งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัตถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัตถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัตถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
1. ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบไม่ส่งงานตาม กำหนด 2. ผู้เรียนขาดความตั้งใจเรียน 3. ผู้เรียนไม่ชอบการค้นคว้าหาความรู้

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ โดยสร้าง แรงจูงใจในการส่งงาน 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ เรียน โดยใช้เบี้ยอัตถกร

4 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ตัวแปรต้น การเสริมแรงจูงใจในการส่งงานโดยใช้เบี้ยอัตถกรปั้มให้คะแนน ตัวแปรตาม พฤติกรรมในการส่งงานของเรียน ชั้น ปวช.1/1แผนกการ โรงแรม

5 วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากร ผู้เรียนชั้น ปวช.ปีที่ 1/1 แผนกการ โรงแรม จำนวน 26 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนชั้น ปวช.1/1 แผนกการ โรงแรม จำนวน 26 คน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2/2555 เครื่องมือ ปั้มเบี้ยอัตถกร แบบฝึกหัดในการเรียน แบบประเมินความรับผิดชอบต่อตนเอง แผนการเรียนรู้ แบบฝึกหัดช่วยเสริมแรงจูงใจ

6 แบบการประเมินพฤติกรรมการส่งงาน
รายการประเมิน ค่าร้อยละ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 จำนวน 1. เข้า-ออกห้องเรียนตรงเวลา 2. มีอุปกรณ์การเรียนครบ 3.ทำงานเป็นระเบียบ 4.ส่งงานตรงเวลา 5.ผลงานสะอาด 6.ไม่คุย ไม่เล่นขณะเรียน 7.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 8.ช่วยเหลือผู้อื่น 9.นำความรู้ไปใช้ในการทำ แบบฝึกหัดเรื่องต่างๆที่เรียน

7 ตารางสรุปการส่งงานก่อนและหลังการสร้างแรงจูงใจโดยใช้เบี้ยอัตถกร
ประชากร จำนวนนักศึกษา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ การส่งงานก่อนใช้เบี้นอัตถกร 26 15 57.59 11 42.30 การส่งงานหลังใช้เบี้ยอัตถกร 25 96.15 1 3.84

8 สรุปผลการวิจัย 1 ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ จากการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ เบี้ยอัตถกร 3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นหลังจากการใช้เบี้ยอัตถกร

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานมากขึ้น เมื่อใช้เบี้ยอัตถกร 2. ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัตถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google