งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากการสังเกต การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ พบว่า นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากการสังเกต การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ พบว่า นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จากการสังเกต การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ พบว่า นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ เพราะ เมื่อให้นักศึกษาทำแบบทดสอบที่เป็นการวัด พฤติกรรมระดับการคิดวิเคราะห์ นักศึกษาส่วนใหญ่ จะทำไม่ได้ และมีผลการเรียนที่ตกต่ำ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสารและสมบัติของ สาร หัวข้อ ธาตุและสารประกอบ เนื่องจากเนื้อหาใน หน่วยการเรียนรู้นี้ เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม ไม่ สามารถจับต้องได้โดยตรง และต้องอาศัยการคิด วิเคราะห์และการคำนวณ จึงส่งผลทำให้นักศึกษา ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ หน่วยอื่นๆ

3 1. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุด กิจกรรม

4 พบว่า บทที่ 1 เรื่อง ธาตุ นักศึกษามีคะแนน เฉลี่ย 17.88 จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน บทที่ 2 เรื่อง สารประกอบ นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 22.44 จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน ผังสรุป ผลการวิจัย ตอนที่ 1 ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ( แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ) ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ

5 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน - หลัง การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบ สัมฤทธิ์ ผลทางการเรียน ค่าเฉลี่ย ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน ) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ก่อนเรียน 13.323.82 หลังเรียน 16.982.46 ร้อยละของคะแนนที่ เพิ่ม 18.30

6 1. ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนน แบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร และสมบัติของสาร ทั้ง 2 บท ได้แก่ ธาตุและสารประกอบ นักศึกษาส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุก บท แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพัฒนาการในด้านการคิดวิเคราะห์ที่ ดีขึ้น เนื่องด้วยนักศึกษาให้ความสนใจและมีการช่วยกัน ปฏิบัติงานกันเป็นอย่างดี ตรงตามกับวัตถุประสงค์ของการใช้ชุด กิจกรรม 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่าหลังการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและ สมบัติของสาร หัวข้อธาตุและสารประกอบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

7 ตัวอย่างชุดกิจกรรมตัวอย่างชุดกิจกรรม

8


ดาวน์โหลด ppt จากการสังเกต การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ พบว่า นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google