งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 นายธีระพล เข่งวา ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 นายธีระพล เข่งวา ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 1 นายธีระพล เข่งวา ครูธีระพล เข่งวา

2 1. ข้อใดจัดเป็นขันธ์ 5 21 ก. รูป ตา หู จมูก ลิ้น ข. ตา หู จมูก กาย ค. รูป สัมผัส กลิ่น เสียง กาย ง. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ครูธีระพล เข่งวา

3 2. การรับรู้ผ่าน ประสาทสัมผัส ในข้อใดมี ความสัมพันธ์กัน 22 ก. การรับรู้ทางตา - โสต วิญญาณ ข. การรับรู้ทางลิ้น - มโนวิญญาณ ค. การรับรู้ทางจมูก - ฆานวิญญาณ ง. การรับรู้ทางใจ - ชิวหาวิญญาณ ครูธีระพล เข่งวา

4 3. ข้อใดจัดเป็นไตร ลักษณ์ 23 ก. ตัณหา มานะ ทิฐิ ข. รูป เวทนา สังขาร ค. อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ง. สุตทยปัญญา จิน ตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา ครูธีระพล เข่งวา

5 4. ชีวิตของคนเราเมื่อ เกิดมาเป็นเด็ก หนุ่ม - สาว แล้วเข้าสู่ แก่ชรา เป็น ภาวะที่ไม่เที่ยง ข้อความดังกล่าว สอดคล้องกับข้อใด 24 ก. วัฏฏะ ข. ทุกข ตา ค. อนัตตตาง. อนิจจ ตา ครูธีระพล เข่งวา

6 5. ข้อใดคือความหมาย ของ อนัตตตา 25 ก. ภาวะที่มี ตัวตน ข. ภาวะที่ไม่ เที่ยง ค. ภาวะที่ทน ไม่ได้ ง. ภาวะที่ไม่มี ตัวตน ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 นายธีระพล เข่งวา ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google