งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัต ถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัต ถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัต ถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย

3 ความสำคัญและความเป็นมา ของปัญหา 1. ผู้เรียนขาดความ รับผิดชอบไม่ส่งงานตาม กำหนด 2. ผู้เรียนขาดความตั้งใจเรียน 3. ผู้เรียนไม่ชอบการค้นคว้า หาความรู้

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ รับผิดชอบ โดยสร้าง แรงจูงใจในการส่งงาน 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ กระตือรือร้นในการ เรียน โดยใช้เบี้ยอัตถกร

5 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ตัวแปรต้น การเสริมแรงจูงใจในการส่งงานโดยใช้เบี้ยอัตถกรปั้มให้คะแนน ตัวแปรตาม พฤติกรรมในการส่งงานของเรียน ชั้น ปวช.1/1 แผนกการ โรงแรม

6 วิธีการดำเนินการวิจัย ประชากร ผู้เรียนชั้น ปวช. ปีที่ 1/1 แผนกการ โรงแรม จำนวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนชั้น ปวช.1/1 แผนกการ โรงแรม จำนวน 26 คน ระยะเวลาภาคเรียนที่ 2/2555 เครื่องมือปั้มเบี้ยอัตถกร แบบฝึกหัดในการเรียน แบบ ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเอง แผนการเรียนรู้ แบบฝึกหัดช่วย เสริมแรงจูงใจ

7 แบบการประเมินพฤติกรรม การส่งงาน รายการประเมิน ค่าร้อยละ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 จำนวน 1. เข้า - ออกห้องเรียนตรง เวลา 2. มีอุปกรณ์การเรียนครบ 3. ทำงานเป็นระเบียบ 4. ส่งงานตรงเวลา 5. ผลงานสะอาด 6. ไม่คุย ไม่เล่นขณะเรียน 7. ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 8. ช่วยเหลือผู้อื่น 9. นำความรู้ไปใช้ในการทำ แบบฝึกหัดเรื่องต่างๆที่เรียน

8 ตารางสรุปการส่งงานก่อนและหลัง การสร้างแรงจูงใจโดยใช้เบี้ยอัต ถกร ประชากรจำนวน นักศึกษา ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละไม่ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ การส่งงานก่อนใช้ เบี้นอัตถกร 261557.591142.30 การส่งงานหลังใช้ เบี้ยอัตถกร 262596.1513.84

9 สรุปผลการวิจัย 1 ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีขึ้น 2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการส่ง งานมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 96.15 จากการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ เบี้ยอัตถกร 3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ เรียนมากขึ้นหลังจากการใช้เบี้ยอัต ถกร

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากงานวิจัย 1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการ ส่งงานมากขึ้น เมื่อใช้เบี้ยอัตถกร 2. ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการ เรียนสูงขึ้น

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงจูงใจในการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอัต ถกร สะสมคะแนนของผู้เรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม โดย ครูศิริมา เที่ยงสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google