งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint Template กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสอง ห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint Template กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสอง ห้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint Template กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสอง ห้อง http://mx.kkpho.go.th/nskps/

2 LOGO PP Community ระดับชุมชน เดิม พื้นที่ที่มีกองทุน 40 บาท สสจ. สอ. รพ. 40 บาท สปสช. 40 > 45 บาท อบต./ เทศบาล สมทบรายได้อื่นของกองทุน ประชาชนสมทบ ขนาดเล็ก 20%>>30% ขนาดใหญ่ / เทศบาล 50%>>50% ขนาดกลาง 30%>>40% เทศบาลเมือง / นคร 50%>60%

3 LOGO เงินกองทุนฯ ให้ใช้จ่าย ( 5 หมวด )  หมวดที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ สาธารณสุข ของ หน่วยบริการ สาธารณสุขในพื้นที่ - เน้นการส่งเสริม, ป้องกันโรค, ฟื้นฟู สมรรถภาพ, การรักษาพยาบาลระดับปฐม ภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการ ดำรงชีวิต ได้แก่ 1. กลุ่มแม่และเด็ก 2. กลุ่มผู้สูงอายุ 3. กลุ่มคนพิการ 4. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความ เสี่ยง 5. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

4 LOGO เงินกองทุนฯ ให้ใช้จ่าย ( 5 หมวด ) ( ต่อ )  หมวด 2. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร ภาคประชาชน หรือ หน่วยงานอื่นใน พื้นที่ ( วัด โรงเรียน ) เพื่อส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค ( กรณีมีความจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์ ( ครุภัณฑ์ราคาต่ำกวาเกณฑ์ ) ให้ สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท / โครงการ และครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ อยู่ในการดูแลของ องค์กรภาคประชาชน หรือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน )

5 LOGO เงินกองทุนฯ ให้ใช้จ่าย ( 5 หมวด ) ( ต่อ )  หมวด 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ของ ศูนย์ - ศูนย์ เด็กเล็ก ศูนย์ - ศูนย์ พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ศูนย์ - ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพคน พิการ ไม่น้อยกว่า 15% ของ งบประมาณปีนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 15% ของ งบประมาณปีนั้นๆ

6 LOGO เงินกองทุนฯ ให้ใช้จ่าย ( 5 หมวด ) ( ต่อ )  หมวดที่ 4. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ กองทุนฯ เช่น - ค่าตอบแทน คณะกรรมการ, อนุกรรมการ ในการประชุม - ค่าเบี้ยเลี้ยง ( เบิกตามอัตรา ระเบียบของ อบต.) - ค่าวัสดุ - ค่าครุภัณฑ์ ( ราคาไม่เกิน 20,000 บาท / หน่วย ) ไม่เกิน 15% ของงบประมาณปี นั้นๆ ( เดิม 10%) ไม่เกิน 15% ของงบประมาณปี นั้นๆ ( เดิม 10%)

7 LOGO เงินกองทุนฯ ให้ใช้จ่าย ( 5 หมวด ) ( ต่อ )  หมวดที่ 5. - กรณีเกิดการระบาดของโรค เช่น เช่น ไข้เลือดออก, อหิวาต์ตกโรค เป็นต้น - ภัยพิบัติในพื้นที่ ( เช่นน้ำท่วม ) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใช้เงิน สนับสนุนกิจกรรมแก้ไขปัญหา สาธารณสุข ได้ตามความจำเป็น ที่ เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข

8 LOGO คณะกรรมการบริหาร กองทุน 1. ผู้บริหารสูงสุด ของ อบต. ณ ห้วงเวลานั้น ประธาน 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ( มาจากข้อ 1,3 ถึง 9 คัดเลือกจาก พื้นที ) รองประธาน 3. สมาชิกสภา อบต. จำนวน 2 คน กรรมการ 4. ผู้แทนหมู่บ้าน / ชุมชน จำนวน 5 คน กรรมการ 5. ผู้แทน อสม. จำนวน 2 คน กรรมการ 6. ผอ. รพ. สต. กรรมการ 7. ผู้ประสานงาน หลักประกันสุขภาพ ปชช. กรรมการ 8. ปลัด หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 9. ผอ./ หน. กอง สาธารณสุข / สิ่งแวดล้อม กรรมการและ ผช. เลขา มีอายุในวาระคราวละ 4 ปี ( เดิม 2 ปี ) ผอ. โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ( หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ) เป็นที่ปรึกษา

9 LOGO หน้าที่ คณะกรรมการ 1. พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ 2. ออกระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน ของ - อนุกรรมการ ( ไม่เกิน 300 บาท / ครั้ง ไม่เกิน 600 บาท / เดือน ) - คณะทำงาน ( ไม่เกิน 200 บาท / ครั้ง ไม่เกิน 400 บาท / เดือน ) 3. ควบคุม กำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชี

10 LOGO หน้าที่ คณะกรรมการ 4. กำกับ ดูแลให้หน่วยงาน หรือ องค์กรที่ได้รับอนุมัติ ให้ ดำเนินงานไปตามแผนงาน โครงการ ลุล่วงไปด้วยดี 5. สนับสนุน ให้ ปชช. ทุกกลุ่ม ได้ ความทั่วถึงด้านสาธารณสุข ทั้งที่ บ้าน ชุมชน ที่ รพ. สต. 6. แนะนำการจัดทำข้อมูล และแผน ดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข แก่ หน่วยงานสาธารณสุข วัด โรงเรียน และ อบต.

11 LOGO หน้าที่ คณะกรรมการ 7. ให้ความเห็นชอบ การจัดทำ สรุปผลการดำเนินงาน, รายงาน รับ - จ่ายเงิน และเงินคงเหลือ เมื่อ สิ้นปี ให้ สปสช. 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และให้ ได้รับค่าตอบแทนฯ ตามระเบียบ ของคณะกรรมการกองทุน ( ข้อ 2)


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint Template กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสอง ห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google