งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปล Slide. What is WIPO? The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a specialized agency of the United Nations. It is dedicated to developing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปล Slide. What is WIPO? The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a specialized agency of the United Nations. It is dedicated to developing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปล Slide

2 What is WIPO? The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a specialized agency of the United Nations. It is dedicated to developing a balanced and accessible international intellectual property (IP) system, which rewards creativity, stimulates innovation and contributes to economic development while safeguarding the public interest. http://www.wipo.int/about- wipo/en/what_is_wipo.html องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก คือ หน่วยงานที่เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ. WIPO ทุ่มเทให้กับการพัฒนาระบบทรัพย์สิน ทางปัญญา (IP) ระหว่างประเทศที่สมดุลและ สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งระบบดังกล่าวจะ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิด นวัตกรรม และนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งปกป้องสาธารณะประโยชน์

3 What is Intellectual Property? Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce. ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) หมายถึง สิ่งที่ได้สร้างจากความคิด ประกอบด้วย - สิ่งประดิษฐ์ - งานวรรณกรมและศิลปะ และ สัญลักษณ์ - ชื่อ, ภาพ, และการออกแบบ ที่ ใช้ในการค้า http://www.wipo.int/about-ip/en/

4 IP is divided into two categories: Industrial property, which includes inventions (patents), trademarks, industrial designs, and geographic indications of source; and Copyright, which includes literary and artistic works such as novels, poems and plays, films, musical works, artistic works such as drawings, paintings, photographs and sculptures, and architectural designs. Rights related to copyright include those of performing artists in their performances, producers of phonograms in their recordings, and those of broadcasters in their radio and television programs. ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) -- 2. ลิขสิทธิ์ (Copyright) 1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) ประกอบด้วย - สิ่งประดิษฐ์ ( สิทธิบัตร ) inventions (patents) - เครื่องหมายการค้า (trademarks) - การออกแบบทางอุตสาหกรรม (industrial designs) - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographic indications) 2. ลิขสิทธิ์ (Copyright) ประกอบด้วย - งานวรรณกรมและศิลปะ เช่น นวนิยาย กวีนิพนธ์ และบทละคร - ภาพยนตร์ - งานเพลง - งานศิลปะ เช่น การวดภาพ การระบายสี การถ่ายภาพ และงานปั้น - การออกแบบสถาปัตยกรรม สิทธิที่เกี่ยวขอ้งกับลิขสิทธิ์ จะรวมถึง สิทธิของศิลปินในการแสดงผลงาน สิทธิ (Rights) ของผู้ผลิตใน การบันทึกรายการ และสิทธิของผู้กระจายสัญญาณในรายการ วิทยุ และโทรทัศน์


ดาวน์โหลด ppt แปล Slide. What is WIPO? The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a specialized agency of the United Nations. It is dedicated to developing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google