งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวน ลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับ จำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ ที่ผู้ ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวน ลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับ จำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ ที่ผู้ ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวน ลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับ จำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ ที่ผู้ ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับ จำนวนลูกจ้างทั้งหมด และท้องที่ ที่ผู้ประกอบกิจการ ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนด ประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของผู้รับ การฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมด และท้องที่ที่ผู้ ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนา ฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 19 เมษายน พ. ศ. 2547

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เว้นแต่ 1. ให้ผู้ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอื่นในทุกท้องที่ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปที่ไม่ได้จัดให้มี การฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจัดให้มีการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามอัตราที่กำหนดในประกาศกระทรวงแรงงาน ที่ออกตามความในมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 เว้นแต่

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ผู้ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่า ไม้ เลี้ยงสัตว์และนาเกลือ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้าง ตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะที่ เกี่ยวกับครูและผู้สอน ผู้ประกอบกิจการสถาบันอุดมศึกษา เอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา เอกชนเฉพาะที่เกี่ยวกับคณาจารย์ มูลนิธิ องค์กรการกุศล และองค์กรที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ไม่แสวงหากำไรทาง เศรษฐกิจ

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. การคำนวณจำนวนลูกจ้างของผู้ประกอบ กิจการ ( ตามข้อ 4 ของประกาศฉบับนี้ ) ใน ระหว่างปีปฏิทินให้คำนวณจำนวนลูกจ้าง ทั้งหมดในปีนั้น โดยใช้จำนวนรวมของลูกจ้าง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน นับแต่เดือนที่มี ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปหารด้วยจำนวน เดือนดังกล่าว

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวน ลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับ จำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ ที่ผู้ ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google