งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ( ) ผู้วิจัย : นางสาวดวงดาว สมบูรณ์ชัย สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกต การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ พบว่า นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ เพราะเมื่อให้นักศึกษาทำแบบทดสอบที่เป็นการวัดพฤติกรรมระดับการคิดวิเคราะห์ นักศึกษาส่วนใหญ่จะทำไม่ได้ และมีผลการเรียนที่ตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยการเรียนรู้ที่4 เรื่องสารและสมบัติของสาร หัวข้อ ธาตุและสารประกอบ เนื่องจากเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นี้ เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้โดยตรง และต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และการคำนวณ จึงส่งผลทำให้นักศึกษาได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหน่วยอื่นๆ

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม

4 ผังสรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (แบบฝึกหัดระหว่างเรียน) ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ พบว่า บทที่ 1 เรื่อง ธาตุ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 17.88 จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน บทที่ 2 เรื่อง สารประกอบ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 22.44 จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน

5 ร้อยละของคะแนนที่เพิ่ม
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน - หลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบสัมฤทธิ์ ผลทางการเรียน ค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรียน 13.32 3.82 หลังเรียน 16.98 2.46 ร้อยละของคะแนนที่เพิ่ม 18.30

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ทั้ง 2 บท ได้แก่ ธาตุและสารประกอบ นักศึกษาส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ในระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกบท แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพัฒนาการในด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น เนื่องด้วยนักศึกษาให้ความสนใจและมีการช่วยกันปฏิบัติงานกันเป็นอย่างดี ตรงตามกับวัตถุประสงค์ของการใช้ชุดกิจกรรม 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่าหลังการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร หัวข้อธาตุและสารประกอบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

7 ตัวอย่างชุดกิจกรรม

8 จบการนำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google