งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สำนักความรับผิดทางแพ่ง. ความเป็นมา ปัจจุ บัน เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สำนักความรับผิดทางแพ่ง. ความเป็นมา ปัจจุ บัน เดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สำนักความรับผิดทางแพ่ง

2 ความเป็นมา ปัจจุ บัน เดิม

3 พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2539 เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ คำนิยามที่ สำคัญ การทำละเมิดต่อเอกชน ( บุคคลภายนอก ) การทำละเมิดต่อ หน่วยงานของรัฐ ความรับผิด ทางละเมิด ของ เจ้าหน้าที่

4

5 การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก กรณี เจ้าหน้าที่ กระทำใน การปฏิบัติ หน้าที่ กรณี เจ้าหน้าที่ กระทำ นอกเหนือการ ปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิด ทางละเมิด ของ หน่วยงาน ของรัฐ หน่วยงานของรัฐรับผิด / ถูกฟ้อง หน่วยงานของรัฐรับผิด / ถูกฟ้อง แทนเจ้าหน้าที่ แทนเจ้าหน้าที่ ฟ้องกระทรวงการคลัง ( ม.5) ฟ้องกระทรวงการคลัง ( ม.5) หน่วยงานของรัฐไม่ต้อง รับผิด หน่วยงานของรัฐไม่ต้อง รับผิด / ถูกฟ้อง ( ม.6) / ถูกฟ้อง ( ม.6)

6 กรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ - รัฐ เสียหาย รถราชการเสียหาย / สูญหาย รถคว่ำ ( ไม่มีคู่กรณี )/ รถชนกัน / รถถูก โจรกรรม ทรัพย์สินราชการ ชำรุดเสียหาย / ถูกโจรกรรม ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ เพลิงไหม้ การจัดซื้อ / จัดจ้าง เบิกจ่ายเงินราชการไม่ถูกต้องตาม กม./ ระเบียบ คดีขาดอายุความ : สัญญา / สิทธิเรียกร้อง1 2 3 4 5 6 7

7 กรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ - บุคคลภายนอก เสียหาย รถยนต์เฉี่ยวชน / เกิดอุบัติเหตุ รถยนต์บุคคลภายนอก เสียหาย บุคคลภายนอกเสียหาย ( บาดเจ็บ / ตาย ) การรักษาพยาบาล เช่น แพ้ยา จ่ายยาให้คนไข้ผิดคน ให้เลือดคนไข้ผิดกลุ่มเลือด แพทย์ทำหมันโดยไม่บอกคนไข้

8 ตัวอย่างการละเมิดที่มิใช่เป็นการปฏิบัติ หน้าที่ 1. นำรถราชการไปใช้ ส่วนตัว แล้ว - รถคว่ำ ( ไม่มี คู่กรณี )/ รถชนกัน / รถถูกโจรกรรม - รถชนบุคคลภายนอก ตาย / บาดเจ็บ 2. นำทรัพย์สินราชการไปใช้ ส่วนตัวแล้ว - ชำรุดเสียหาย / สูญหาย - ถูกโจรกรรม - ลักทรัพย์สินทาง ราชการ 3. การรักษาพยาบาล ที่ทำ ส่วนตัว

9

10

11 การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก ( ต่อ ) Company Logo ฟ้องเจ้าหน้าที่ / หน่วยงาน ของรัฐ ฟ้องผิด ฟ้อง ใหม่ได้ ภายใน 6 เดือน อายุความการใช้ สิทธิ 1 ปี / 10 ปี ( ป. พ. พ. ม.448)

12 การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก ( ต่อ ) Company Logo การร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทน มาตรา 5 ออกใบรับคำขอเป็น หลักฐาน พิจารณาภายใน 180 วัน ขยายไม่เกิน 180 วัน ( รายงาน ร. ม. ต.)

13 การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก ( ต่อ ) Company Logo สิทธิไล่เบี้ย ของ หน่วยงาน ของรัฐ 1. เจ้าหน้าที่ กระทำโดยจงใจ / ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง ( ม.8 วรรค 1) 2. คำนึงถึงความร้ายแรงแห่ง การกระทำ และความเป็นธรรม ( ม.8 วรรค 2) 3. หักส่วนความเสียหาย ( ม.8 วรรค 3) 4. ไม่นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมา ใช้บังคับ ( ม.8 วรรค 4) ประมา ท ประมาท เลินเล่อ อย่าง ร้ายแรง จงใจ

14 “ ประมาท ” Company Logo 123 การกระทำ ที่มิได้กระทำโดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความ ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะ เช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและ พฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความ ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ ใช้ให้เพียงพอไม่

15 “ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ” Company Logo 12 มีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้น ได้กระทำ ไปโดยขาดความระมัดระวัง ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐาน อย่างมาก เช่น พึงคาดเห็นได้ว่า ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ หรือ หากระมัดระวังสักเล็กน้อย ก็ คงคาดเห็น การอันอาจเกิด ความเสียหายเช่นนั้น ( ที่ นร 0601/87 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540) ตัวอย่ าง

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 รูปถ่ายรถตู้ พยาบาลและ รถคู่กรณี ด้านหน้ารถยนต์ตู้ พยาบาล รถยนต์คู่กรณี ด้านหลังรถยนต์ตู้ พยาบาล

29 แผนที่เกิดเหตุ รถตู้ พยาบาล รถคู่กรณีรถคู่กรณี

30 รูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ


ดาวน์โหลด ppt LOGO สำนักความรับผิดทางแพ่ง. ความเป็นมา ปัจจุ บัน เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google