งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่าง คะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการสอน โดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่าง คะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการสอน โดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่าง คะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการสอน โดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามปกติ ” นางสาวสุภาภักดิ์ แก้ว ศรีมล วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนพิมพ์ดีดก็จะเป็นพื้นฐานของการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีความสำคัญ เพราะถ้า ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานทางด้านพิมพ์ดีดก็จะไม่สามารถ พิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ทำให้งานพิมพ์ล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ การเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทยขั้น พื้นฐาน มีความจำเป็นสำคัญต่อผู้เรียนโดยเฉพาะ ผู้เรียนสายอาชีพเป็นอย่างมากการทำงานของ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีการทดสอบความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ดีด ดังนั้นการพิมพ์จึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่าง หนึ่งในการใช้งานในชีวิตประจำวัน เรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งผู้ที่จะเรียนจะต้องมีทักษะด้านการพิมพ์สัมผัส ได้เป็นอย่างดี

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลัง เรียนกับก่อนเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลังเรียนด้วยการเรียนการ สอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ

4 ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 1 เปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลังเรียน กับก่อน เรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5 ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ ( กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ) ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยการเรียนการสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ ( กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ) กลุ่ม ควบคุม กลุ่ม ทดลอง SdtProb คะแนน รวม คะแนน เฉลี่ย 398 19.75 284 14.20 1.4 3 17. 33*.000

6 สรุปผลการวิจัย 1. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนกลุ่มทดลอง ทดสอบจับเวลา 3 นาที 4 นาที และ 5 นาที พบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบก่อน เรียน = 175 มีค่าเฉลี่ย = 8.75 มีค่า SD = 0.85 มีคะแนนทดสอบหลังเรียน = 395 คะแนน มีค่าเฉลี่ย = 19.75 มีค่า SD = 1.33 2. การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ สัมผัสของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1 คะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยการเรียน การสอนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการ เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ปกติ ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม นักเรียน กลุ่มทดลอง มีคะแนนทดสอบหลัง เรียน = 395 คะแนน มีค่าเฉลี่ย = 19.75 มีค่า SD = 1.33 นักเรียน กลุ่มควบคุมมีคะแนนทดสอบหลังเรียน = 284 คะแนน มี ค่าเฉลี่ย = 14.20 มีค่า SD = 0.41

7 จบการนำเสนอขอบคุณครับจบการนำเสนอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ สัมผัสของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่าง คะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการสอน โดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google