งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจค่าใช้จ่ายและ บุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช.) ส่วนดัชนีการวิจัย ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจค่าใช้จ่ายและ บุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช.) ส่วนดัชนีการวิจัย ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจค่าใช้จ่ายและ บุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช.) ส่วนดัชนีการวิจัย ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย ( ภน.) วช NRCT

2 ความเป็นมา ความเป็นมา ปี พ. ศ. 2518 เริ่มต้นดำเนินการ ศึกษางบประมาณการวิจัย โดยใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์จาก เอกสารงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของสำนักงบประมาณ ปี พ. ศ. 2530 มีการเปลี่ยนแปลงวิธี การศึกษา ให้มีขอบเขตและ มาตรฐานที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลของ OECD โดยใช้ หลักเกณฑ์ของ Frascati Manual

3 ความเป็นมา ความเป็นมา ปี พ. ศ. 2546 ได้มีความร่วมมือ ระหว่าง วช. และ สวทช. ในการ สำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัย โดย วช. สำรวจ ภาครัฐบาล อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจและ เอกชนไม่ค้า กำไร ส่วน สวทช. ทำหน้าที่ สำรวจภาคเอกชน ( ภาคอุตสาหกรรม ) ปัจจุบัน ดำเนินการสำรวจตาม แนวทางของปี 2546

4 วัตถุประสงค์ของ การสำรวจ วัตถุประสงค์ของ การสำรวจ 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัย และพัฒนาของภาครัฐบาล ภาค อุดมศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคเอกชนไม่ค้า กำไร 2. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ ประกอบการจัดทำนโยบายและแนว ทางการวิจัยของประเทศ การ พิจารณาจัดสรรงบประมาณการ วิจัยของประเทศ ตลอดจนเป็นดัชนี ใช้วัดความสามารถในการแข่งขัน กับต่างประเทศ

5 ขอบเขตการสำรวจ  หน่วยงานภาคราชการ (Government Sector)  หน่วยงานภาคอุดมศึกษา (Higher Education Sector) - รัฐบาล - เอกชน  หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ (Public enterprise Sector)  หน่วยงานภาคเอกชนไม่ค้ากำไร (Private non-profit Sector) ** ยกเว้น ภาคเอกชน ซึ่ง สวทช. จะเป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน **

6 วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการ วิธีการ การ สำรวจ เครื่องมื อ แบบสำรวจ (questionnaire) การเก็บ รวบรวม ข้อมูล ไปรษณีย์ / โทรศัพท์ / Internet / ส่งเจ้าหน้าที่ไป ติดตาม

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Step 1) เตรียม ฐานข้อมูล หน่วย งานวิจัย รัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ / ภาคอุดมศึกษา / เอกชนไม่ค้า กำไร เตรียมแบบ สำรวจ และ เอกสาร ส่งออก แบบสำรวจ ไปรษณีย์

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Step 2) รอตอบกลับ ( ภายใน 30 วัน ) จดหมาย / โทรศัพท์ / ส่ง เจ้าหน้าที่ ออกติดตาม ติดตามแบบ สำรวจฯ ตรวจความสมบูรณ์ และความถูก ต้องของแบบสำรวจ Fax / ไปรษณีย์ / Internet

9 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน (Step 3) ขั้นตอนการ ดำเนินงาน (Step 3)บันทึกข้อมูล โปรแกรมภาษา PHP Analysis ประมวลผล จัดทำรายงานผลการ สำรวจเผยแพร่ นำเสนอผลการ สำรวจต่อ คณะทำงานฯ พิจารณา โปรแกรม MySQL ( ทำหน้าที่เป็น Database Server)

10 ปัญหาและอุปสรรค (1) มีการ เปลี่ยนแปลง สถานที่ เบอร์ โทรศัพท์ ติดต่อ ตลอดจน ยกเลิกและ เพิ่มขึ้นมาใหม่ ของหน่วยงาน ควรจัดทำ ฐาน หน่วยงาน ต่างๆ ให้ Update ที่สุด

11 ปัญหาและอุปสรรค (2) ผู้กรอกแบบ สำรวจ / ผู้ รวบรวมแบบ สำรวจยังไม่ เข้าใจถึง ความสำคัญและ ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบ สำรวจ ควรพยายาม ทำความเข้าใจ ต่อผู้ตอบแบบ สำรวจ / ผู้ รวบรวมแบบ สำรวจให้มี ความเข้าใจ และ ความสำคัญ ของการตอบ แบบสำรวจที่ ถูกต้อง เช่น จัดสัมมนา ให้กับกลุ่ม ผู้ตอบแบบ สำรวจ

12 ปัญหาและอุปสรรค (3) ผู้ กรอกแบบ สำรวจ / ผู้รวบรวม แบบสำรวจ ใน หน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีความ เข้าใจเกี่ยวกับ นิยามความหมาย ตามมาตรฐาน ของ Frascati manual ที่ใช้ใน การสำรวจ ค่าใช้จ่ายฯอย่าง เพียงพอ ทำให้ การกรอกแบบ สำรวจยังมีความ ถูกต้อง ไม่ เท่าที่ควร ควรมีการจัด สัมมนาเพื่อ ชี้แจงและทำ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนิยาม และมาตรฐานที่ ใช้สำรวจให้กับ นักวิจัย / กลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้ที่มี หน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ กรอกข้อมูลหรือ ประสานงานของ แต่ละหน่วยงาน

13 ปัญหาและอุปสรรค (4) มีการเปลี่ยนแปลง ตัวบุคลากรผู้ ประสานงานภายใน หน่วยงานของผู้ กรอกแบบสำรวจ ทำให้การเก็บ ข้อมูลล่าช้าเพราะผู้ ที่มาประสานงาน ใหม่ยังไม่ค่อย เข้าใจถึง ความสำคัญ จำเป็น ตลอดจนนิยามต่างๆ ของแบบสำรวจ ต้องเสียเวลาในการ อธิบาย ชี้แจงให้ ทราบ ควรมีการสร้าง เครือข่ายข้อมูล ด้านการวิจัยกับ หน่วยงานวิจัย ต่างๆ เพื่อได้มี การสร้าง ฐานข้อมูลด้าน งานวิจัยที่ ครบถ้วนไว้ ให้บริการได้ สะดวกและ รวดเร็ว

14 ปัญหาและอุปสรรค (5) แบบสอบถามมี รายละเอียดมาก มีความยุ่งยาก ในการกรอกทำ ให้ผู้ตอบ แบบสอบถาม ไม่อยากที่จะ กรอก ควรมีการ ปรับปรุงแบบ สำรวจด้วยการ ออก แบบสอบถาม ให้มีลักษณะที่ เด่น สะดุดตา ก่อให้เกิด ความรู้สึก อยากอ่าน และ ง่ายต่อการ กรอกมากที่สุด

15 ปัญหาและอุปสรรค (6) ความซ้ำซ้อนใน การเก็บข้อมูลที่ คล้ายกันจากแต่ ละสำนักและ ส่วนงาน ที่ ออกแบบ สอบถามโดย หน่วยงาน วช. ทำให้ผู้กรอก แบบสอบถาม เบื่อที่จะกรอก ควรมีการ ประสานงานกัน ในการ ออกแบบ สำรวจและการ เก็บ แบบสอบถาม ระหว่าง หน่วยงานย่อย ภายใน วช. ก่อน

16 การดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายและ บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ปี พ. ศ. 2548 ข อขอบพระคุณ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจค่าใช้จ่ายและ บุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช.) ส่วนดัชนีการวิจัย ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google