งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัด จ้าง มหาวิทยาลัยข อนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัด จ้าง มหาวิทยาลัยข อนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัด จ้าง มหาวิทยาลัยข อนแก่น

2 2 วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้การจัดหาพัสดุของภาครัฐ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ และแก้ไขเพิ่มเติม 1.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความ เข้าใจและปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุของ ภาครัฐไปในแนวทางเดียวกัน 1.3 เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3 3 ขอบเขต จัดหาให้ได้พัสดุที่ต้องการใช้ โดยได้ ของที่มีคุณภาพดี ตามจำนวนที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่ กำหนด ของหน่วยงาน และถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

4 4 นิยาม 1. การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่ เกี่ยวเนื่องๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุ ในลักษณะการจ้าง การซื้อวัสดุ / จัดจ้าง มี 2 กรณี คือ กรณีที่ซื้อวัสดุจาก ห้าง ร้าน บริษัท กรณีที่ซื้อวัสดุจาก บุคคลธรรมดา

5 5 2 การซื้อ / การจ้าง ระเบียบฯ ได้แบ่งวิธีการซื้อหรือการจ้าง ตามลำดับวงเงินและความสำคัญ โดย แยกวิธีการซื้อหรือจ้างไว้ 5 วิธี ดังนี้ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ

6 6 ขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจความต้องการ จัดซื้อ / จัดจ้าง รวบรวมความต้องการพัสดุ วางแผน พิจารณาจัดซื้อ / จัดจ้าง และประเมิน ทางเลือก เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาตามวิธี ซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการให้ ความเห็นชอบ

7 7 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง

8 8

9 โครงสร้างรหัสพัสดุ โครงสร้างของรหัสจัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 รหัสกลุ่มของวัสดุ ความยาวของ รหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ประเภทของวัสดุ ความยาวของ รหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 3 ชนิดของวัสดุ ความยาวของ รหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 4 ลำดับที่ของวัสดุ ความยาวของ รหัส 3 ตำแหน่ง (Running Number) 9

10 10 ขั้นตอนการขอจัดซื้อ / จัดจ้าง มี 2 กรณี คือ

11 11

12 12 ขั้นตอนการผูกพัน

13 13 ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจ้าง หลังจากที่ทำการบันทึก ผูกพันแล้วจะทำรายงานการ อนุมัติขอซื้อ / ขอจ้างต่อไป ดังนี้

14 14

15 15 ขั้นตอนการตรวจรับ 1. เลือกประเภทของการตรวจรับก่อน โดนแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้การซื้อวัสดุ ถ้าราคาไม่เกิน 10,000 บาทขั้นตอน ถัดไปคือ “ ตรวจรับ ” เมนู - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกรายงานประจำวัน - ตรวจรับ - บันทึก - ปรับปรุงข้อมูลตรวจรับ (KKPODT19)

16 16 2. การซื้อวัสดุถ้าราคาเกิน 10,000 บาท ต้องทำ “ ข้อตกลงซื้อ / จ้าง ” เมนู - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกรายงานประจำวัน - ข้อตกลงซื้อขาย / จ้าง - บันทึก - ปรับปรุงข้อมูลข้อตกลงซื้อขาย / จ้าง (KKPODT10)

17 17

18 18 3. การซื้อครุภัณฑ์ต้องทำ “ ข้อตกลงราคา หรือ ทำสัญญา ”

19 19 วงจรจัดซื้อจัดจ้าง

20 20 วงจรจัดซื้อจัดจ้าง

21 21 จัดทำโดย นางสาว พุ่มพวง นันท์ดี นางสาว เพ็ญทิตยา โกพลรัตน์ นางสาว ภัทรพร เหล่าสะพาน นางสาว ภาณุรัตน์ สุจริต นาย ยุทธพงษ์ ฤทธิชัย นาย รุ่งเรือง สมอหา นางสาว ฤมล พลวัน นางสาว ลักขิกา เจ็กสูงเนิน สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาค ( ปกติ ) อาจารย์ประจำรายวิชา : อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัด จ้าง มหาวิทยาลัยข อนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google