งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ พึ่งพา ตนเอง ความ สามัคคีใน กลุ่ม ชุมชน

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ สมดุล และยั่งยืน ทางสาย กลาง ภูมิคุ้มกัน และรู้เท่า ทันโลก ความพอประมาณอย่าง มีเหตุผล การ ส่งเสริม สร้าง คุณภาพ คน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิธีการในการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อสังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงไปถึงเรื่องวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. นโยบายและ กระแสสังคม 2. สำรวจผังชุมชนและ เครือข่าย 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ จากชุมชนที่ เข้มแข็ง ธรรมจักรแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ภาครัฐบาลจัด ให้บริการเสริม ทางด้านวิชาการ 5. จัดช่องทางการ จำหน่าย 6. ส่งเสริมให้สื่อต่าง ๆ เข้าใจเรื่อง ชุมชน 7. จัดตั้งกองทุนเพื่อ ชุมชน

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 8. มีการออกกฎหมาย เพื่อสร้างเสริม ความเข้มแข็งของ ชุมชน 9. เสริมสร้างการ ทำงานแบบเป็นกลุ่ม และฝึกอบรมทักษะ 10. ทำการศึกษาวิจัยและ ประเมินผล เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การประยุกต์แนวคิด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์แนวคิด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นำภูมิปัญญาท้องถิ่น - ความรู้ ความสามารถ - พัฒนาทรัพยากรให้เป็นสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - สร้างงาน สร้างรายได้ให้ บุคคลและชุมชน - คนไม่ต้องไปทำงานที่อื่น

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักการพื้นฐาน 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 2. พึ่งตนเองและคิดอย่าง สร้างสรรค์ 3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. สร้างงาน สร้าง รายได้แก่ชุมชน วัตถุประสงค์ 2. สร้างความ เข้มแข็งแก่ชุมชน 3. ส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ส่งเสริมการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ 4. ส่งเสริมการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ 5. ส่งเสริม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ของชุมชน โดย สอดคล้องกับวิถี ชีวิต และ วัฒนธรรมใน ท้องถิ่น 5. ส่งเสริม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ของชุมชน โดย สอดคล้องกับวิถี ชีวิต และ วัฒนธรรมใน ท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google