งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 กรกฎาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้เพิ่มความใน (10) ข้อ 8 หมวด 3 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ดังนี้ “( ค ) การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ (Heart Transplantation) ( ง ) การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด (Lung Transplantation) ( จ ) การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ (Liver Transplantation) ( ฉ ) การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน (Pancreas Transplantation) ( ช ) การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ พร้อมกัน ได้แก่ "

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  1) การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ และปอด (Heart-lung Transplantation) 2) การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ และไต (Heart- kidney Transplantation) 3) การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ และไต (Simultaneous liver kidney transplantation) 4) การผ่าตัด ปลูกถ่ายตับอ่อน และไต (Simultaneous pancreas kidney transplantation or SPK) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการบริการทาง การแพทย์ ตาม ( ค ) ( ง ) ( จ ) ( ฉ ) และ ( ช ) ตามแนบ ท้ายประกาศนี้ ”  ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ. ศ. 2557 เป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google