งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ " ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (14) ของข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสําหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลง วันที่ 25 ธันวาคม พ. ศ. 2546 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทํางาน ลง วันที่ 28 ธันวาคม 2553 และให้ใช้ ข้อความดังต่อไปนี้แทน "

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ “(14) ทันตกรรม ยกเว้น ( ก ) การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และ ผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ ค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นแต่ไม่เกิน 300 บาทต่อ ครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี ( ข ) กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ ค่าบริการ ทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นในวงเงินไม่ เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตาม หลักเกณฑ์ดังนี้ "

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ 1) 1 - 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตาม ความจําเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท 2) มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตาม ความจําเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ( ค ) กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทาง การแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาทภายในระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่ใส่ ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ 1) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือ ล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น ใน วงเงินไม่เกิน 2,400 บาท 2) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและ ล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น ใน วงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ” ข้อ 2 ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าบริการทาง การแพทย์ตามประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ อัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ. ศ. 2546

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทํางาน ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ. ศ. 2553 อยู่ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เพียงใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าบริการ ทางการแพทย์นั้นต่อไปจนครบตามสิทธิ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google