งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัต ถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัต ถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัต ถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย

3 ความสำคัญและความเป็นมา ของปัญหา 1. ผู้เรียนขาดความ รับผิดชอบไม่ส่งงานตาม กำหนด 2. ผู้เรียนขาดความตั้งใจเรียน 3. ผู้เรียนไม่ชอบการค้นคว้า หาความรู้

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ รับผิดชอบ โดยสร้าง แรงจูงใจในการส่งงาน 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ กระตือรือร้นในการ เรียน โดยใช้เบี้ยอัตถกร

5 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ตัวแปรต้น การเสริมแรงจูงใจในการส่งงานโดยใช้เบี้ยอัตถกรปั้มให้คะแนน ตัวแปรตาม พฤติกรรมในการส่งงานของเรียน ชั้น ปวช.1/1 แผนกการ โรงแรม

6 วิธีการดำเนินการวิจัย ประชากร ผู้เรียนชั้น ปวช. ปีที่ 1/1 แผนกการ โรงแรม จำนวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนชั้น ปวช.1/1 แผนกการ โรงแรม จำนวน 26 คน ระยะเวลาภาคเรียนที่ 2/2555 เครื่องมือปั้มเบี้ยอัตถกร แบบฝึกหัดในการเรียน แบบ ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเอง แผนการเรียนรู้ แบบฝึกหัดช่วย เสริมแรงจูงใจ

7 แบบการประเมินพฤติกรรม การส่งงาน รายการประเมิน ค่าร้อยละ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 จำนวน 1. เข้า - ออกห้องเรียนตรง เวลา 2. มีอุปกรณ์การเรียนครบ 3. ทำงานเป็นระเบียบ 4. ส่งงานตรงเวลา 5. ผลงานสะอาด 6. ไม่คุย ไม่เล่นขณะเรียน 7. ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 8. ช่วยเหลือผู้อื่น 9. นำความรู้ไปใช้ในการทำ แบบฝึกหัดเรื่องต่างๆที่เรียน

8 ตารางสรุปการส่งงานก่อนและหลัง การสร้างแรงจูงใจโดยใช้เบี้ยอัต ถกร ประชากรจำนวน นักศึกษา ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละไม่ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ การส่งงานก่อนใช้ เบี้นอัตถกร การส่งงานหลังใช้ เบี้ยอัตถกร

9 สรุปผลการวิจัย 1 ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีขึ้น 2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการส่ง งานมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ จากการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ เบี้ยอัตถกร 3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ เรียนมากขึ้นหลังจากการใช้เบี้ยอัต ถกร

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากงานวิจัย 1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการ ส่งงานมากขึ้น เมื่อใช้เบี้ยอัตถกร 2. ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการ เรียนสูงขึ้น

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัต ถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google