งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นายวราวุฒิ สาริกบุตร วิทยาลัย เทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นายวราวุฒิ สาริกบุตร วิทยาลัย เทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นายวราวุฒิ สาริกบุตร วิทยาลัย เทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 วิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการเปรียบเทียบ ความ แตกต่างระหว่างสัญญาเช่า ทรัพย์ กับ สัญญาเช่าซื้อ ใน รายวิชากฎหมายธุรกิจโดยใช้ เทคนิคการจัดการเรียนการ สอนแบบสรุปความคิดรวบยอด ของผู้เรียนระดับชั้นปวส. 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2555

3 ปัญหาการวิจัย จากการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความ สับสนหรือเข้าใจผิดในการนำเอกเทศ สัญญาที่ได้เรียนมาไปใช้จริง ระหว่างเช่า ทรัพย์ กับ สัญญาเช่าซื้อ ซึ่งจะเป็น ปัญหาอย่างยิ่งเมื่อมีความสับสนและนำ สัญญาไปใช้ไม่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบ ความ แตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับ สัญญาเช่าซื้อได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

4 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากการทำใบงาน การเขียนสัญญาเช่าทรัพย์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 12 คน ชื่อคะแนนชื่อคะแนน น. ส. ศิริกา รณต์ 15 น. ส. สุทธิ รา 17 น. ส. รัชฎาพร 16 นายกิตติ ศักดิ์ 15 นาย ชนาธิป 15 น. ส. ชลิ ตา 14 น. ส. กิตติ พร 14 น. ส. กฤติยา ภรณ์ 17 น. ส. อัจฉรา ภรณ์ 18 น. ส. สุภา วดี 16 น. ส. อภิญญา ขาด เรียน น. ส. กนก รัตน์ ขาด เรียน

5 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนจากการทำใบงานการ เขียนสัญญาเช่าทรัพย์ผู้เรียนได้คะแนนสูงสุด 18 คะแนน ต่ำสุด 14 คะแนน จากจำนวนผู้ เข้ารับการประเมินทั้งหมด 10 คน เนื่องจาก ขาดเรียน 2 คน ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการทำใบงานการ เขียนสัญญาเช่าทรัพย์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธ นาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 10 คน พบว่าคะแนนจากการทำใบงานการเขียน สัญญาเช่าทรัพย์นักศึกษาได้เฉลี่ยเท่ากับ 15.7 หรือร้อยละ 78.5

6 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการ ทำแบบทดสอบเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 10 คน ชื่อคะแนนชื่อคะแนน น. ส. ศิริกา รณต์ 14 น. ส. สุทธิ รา 15 น. ส. รัชฎาพร 16 นายกิตติ ศักดิ์ 14 นาย ชนาธิป 13 น. ส. ชลิ ตา 13 น. ส. กิตติ พร 14 น. ส. กฤติยา ภรณ์ 15 น. ส. อัจฉรา ภรณ์ 17 น. ส. สุภา วดี 13 น. ส. อภิญญา ขาด เรียน น. ส. กนก รัตน์ ขาด เรียน

7 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนจากการทำ แบบทดสอบเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ผู้เรียนได้ คะแนนสูงสุด 18 คะแนน ต่ำสุด 14 คะแนน จากจำนวนผู้เข้ารับการประเมิน ทั้งหมด 10 คน เนื่องจากขาดเรียน 2 คน ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการทำแบบทดสอบ เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 10 คน พบว่าคะแนนจากการทำใบงานการเขียน สัญญาเช่าทรัพย์นักศึกษาได้เฉลี่ยเท่ากับ 14.4 หรือร้อยละ 72

8 สรุปผลการวิจัย จากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชากฎหมายธุรกิจ โดยใช้เทคนิคการ เรียนรู้แบบสรุปความคิดรวบยอด ผลการ วิเคราะห์คะแนนระหว่างเรียนพบว่ามีคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 15.70 หรือ ร้อยละ 78.5 ซึ่ง การดำเนินการจัดการสอนแบบสรุปความคิดรวบ ยอดนี้สามารถพัฒนาการเรียนรู้การเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับ สัญญาเช่าซื้อได้ถูกต้อง ในรายวิชากฎหมาย ธุรกิจ ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ตาม วัตถุประสงค์ สำหรับผลในการทำใบงานครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการ ประเมินทำใบงานทั้งหมดจำนวน 10 คน ซึ่ง ไม่ครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 12 คน เนื่องจากมีนักศึกษาขาดเรียน 2 คน

9 Good Bye................


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นายวราวุฒิ สาริกบุตร วิทยาลัย เทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google