งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว หมายถึง โรงพยาบาลที่มี การจัดระบบริการที่ได้ มาตรฐานตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยง ดูบุตรแรกเกิด ถึง 5 ปี โดย ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบบริการ ซึ่งมุ่งหวังให้ แม่ - ลูกปลอดภัยจากการ ตั้งครรภ์ และการคลอด ลูก ได้รับการเลี้ยงดูให้มีการ เจริญเติบโตและพัฒนาการ สมวัย

3 วัตถุประสงค์ 1. บูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการอนามัย แม่และเด็กในสถานบริการ ครอบครัว และชุมชน (Integrated Care) 2. พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็ก ที่มีมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง ( Continuum of Care)

4 ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ - คัดกรอง Thal / HIV โรงเรียนพ่อแม่ อาหาร และโภชนาการ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว รพ. ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รพ. สายสัมพันธ์แม่ - ลูก โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ ตรวจพัฒนาการเด็ก โภชนาการ นิทาน ของเล่น ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา / ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอด / หลังคลอดคลินิกสุขภาพเด็กดี ระบบคุณภาพโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์  ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ  ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 0.5(ไม่เกินร้อยละ 7)  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 2.5 (ร้อยละ 25)  เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า 90 %

5 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กระบวนการคุณภาพ PDCA / ADLI Risk management Team work LO/KM ระบบบริการคุณภาพ ฝากครรภ์คุณภาพ / โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ / มุมนมแม่ โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก การมีส่วนร่วมชุมชน ชมรมแม่อาสา / เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์สุขภาวะแม่และเด็ก ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 : พันการเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม ลดจากฐานข้อมูลเดิมปีละ ร้อยละ 0.5(ไม่เกินร้อยละ 7) เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง เดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นจาก ฐานข้อมูลเดิมปีละร้อยละ 2.5 (ร้อยละ 25) เด็กแรกเกิด – 5 ปี พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90

6 เป้าหมาย 1. โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว 2. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทองอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

7  เข้าร่วมโครงการบริการอนามัยแม่และเด็ก  ระดับทองแดงกระบวนการคุณภาพ และระบบบริการคุณภาพ  ระดับเงินระดับทองแดง และ การมีส่วนร่วมของชุมชน  ระดับทองระดับเงิน และผลลัพธ์บริการ เกณฑ์ประเมิน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

8 MCH Borad ระดับจังหวัดพิจารณาส่ง รพ. เข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งศูนย์อนามัย และกรมอนามัย โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัยส่งพระบรมฉายาลักษณ์ 3 พระองค์ สสจ. ทุก รพ. พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก ทุก รพ. ประเมินตนเอง ไม่ผ่านพัฒนาระบบส่วนที่ขาด ประสาน MCH Board พัฒนา ระบบบริการคุณภาพ อบรม รพ. ประเมินตนเอง เมื่อพร้อม แจ้งทีม จังหวัดเข้าประเมิน ไม่ผ่าน แจ้งผลเพื่อปรับปรุง และแจ้งประเมินซ้ำ ทีมประเมินระดับจังหวัด ประเมิน รพช. ทุกแห่ง ผ่านระดับ..แจ้งทีมประเมิน จังหวัด ผลการประเมิน ผ่านระดับ................................ ส่งผลให้ทีมศูนย์อนามัยประเมิน รพศ./รพท. และสุ่ม รพช. ทีมศูนย์อนามัยตัดสินระดับทองแดง และเงิน แจ้งผลจังหวัด และส่งแบบ ประเมินระดับทองให้กรมอนามัย ทีมส่วนกลางพิจารณาผล/ สุ่มประเมิน และประกาศผล แจ้งกลับศูนย์ฯ และจังหวัด รพ. ผ่านระดับทองรับโล่ห์ รพ. ผ่านระดับทองแดง, ระดับเงินรับประกาศเกียรติคุณ รพ. ผ่านระดับทองรับโล่ห์ รพ. ผ่านระดับทองแดง, ระดับเงินรับประกาศเกียรติคุณ ขั้นตอน การประเมิน

9 โครงสร้างระบบกำกับ ติดตามโครงการฯ คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลสายใยรักฯ คณะอนุกรรมการ กำกับ ติดตาม ระดับเขต 19 เขตตรวจราชการ คณะทำงาน จัด ทำข้อเสนอ เพื่อ การกำกับติดตาม โครงการ ฯ

10 การกำกับ ติดตาม เป้าหมายหลักการ กำกับ ติดตาม  สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก  การบริหารจัดการ (MCH.board)  ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา

