งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคีในกลุ่มชุมชน
การพึ่งพาตนเอง ความสามัคคีในกลุ่มชุมชน

4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมสร้างคุณภาพคน ทางสายกลาง ความสมดุลและยั่งยืน ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล

5 วิธีการในการสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียง

6 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

7 เศรษฐกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อสังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง
ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงไปถึงเรื่องวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

8 ธรรมจักรแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
1. นโยบายและกระแสสังคม 2. สำรวจผังชุมชนและเครือข่าย 3. ส่งเสริมการเรียนรู้จากชุมชนที่ เข้มแข็ง

9 4. ภาครัฐบาลจัดให้บริการเสริม
ทางด้านวิชาการ 5. จัดช่องทางการจำหน่าย 6. ส่งเสริมให้สื่อต่าง ๆ เข้าใจเรื่อง ชุมชน 7. จัดตั้งกองทุนเพื่อชุมชน

10 8. มีการออกกฎหมายเพื่อสร้างเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน
9. เสริมสร้างการทำงานแบบเป็นกลุ่ม และฝึกอบรมทักษะ 10. ทำการศึกษาวิจัยและประเมินผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

11 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
การประยุกต์แนวคิด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

12 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น - ความรู้ ความสามารถ - พัฒนาทรัพยากรให้เป็นสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

13 - สร้างงาน สร้างรายได้ให้ บุคคลและชุมชน - คนไม่ต้องไปทำงานที่อื่น
- มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - สร้างงาน สร้างรายได้ให้ บุคคลและชุมชน - คนไม่ต้องไปทำงานที่อื่น

14 หลักการพื้นฐาน 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 2. พึ่งตนเองและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์

15 วัตถุประสงค์ 2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

16 4. ส่งเสริมการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 5. ส่งเสริมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ของชุมชน โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google