งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย : นางสาว ลัดดา นิลละออง สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย : นางสาว ลัดดา นิลละออง สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย : นางสาว ลัดดา นิลละออง สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย 1. การรวมตัวของประชาคมอาเซียน ก่อให้เกิด เสรีทางการค้า การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฯลฯ อาชีวศึกษาเอกชน ช่าง อุตสาหกรร ม บริหารธุ รกิจ

3 ปัญหาการวิจัย 2. ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร มีความสำคัญใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4 ปัญหาการวิจัย 3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทใน โลกปัจจุบัน เทคโนโลยี ครอบคลุม ทั่วโลก บทบาทเทคโนโลยี สารสนเทศ

5 ปัญหาการวิจัย 4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN การอบรม พัฒนา การทำการวิจัย

6 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการตระหนักในการเข้าสู่ ASEAN ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร คุณภาพสื่อการเรียนการสอน และ การจัด สภาพแวดล้อม เพื่อศึกษาการตระหนักในการเข้าสู่ ASEAN ประกอบด้วย ทักษะด้านภาษา บทบาทเทคโนโลยี และ การเชื่อมโยงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาการตระหนักในการเข้าสู่ ASEAN การสนับสนุนขององค์กร ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

7 กรอบแนวคิด การตระหนักในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน - ทักษะด้านภาษา - บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - การเชื่อมโยงวัฒนธรรม การสนับสนุนขององค์กร - การพัฒนาบุคลากร - สื่อการเรียนการสอน - การจัดสภาพแวดล้อม ศักยภาพในการจัดการ เรียนการสอนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

8 การดำเนินการวิจัย 1. ประชากรที่ใช้ในการทำวิจัย - ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จ. พระนครศรีอยุธยา - ประกอบด้วย 5 วิทยาลัย 2. เครื่องมือในการเกิบรวบรวมข้อมูล - ใช้แบบสอบถามปลายปิด (Multiple Choice question) แบบคำตอบหลาย ตัวเลือก - ใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นมีลักษณะ เป็นมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ช่วง คือ มาก ปานกลาง น้อยและ น้อยที่สุด - แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเขียนข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 3. การวิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลตามประชากรศาสตร์ - วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น - วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน

9 สรุปผลการวิจัย 1. ทักษะด้านภาษา ผลวิจัยพบว่า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด พระนครศรีอยุธยาตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษในการ ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และมีการเตรียมความ พร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อ ก้าวสู่ ASEAN 2. บทบาทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นสำคัญ และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพรองรับประชาคม อาเซียน 3. การเชื่อมโยงทาง วัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีการนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ต่างๆ ของประชาคมอาเซียน เข้ามาสอดแทรกในการ จัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการ ศึกษา และเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ ประชาคมอาเซียน

10 สรุปผลการวิจัย 4. การพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า โอกาสในการศึกษาดูงาน หรือ การสนับสนุนในการศึกษาต่อ ยังคงมีน้อย และอยู่ ในกลุ่มของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ 5. คุณภาพสื่อการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และทันสมัยมีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการ จัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจ เนื้อหา ทักษะ และนำไปสู่จุดหมายของหลักสูตรได้ เป็นอย่างดี 6. การจัดสภาพแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า การจัดสภาพแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอก วิทยาลัย เป็นการส่งเสริมให้วิทยาลัยมี ความโดดเด่น และเพิ่มบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน การสอน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย : นางสาว ลัดดา นิลละออง สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google