งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัด จ้าง มหาวิทยาลัยข อนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัด จ้าง มหาวิทยาลัยข อนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัด จ้าง มหาวิทยาลัยข อนแก่น

2 2 วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้การจัดหาพัสดุของภาครัฐ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 1.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความ เข้าใจและปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุของ ภาครัฐไปในแนวทางเดียวกัน 1.3 เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3 3 ขอบเขต จัดหาให้ได้พัสดุที่ต้องการใช้ โดยได้ ของที่มีคุณภาพดี ตามจำนวนที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่ กำหนด ของหน่วยงาน และถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

4 4 นิยาม 1. การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่ เกี่ยวเนื่องๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุ ในลักษณะการจ้าง การซื้อวัสดุ / จัดจ้าง มี 2 กรณี คือ กรณีที่ซื้อวัสดุจาก ห้าง ร้าน บริษัท กรณีที่ซื้อวัสดุจาก บุคคลธรรมดา

5 5 2 การซื้อ / การจ้าง ระเบียบฯ ได้แบ่งวิธีการซื้อหรือการจ้าง ตามลำดับวงเงินและความสำคัญ โดย แยกวิธีการซื้อหรือจ้างไว้ 5 วิธี ดังนี้ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ

6 6 ขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจความต้องการ จัดซื้อ / จัดจ้าง รวบรวมความต้องการพัสดุ วางแผน พิจารณาจัดซื้อ / จัดจ้าง และประเมิน ทางเลือก เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาตามวิธี ซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการให้ ความเห็นชอบ

7 7 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง

8 8

9 โครงสร้างรหัสพัสดุ โครงสร้างของรหัสจัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 รหัสกลุ่มของวัสดุ ความยาวของ รหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ประเภทของวัสดุ ความยาวของ รหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 3 ชนิดของวัสดุ ความยาวของ รหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 4 ลำดับที่ของวัสดุ ความยาวของ รหัส 3 ตำแหน่ง (Running Number) 9

10 10 ขั้นตอนการขอจัดซื้อ / จัดจ้าง มี 2 กรณี คือ

11 11

12 12 ขั้นตอนการผูกพัน

13 13 ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจ้าง หลังจากที่ทำการบันทึก ผูกพันแล้วจะทำรายงานการ อนุมัติขอซื้อ / ขอจ้างต่อไป ดังนี้

14 14

15 15 ขั้นตอนการตรวจรับ 1. เลือกประเภทของการตรวจรับก่อน โดนแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้การซื้อวัสดุ ถ้าราคาไม่เกิน 10,000 บาทขั้นตอน ถัดไปคือ “ ตรวจรับ ” เมนู - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกรายงานประจำวัน - ตรวจรับ - บันทึก - ปรับปรุงข้อมูลตรวจรับ (KKPODT19)

16 16 2. การซื้อวัสดุถ้าราคาเกิน 10,000 บาท ต้องทำ “ ข้อตกลงซื้อ / จ้าง ” เมนู - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกรายงานประจำวัน - ข้อตกลงซื้อขาย / จ้าง - บันทึก - ปรับปรุงข้อมูลข้อตกลงซื้อขาย / จ้าง (KKPODT10)

17 17

18 18 3. การซื้อครุภัณฑ์ต้องทำ “ ข้อตกลงราคา หรือ ทำสัญญา ”

19 19 วงจรจัดซื้อจัดจ้าง

20 20 วงจรจัดซื้อจัดจ้าง

21 21 จัดทำโดย นางสาว พุ่มพวง นันท์ดี 503021000-9 นางสาว เพ็ญทิตยา โกพลรัตน์ 503021001- 7 นางสาว ภัทรพร เหล่าสะพาน 503021002-5 นางสาว ภาณุรัตน์ สุจริต 503021003-3 นาย ยุทธพงษ์ ฤทธิชัย 503021004- 1 นาย รุ่งเรือง สมอหา 503021005- 9 นางสาว ฤมล พลวัน 503021006-7 นางสาว ลักขิกา เจ็กสูงเนิน 503021007- 5 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาค ( ปกติ ) อาจารย์ประจำรายวิชา : อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัด จ้าง มหาวิทยาลัยข อนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google