งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุภาภักดิ์ แก้วศรีมล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุภาภักดิ์ แก้วศรีมล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุภาภักดิ์ แก้วศรีมล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการสอน โดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ” นางสาวสุภาภักดิ์ แก้วศรีมล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนพิมพ์ดีดก็จะเป็นพื้นฐานของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีความสำคัญ เพราะถ้าผู้เรียนไม่มีพื้นฐานทางด้านพิมพ์ดีดก็จะไม่สามารถพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ทำให้งานพิมพ์ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ การเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทยขั้นพื้นฐาน มีความจำเป็นสำคัญต่อผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนสายอาชีพเป็นอย่างมากการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีการทดสอบความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ดีด ดังนั้นการพิมพ์จึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้งานในชีวิตประจำวัน เรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งผู้ที่จะเรียนจะต้องมีทักษะด้านการพิมพ์สัมผัสได้เป็นอย่างดี

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลังเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ

4 ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 1 เปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลังเรียน กับก่อนเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน Sd t Prob คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 175 8.10 398 11.85 1.21 -40.52* .000

5 (กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม)
ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ (กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม) กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง Sd t Prob คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 398 19.75 284 14.20 1.43 17.33* .000

6 สรุปผลการวิจัย 1. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลอง ทดสอบจับเวลา 3 นาที 4 นาที และ 5 นาที พบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบก่อนเรียน = มีค่าเฉลี่ย = มีค่า SD = มีคะแนนทดสอบหลังเรียน = คะแนน มีค่าเฉลี่ย = มีค่า SD = 1.33 2. การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1 คะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยการเรียนการสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนทดสอบหลังเรียน = คะแนน มีค่าเฉลี่ย = มีค่า SD = นักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนทดสอบหลังเรียน = คะแนน มีค่าเฉลี่ย = มีค่า SD =

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุภาภักดิ์ แก้วศรีมล วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google