งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอหลักสูตร การพัฒนาระบบสมรรถนะในองค์กร เชิงปฏิบัติ Workshop to develop a set of competencies เป้าหมายการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอหลักสูตร การพัฒนาระบบสมรรถนะในองค์กร เชิงปฏิบัติ Workshop to develop a set of competencies เป้าหมายการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจความหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสนอหลักสูตร การพัฒนาระบบสมรรถนะในองค์กร เชิงปฏิบัติ Workshop to develop a set of competencies เป้าหมายการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ ของระบบสมรรถนะ และมีทักษะสามารถนำความรู้จากการสัมมนาไป พัฒนาระบบสมรรถนะ ใช้ในการปฏิบัติงานได้ The workshop will include: the importance of competencies, how to develop them, what do the good competencies look like etc. หลักการและเหตุผล ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จได้เนื่องจาก ทรัพยากรบุคคลมีคุณค่า และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่สามารถสนอง ความสำเร็จขององค์กรได้ ดังนั้น ทุกองค์กรจึงต้อง พัฒนาระบบ สมรรถนะเป็นพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหา การ พัฒนา / ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร ค่าตอบแทน ทั้งนี้ระบบสมรรถนะจะประกอบด้วย Competency Model Competency Mapping, Competency Assessment และ Competency Roadmap/Individual Development Plan

2 เนื้อหา หลักสูตร (Course Designed) วันแรก (Day One)  ความเป็นมาของสมรรถนะ (Competency)  ความหมายของสมรรถนะ (Competency)  ความสำคัญและประโยชน์ ของ ระบบสมรรถนะ ทำไมองค์การต่าง ๆ ต้องใช้ Competency  ชนิดของสมรรถนะ Competency และการนำไปใช้  Core competency  Functional Competency  Technical/Specific Competency  Managerial Competency  ระดับความเชี่ยวชาญ (Proficiency Level) คืออะไร  หลักการกำหนดระดับความ เชี่ยวชาญ (Proficiency Level)  องค์ประกอบของสมรรถนะ ( Competency)  หลักการการจัดมาตรฐานระดับ ความเชี่ยวชาญสมรรถนะราย ตำแหน่งจำแนกตามหน่วยงาน  (Competency Mapping) ของ องค์กร  หลักการ วิธีการวิเคราะห์หา สมรรถนะที่จำเป็นขององค์กร ของหน่วยงานและของตำแหน่ง และการจัดทำรูปแบบสมรรถนะ Competency Model  Workshop การเขียน Competency Model

3 วันที่สอง (Day Two)  การวิเคราะห์และการเขียนสมรรถนะหลัก Core Competency ตามมาตรฐาน Competency Model  การวิเคราะห์และการเขียนสมรรถนะประจำหน่วยงาน Functional Competency  การวิเคราะห์และการเขียนสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง Technical Competency  การจัดทำแบบประเมินสมรรถนะสมรรถนะ Competency Assessment  หลักการประเมินสมรรถนะเพื่อหาช่องว่างสมรรถนะ ( Gap Analysis)  ทดลองประเมินสมรรถนะจากกลุ่มผู้เข้าสัมมนาและการอ่านผล เพื่อการพัฒนา  การนำ ระบบสมรรถนะไปใช้กับงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล  การสรรหา (Competency Based Interview)  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency Development Roadmap)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Appraisal)  การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) อาทิ  การให้ค่าตอบแทนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  การให้ค่าตอบแทนสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

4 วิทยากร : อาจารย์ มุกดา สุนทรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล  ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมการจัดการงานบุคคล แห่งประเทศไทย  อดีตผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทใน เครือฟอร์ดมอเตอร์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สิน เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยม ดี ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ( ภาคพิเศษ รุ่นหนึ่ง )

5 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555 เวลาสัมมนา 9.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก ) อัตราค่าสัมมนา 8,000 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ 02-917-7148 หรือจองผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะ ได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 สถานที่จัดสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt การเสนอหลักสูตร การพัฒนาระบบสมรรถนะในองค์กร เชิงปฏิบัติ Workshop to develop a set of competencies เป้าหมายการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google