งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือวิเคราะห์บริบทชุมชน แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือวิเคราะห์บริบทชุมชน แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือวิเคราะห์บริบทชุมชน แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram)

2 แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram) คือ แผนผังที่ใช้หาระดับความสัมพันธ์ของ ปัญหาที่มากกว่า ๑ ขึ้นไป กับสาเหตุ หลายๆสาเหตุ หรือความสัมพันธ์ ระหว่างวัตถุประสงค์หลายๆตัวกับ มาตรการแก้ไขหลายๆ ข้อที่แตกต่างกัน โครงสร้างของแผนผังเมทริกซ์ ประกอบด้วยแถว (Row) และสดมภ์ (Columns) ที่มี ๒ มิติขึ้นไป ซึ่งจะทำให้อ่านข้อมูลและ เข้าใจความสัมพันธ์ได้ ในทุกมุมมอง

3 เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram) ๑. เมื่อต้องอธิบายความสัมพันธ์ของ ปัญหาหลายปัญหา กับสาเหตุหลายสาเหตุ (Causes and Effects) ในหลายๆมิติ ๒. เมื่อต้องการอธิบายระดับความสำคัญ ระหว่างลักษณะ ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Effect vs Effect) หรือระหว่างสาเหตุที่ เกิดขึ้นด้วยกันเอง (Causes vs Causes)

4 เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram) ๓. เมื่อต้องการแสดงภาพรวม ของปัญหาออกมา ให้เห็นอย่างเด่นชัด ๔. เมื่อต้องการนำเครื่องมือต่างๆ หลากหลายชนิดมาประยุกต์ ให้เหลือเป็นแผ่นเดียว

5 ชนิดของแผนผังเมทริกซ์ (Type of Matrix) ๑.ชนิดรูปตัวแอล (L- Type of Matrix) ๒.ชนิดรูปตัวที (T- Type of Matrix) ๓.ชนิดรูปตัววาย (Y- Type of Matrix) ๔.ชนิดรูปตัวเอ็กซ์ (X- Type of Matrix)

6 วิธีการสร้างแผนผังเมทริกซ์ (L- Matrix) ขั้นตอนที่ ๑ เขียนสิ่งที่กำลังสนใจ หรือต้องการ หรือสิ่งที่ค้นพบ หรือ ประเด็นที่ต้องการหา ความสัมพันธ์ ไว้ในแกนแนวตั้ง ขั้นตอนที่ ๒ ให้เขียนหัวข้อ หรือ ประเด็นที่เชื่อมโยงไว้แกน แนวนอน

7 ตัวอย่าง (L- Matrix) B b๑b๑ b๒b๒ b๓b๓ b๔b๔ b๕b๕ A a๑a๑ a๒a๒ a๓a๓ a๔a๔ ๒. เขียน เกณฑ์การ ประเมิน ๑. เขียน หัวข้อ ทั้งหมด

8 ขั้นตอนที่ ๔ จัดลำดับความสำคัญ แต่ละแถว ขั้นตอนที่ ๕ ตั้งแกนกำหนด ผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อเรื่อง

9 ตัวอย่างการวิเคราะห์บริบทชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการ เปลี่ยนแปลง ( อะไร ) เปลี่ยนแปลง อย่างไร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ต่อชุมชนต่อกิจกรรม พช. บวกลบบวกลบ ๑มีการเกิดขึ้นของ อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ๑. พท. การเกษตรถูก เปลี่ยนมือ ๒. ปชก. วัยแรงงาน ทำงานในโรงาน ๒. มีโครงสร้าง พื้นฐานที่มีความ ทันสมัย ๑. การจราจรคับคั้งมี อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ๒. การติดต่อสื่อสาร ด้วยระบบ IT

10 แผนผังเมทริกซ์รูปตัวที (T- Type Matrix) C c๔c๔ c๓c๓ c๒c๒ c๑c๑ A a๑a๑ a๒a๒ a๓a๓ a๔a๔ a๕a๕ B b๑b๑ b๒b๒ b๓b๓ b๔b๔

11 แผนผังเมทริกซ์รูปตัววาย (Y- Type Matrix) เข็มมุ่งของผู้จัดการฝ่าย รสชาติอร่อย เข็มมุ่งของ กรรมการ ผู้จัดการ ซื้อง่ายมี ขายทั่วไป ราคาถูก ต้นทุนต่ำ ปริมาณแอลกอ ฮอร์ผ่านเกณฑ์ ปริมาณยีสต์ผ่าน เกณฑ์

12 แผนผังเมทริกซ์รูปตัวเอ็กซ์ (x-Type Matrix) Dealer Super dealer แผนก เคมี อุตสาห กรรม แผนก เคมี พิเศษ ช่องทางจำหน่าย มาตรกา ร วางตลา ด ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ สำหรับ ตลาด ล่าง จัดราย การำ หรับ ผู้รับเหม า ฝ่ายขาย เข็มมุ่งปี ๒๕๕๘ ยอดขายรวม ลดสินค้าคงคลัง

13 ประเด็นการเปลี่ยนแปลง ( อะไร ) เปลี่ยนแปลงอย่างไร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ต่อชุมชนต่อกิจกรรมพัฒนาชุมชน บวกลบบวกลบ ๑....................................... ๑............................................. ๒............................................. ๓............................................. ๔................................................................................. ๒....................................... ๑............................................. ๒............................................. ๓............................................. ๔................................................................................. ๓....................................... ๑............................................. ๒............................................. ๓............................................. ๔................................................................................. ๔....................................... ๑............................................. ๒............................................. ๓............................................. ๔................................................................................. ๕....................................... ๑............................................. ๒............................................. ๓............................................. ๔................................................................................. แนวทางการวิเคราะห์บริบทชุมชน ( ตัวอย่าง )


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือวิเคราะห์บริบทชุมชน แผนผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google