งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ " ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (14) ของข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลง วันที่ 25 ธันวาคม พ. ศ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทํางาน ลง วันที่ 28 ธันวาคม 2553 และให้ใช้ ข้อความดังต่อไปนี้แทน "

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ “(14) ทันตกรรม ยกเว้น ( ก ) การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และ ผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ ค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นแต่ไม่เกิน 300 บาทต่อ ครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี ( ข ) กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ ค่าบริการ ทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นในวงเงินไม่ เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตาม หลักเกณฑ์ดังนี้ "

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ 1) ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตาม ความจําเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท 2) มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตาม ความจําเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ( ค ) กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทาง การแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาทภายในระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่ใส่ ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ 1) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือ ล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น ใน วงเงินไม่เกิน 2,400 บาท 2) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและ ล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น ใน วงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ” ข้อ 2 ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าบริการทาง การแพทย์ตามประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ อัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ. ศ. 2546

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทํางาน ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ. ศ อยู่ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เพียงใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าบริการ ทางการแพทย์นั้นต่อไปจนครบตามสิทธิ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google