งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gas Exchange: Animals. พลังงานเกิดขึ้นใน สิ่งมีชีวิตได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gas Exchange: Animals. พลังงานเกิดขึ้นใน สิ่งมีชีวิตได้อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gas Exchange: Animals

2 พลังงานเกิดขึ้นใน สิ่งมีชีวิตได้อย่างไร

3 All living things obtain the energy they need by metabolizing energy-rich compounds, such as carbohydrates and fats อาหารชนิดใดบ้าง ที่ให้ พลังงาน ? กินอาหารเข้าไปแล้วได้ พลังงานเลยใช่หรือไม่ ?

4 Cells take the carbohydrates into their cytoplasm where, through a series of metabolic reactions, it is broken down into ATP

5 In most organisms, this metabolism takes place by respiration, a process that requires oxygen (and produces carbon dioxide, which must be removed from the body in animals)

6

7 Cellular respiration is the process by which animals and other organisms obtain the energy available in carbohydrates

8 Bacteria and Archaea use inorganic molecules such as sulfur, methane, iron, and metal ions (anaerobic)

9 กระบวนการหายใจจะมี 2 ขั้นตอนดังนี้ คือ โครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊ส มี คุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ คือ ผิวบาง มีพื้นที่ผิวมาก และมีความชื้นเพื่อให้แก๊ส ละลายน้ำ นำแก๊สออกซิเจนไปเปลี่ยนเป็น ATP ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ เพื่อสร้าง ATP ไว้ใช้

10 กิจกรรมที่ 1 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-5 คน 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างที่ใช้ในการหายใจ ของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้  อะมีบา  พารามีเซียม  ฟองน้ำ  ไฮดรา  พลานาเรีย  ไส้เดือนดิน  แมลง  แมงมุม  ปลา  นก

11 กิจกรรมที่ 1 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน ของกลุ่มหน้าชั้นเรียน ไม่เกิน 5 นาที โดยมีเพื่อนและครูเป็นผู้ประเมิน 4. นักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุป 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบทดสอบเก็บ คะแนน

12  อะมีบา แพร่ผ่าน cell membrane  พารามีเซียม แพร่ผ่าน cell membrane  ฟองน้ำ แพร่ผ่านผิวลำตัว  ไฮดรา แพร่ผ่านผิวลำตัว  พลานาเรีย แพร่ผ่านผิวลำตัว  ไส้เดือนดิน แพร่ผ่านผิวลำตัว ( ผิวหนังมีความชื้น )  แมลง ท่อลม  แมงมุม book lung  ปลา gill  นก ปอดและถุงลม

13 การแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์ พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น พารามี เซียม อะมีบา ยูกลีนา โดยการแพร่ (simple diffusion) การแพร่เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

14

15

16

17 Fick’s Law of Diffusion R = rate of diffusion D = diffusion constant (molecule specific) A = area over which diffusion occurs  p = pressure difference between two sides d = distance over which diffusion occurs R = D A  p d

18 การแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านผิวลำตัว โดยตรง พบในพวกฟองน้ำ ไนดาเรีย หนอนตัวแบน ไส้เดือนดิน Amphibians ( ผิวหนังชื้น ) ผนังลำตัวบาง ก๊าซแพร่ผ่านได้ โดยตรง

19 การแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านทาง เหงือก (gill) พบในสัตว์ที่อยู่ในน้ำ เช่น ปลา ครัสเตเชีย มอลลัสก์ที่อยู่ในน้ำ ลูกอ๊อด ( เหงือก + ผิวหนัง ) internal gill

20

21 เหงือกลูกอ๊อด http://www.youtube.com/watch?v=U5Dl2VP-9Ls

22 High O 2 Low O 2 gill arch gill filament gill lamella

23 Countercurrent gas exchange

24 Gills

25 external gill เหงือกอยู่ภายนอกร่างกาย ตัวอย่างเช่น แม่เพรียง เหงือกของ ดาวทะเล เป็นต้น