11 โรงพยาบาล รับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ ผ่านมาตรฐานระดับ ทองแดงและชุมชนร่วม กลุ่มสนับสนุนนมแม่ในชุมชน ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์เด็กเล็กนมแม่ โรงพยาบาลจัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักฯส่ง ก1 ก2 ผ่านมาตรฐานระดับเงิน และบรรลุผลลัพธ์ ทารกขาดออกซิเจน 30:1,000เกิดมีชีพ ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมลดลง ปีละ0.5% (ไม่เกิน7%) นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นปีละ 2.5% (ร้อยละ 25) เด็กมีพัฒนาการสมวัย 90%(อนามัย49) ร่วมโครงการ ทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง โรงพยาบาล สายใยรัก แห่งครอบครัว

12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมาย พ.ศ. 2550 (%) ตัวชี้วัดหลัก : เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(อนามัย49)90 ตัวชี้วัดผลผลิต: 1. โรงพยาบาลรัฐและเอกชนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาล สายใยรักแห่งครอบครัว 2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว - ระดับทองแดง - ระดับเงิน - ระดับทอง ผลลัพธ์ BA ไม่เกิน 30 : พันการเกิดมีชีพ LBW ลดลงร้อยละ 0.5(หรือไม่เกินร้อยละ 7) นมแม่ 6 เดือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 (ร้อยละ25) เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90 3. หญิงตั้งครรภ์ได้รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 4. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 5. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย 6. หญิงตั้งครรภ์ได้รับเกลือไอโอดีน 7. หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี และบุตรได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ 8. แม่หลังคลอดได้รับการติดตาม ช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (โทรศัพท์ เยี่ยมบ้าน) 9. ทารกแรกเกิดได้การตรวจคัดกรองธัยรอยด์ 80 - จังหวัดละ 1 โรง 100 50 80 50 100 80 100

13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมาย พ.ศ. 2550 (%) ตัวชี้วัดผลผลิต : 10. เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่ 11.เด็กอายุ 6เดือน - 3 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 12. พ่อ/แม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ9-12 เดือนได้รับการสอนและสาธิตการ แปรงฟัน 13. เด็กที่มีภาวะพร่องธัยรอยด์ได้รับฮอร์โมน 14. เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับนมผสม 15. โรงพยาบาลมีชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว 16. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างน้อย จาก ANC, LR PP,WCC,Lab,สจ. ได้รับการอบรมงานอนามัยแม่และเด็ก 17. มีทีมเฝ้าระวังการละเมิด code นมแม่ 18. MCH board มีการประชุมและนำข้อมูลวางแผนแก้ไขปัญหาแม่ และเด็ก ทุกคน 560,000 คน 50 100 โรงพยาบาล ละ 1 ชมรม ทุกโรง พยาบาล และสสจ. จังหวัดละ 1ทีม ทุก 4 เดือน

14 สรุปผลการออกติดตาม ประเมินผล ตั้งแต่ 29 ม.ค.51-31 ม.ค.51 ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการมีการพัฒนาเพื่อให้ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัวแต่ยังมีบางประเด็นที่ ยังไม่ผ่านดังนี้

15 1.ผู้บริหาร/หัวหน้าของ หน่วยงานที่รับการประเมิน 1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.4 การเก็บข้อมูลและการประชุมวิเคราะห์ สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก 1.5 ระบบเครือข่ายในการดูแลกำกับติดตาม มารดาและทารก 1.6 การสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายชมรมฯ

16 2.ผลลัพธ์สถานะภาพสุขภาพ แม่และเด็ก 2.2 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 2.3 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

17 3.กระบวนการบริการคุณภาพ ห้องฝากครรภ์ 9. มีการให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียน พ่อแม่อย่างน้อย 1 ครั้ง ทารกแรกเกิด 1.การดูแลอุณหภูมิกาย ตึก/ห้องหลังคลอด 7.ไม่ให้ทารกดูดหัวนมยาง/ปลอม/หลอก

18 3.กระบวนการบริการคุณภาพ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 2.มุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4.มีการวิเคราะห์และวางแผนบริการ 5.กำหนดวันให้บริการและมีการประชาสัมพันธ์ 6.มีการให้ความรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 11.มีการนำข้อมูลเสนอในที่ประชุม MCH Board

19 ปัญหาและอุปสรรค 1.การประสานงานภายในองค์กรยังไม่ครอบคลุม 2.ขาดงบประมาณในการดำเนินการ 3.มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ดำเนินการ 4.ขาดบุคลากรทำให้บางประเด็นทำไม่ได้ตามเกณฑ์ 5.เกิดจากกลุ่มเป้าหมายไม่พร้อม หรือไม่ให้ความ ร่วมมือ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

20 แนวทางแก้ไข 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ สายใยรัก 2.จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข 3.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

21 แนวทางแก้ไข 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ สายใยรัก 2.จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข 3.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google