งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อะตอม มาจากภาษากรีกว่า "atomos" ซึ่งแปลว่า " แบ่งแยกอีกไม่ได้ " แนวคิดนี้ ได้มาจากนักปราชญ์ชาวกรีก ชื่อ ดิโมคริตุส (Demokritos) แบบจำลองอะตอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อะตอม มาจากภาษากรีกว่า "atomos" ซึ่งแปลว่า " แบ่งแยกอีกไม่ได้ " แนวคิดนี้ ได้มาจากนักปราชญ์ชาวกรีก ชื่อ ดิโมคริตุส (Demokritos) แบบจำลองอะตอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อะตอม มาจากภาษากรีกว่า "atomos" ซึ่งแปลว่า " แบ่งแยกอีกไม่ได้ " แนวคิดนี้ ได้มาจากนักปราชญ์ชาวกรีก ชื่อ ดิโมคริตุส (Demokritos) แบบจำลองอะตอม

2 ทฤษฎีอะตอมของดอล ตัน จอห์น ดอลตัน ชาวอังกฤษได้ รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับอะตอม และตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นเรียกว่า ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน ซึ่ง นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้เกิด ความเข้าใจเกี่ยวกับอะตอม มากขึ้น จอห์น ดอลตัน

3 ทฤษฎีอะตอมของดอลตันมี ใจความสำคัญดังนี้ 1. สสารทุกชนิดประกอบด้วย อนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า อะตอม ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยก ต่อไปได้อีก 2. อะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ หรือทำให้สูญหายไปได้ 3. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน ย่อมเหมือนกัน กล่าวคือมีสมบัติ เหมือนกันทั้งทางกายภาพและ ทางเคมี

4 ทฤษฎีอะตอมของดอลตันมี ใจความสำคัญดังนี้ 4. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันย่อมมี มวลหรือน้ำหนักเท่ากัน 5. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวทาง เคมีระหว่างอะตอมของธาตุต่างชนิด กันด้วยอัตราส่วนของจำนวนอะตอม เป็นเลข ลงตัวน้อยๆ 6. อะตอมของธาตุสองชนิดขึ้นไปอาจ รวมกันเป็นสารประกอบด้วย อัตราส่วนที่มากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อ เกิดสารประกอบมากกว่า 1 ชนิด

5 จากทฤษฎีอะตอมของดอลตัน แบบจำลองอะตอมมีลักษณะดัง รูป ( อะตอมตามมโนภาพขอ งดอลตันเป็น " ทรงกลมตันมี ขนาดเล็กที่สุด ซึ่งแบ่งแยก ไม่ได้ " )

6 ตามทฤษฎีอะตอมของดอลตัน อะตอมในแนวคิดปัจจุบัน ข้อ 1,3,4 ใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน ข้อ 1. อะตอมไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุด อะตอมยังประกอบด้วยอนุภาค อิเล็กตรอน, โปรตอน, นิวตรอน เป็น ต้น ข้อ 3 - 4 อะตอมของธาตุชนิด เดียวกันมีคุณสมบัติทางกายภาพไม่ เหมือนกัน กล่าวคือมีมวลไม่เท่ากัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ในเรื่อง " ไอโซ โทรป "


ดาวน์โหลด ppt อะตอม มาจากภาษากรีกว่า "atomos" ซึ่งแปลว่า " แบ่งแยกอีกไม่ได้ " แนวคิดนี้ ได้มาจากนักปราชญ์ชาวกรีก ชื่อ ดิโมคริตุส (Demokritos) แบบจำลองอะตอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google