26

27 การแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านทางท่อลม ( trachea) พบในสัตว์ขาข้อที่อาศัยอยู่บนบก เช่น แมลง ตะขาบ กิ้งกือ เป็นต้น      spiracle trachea tracheole cells Tracheal systems http://www.youtube.com/watch?v=quwhcgkVO3c

28 มีรูเปิด spiracle  trachea  tracheole  cells แลกเปลี่ยนก๊าซที่อากาศสัมผัสกับเซลล์ ได้โดยตรง ระบบเลือดมีไว้ลำเลียงของเสีย อาหาร เลือดแมลงจึงไม่มีสี แมลงบางชนิดจะมีถุงลม (airsac) สำหรับ ช่วยลำเลียงแก๊ส trachea

29 การแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านปอด พบในหอยทาก สัตว์มีกระดูกสัน หลังที่อาศัยอยู่บนบก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ประกอบด้วย ถุงลม กล้ามเนื้อกระ บังลม และกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครง

30 Lungs of Mammals

31 Maximization of Gas Diffusion

32 Lungs of Birds Respiration in birds occurs in 2 cycles: –1. Inhaled air is drawn in from the trachea into posterior air sacs, and exhaled into lungs –2. Air is drawn in from the lungs into anterior air sacs, and exhaled through the trachea http://people.eku.edu/ritchisong/birdrespiration.html

33 http://www.youtube.com/watch?v=kWMmyVu1ueY

34 Lungs of Birds Red = inhaled air

35

36 Lungs of Birds Blood runs 90° to the air flow –Crosscurrent flow –Not as efficient as countercurrent, but greater capacity to extract O 2 from the air than a mammalian lung –Enables birds (which fly, by the way) to respire efficiently at altitudes of 6000 meters Bar-headed geese can fly over Mt. Everest (29,028 feet)

37 Lungs Esophagus Air External nostril Buccal cavity Nostrils open Nostrils closed a.a. b. Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Air

38 โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนก๊าซ ในสัตว์ โครงสร้างการแลกเปลี่ยนตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เยื่อหุ้มเซลล์อากาศแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โดยตรง อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา ผิวลำตัวอากาศแพร่ผ่านผิวลำตัวโดยตรงฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือน แอมฟิเบียน ระบบท่อลมอากาศจะสัมผัสกับเซลล์โดยตรงแมลง เหงือกอากาศ เข้า - ออก ร่างกายผ่าน เหงือก ปลา ครัสเตเชีย มอลลัสก์ ปอดอากาศ เข้า - ออก ร่างกายผ่านปอดทาก หอยทาก สัตว์ มีกระดูกสันหลังบน บก

39 โครงสร้างอื่น ๆ respiratory tree ในปลิงทะเล

40

41

42 บุ๊คลัง (book lung) ในแมงมุม ลักษณะคล้ายเหงือกยื่นออกมา นอกร่างกาย ทำให้สูญเสียความชื้นได้ง่ายและ ต้องการของเหลวไหลเวียนใน โครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การลำเลียงให้ทั่วส่วนต่าง ๆ ใน

43 http://www.malaeng.com/blog/?cat=32&pa ged=2 ( แมงมุม )http://www.malaeng.com/blog/?cat=32&pa ged=2 http://www.happinessandessence.com/20 12/08/spider-web-revealed.html ( แมงมุมชัก ใย )http://www.happinessandessence.com/20 12/08/spider-web-revealed.html แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล http://hilight.kapook.com/view/32976 แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล http://hilight.kapook.com/view/32976

44 แผงเหงือก (book gill) ใน แมงดา

45 mantle ใน mollusk บาง ชนิด

46 tube feed ใน echinoderm บาง ชนิด

47 พาราโพเดีย (parapodia) ในแม่ เพรียง ใช้ว่ายน้ำ + หายใจ parapodia มีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยง เป็นจำนวนมาก

48


ดาวน์โหลด ppt Gas Exchange: Animals. พลังงานเกิดขึ้นใน สิ่งมีชีวิตได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google