งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครทางหลวง ชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครทางหลวง ชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครทางหลวง ชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555

2 ผลการปฏิบัติงาน อส. ทช. ไตรมาส 1 - 3 ไตรมาส 1 6,869 ครั้ง เฉลี่ย 2,290 ครั้ง / เดือน ไตรมาส 3 9,254 ครั้ง เฉลี่ย 3,084 ครั้ง / เดือน ครั้ ง สำนักอำนวยความ ปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไตรมาสละ 16.73%

3 ผลการปฏิบัติงาน อส. ทช. ไตรมาส 3 3. กำกับทางหลวง 116 ครั้ง (1.26%) 1. บำรุงรักษาทาง 1,835 ครั้ง (19.82%) 4. ความปลอดภัย 46 ครั้ง (0.50%) 2. ส่วนร่วม / ปชส. 1,474 ครั้ง (15.92%) 5. อื่นๆ 5,783 ครั้ง (62.50%) สำนักอำนวยความ ปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

4 รายละเอียด เดือน รวม เมษายน พฤษภาค ม มิถุนายน 1. ด้านกำกับทางหลวง รวม 116 ครั้ง 1.1 แจ้งบุกรุกเขตทางหลวง 3328 1.2 แจ้งรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 28231667 1.3 แจ้งร่วม ทช. ตรวจสอบ น้ำหนักรถบรรทุก 38617 1.4 ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่ง น้ำหนัก 410 24 2. ด้านบำรุงรักษาทาง รวม 1,835 ครั้ง 2.1 แจ้งถนนชำรุดเสียหาย 402389278 1,06 9 2.2 แจ้งบริเวณที่เกิดอุทกภัย 32831 2.3 แจ้งเครื่องหมายบนผิวจราจร ชำรุด 12141036 2.4 แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 17111644 2.5 แจ้งป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 645462180 2.6 แจ้งคอสะพานชำรุด 73515 2.7 แจ้งตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคลุม 200100160460

5 รายละเอียด เดือน รวม เมษายน พฤษภาค ม มิถุนายน 3. ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ รวม 46 ครั้ง 3.1 แจ้งอุบัติเหตุจราจร 3429 3.2 แจ้งบริเวณเสี่ยงอันตราย 36137 4. ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ รวม 1,474 ครั้ง 4.1 ข่าว อส. ทช. ร่วมกับ ชาวบ้านพัฒนาถนน 7131232 4.2 เชื่อมโยงข่าวสาร อส. ทช. กับ ทชจ. 225143239607 4.3 สอบถามสภาพสายทาง 248129272649 4.4 สนง. ทชจ. ไปเยี่ยม อส. ทช. 425259153 4.5 ข่าว อส. ทช. ร่วมตั้งหน่วย บริการ 311133 5. ด้านอื่นๆ รวม 5,783 ครั้ง 5.1 สภาพทางปกติ 2,01 0 1,48 2 1,99 8 5,49 0 5.2 แจ้งขอบคุณ 727859209 5.3 อื่น ๆ 1846284

6 สรุปผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานค่าใช้จ่าย อส. ทช. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 หน่วยงาน ได้รับ งบประมาณ จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อยละ สทช. ที่ 1 ( ปทุมธานี ) 139,300 ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 2 ( สระบุรี ) 226,100 ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) 189,60015,8008.33 สทช. ที่ 4 ( เพชรบุรี ) 238,00022,3009.37 สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) 356,300 ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 6 ( ขอนแก่น ) 375,80015,8004.20 สทช. ที่ 7 ( อุบลราชธานี ) 381,300 ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 8 ( นครสวรรค์ ) 336,00043,70013.01 สทช. ที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) 233,1004,0001.72

7 หน่วยงาน ได้รับ งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อยละ สทช. ที่ 10 ( เชียงใหม่ ) 161,7005,4003.34 สทช. ที่ 11 ( สุ ราษฎร์ธานี ) 162,3001,2000.74 สทช. ที่ 12 ( สงขลา ) 111,90023,00020.55 สทช. ที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) 206,000 ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) 133,000 ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 15 ( อุดรธานี ) 159,500 ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) 144,30025,50017.67 สทช. ที่ 17 ( เชียงราย ) 136,900 ระหว่างดำเนินการ สทช. ที่ 18 ( กระบี่ ) 113,900 ระหว่างดำเนินการ รวม 3,805,000156,7004.12 สอป. จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก จำนวน 395,000 บาท ค่าใช้จ่ายช่วยปฏิบัติงานวันละ 200 บาท และค่ารายงาน ข้อมูลอุบัติเหตุครั้งละ 10 บาท

8 กิจกรรมร่วมตั้งจุดตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก สาย พบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3204 – บ้านมะขามโพรง สาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – เขตเทศบาลระโนด สาย มส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้านต้นงิ้ว สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุมประจำปี และพัฒนา อส. ทช. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 สำนักอำนวยความ ปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

9 กรมทางหลวงชนบท จบ การ นำเสน อ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครทางหลวง ชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google