียนอ่อนจะมีคามสำคัญภายใน กลุ่มจึงท้าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน การเรียนขึ้น 2. ก่อนทำการสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วย เพื่อน ควรมีการแนะนำให้นักเรียนใจการจับ กลุ่ม การเรียนก่อน เพราะนักเรียนเกิดความ สับสน หรือไม่เข้าใจวิธีการเรียน อาจส่งผล ให้นักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนได้

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายสุรชัย ไตรบรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google