งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียน เรื่องชนิดของคำ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียน เรื่องชนิดของคำ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียน เรื่องชนิดของคำ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิลบริหาร ธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย มณีย์ พุ่มพึ่งศรี วิจัย ประเภทการเรียนการสอน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ สมรรถภาพที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการ เขียน ปัญหา คือการออกเสียงพยัญชนะ สระ คำควบ กล้ำไม่ชัดเจน การแจกลูกสะกดคำ การใช้หลัก ภาษาไทยไม่ถูกต้อง การเขียนสะกดคำและประโยคมี ผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในสาขาวิชาการ จัดการเรียนรู้อื่นอีกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำและต้องแก้ไข ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษา หานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่นำมาแก้ปัญหา จึงพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้ แบบฝึกทักษะจะทำให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3 ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่นำมา แก้ปัญหา จึงพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะจะทำให้ สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำก่อนเรียน และหลังเรียน ประโยชน์ของการวิจัย ได้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ การเขียนเรื่องชนิดของคำ

5 ผังสรุปศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะการเขียนก่อนเรียน และหลังเรียน ดังนี้ ตารางที่ 4.1 คะแนนแบบฝึกศึกษาผลสัมฤทธิ์การ จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง ชนิดของคำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง ช. 1104 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีผล การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ การทดสอบก่อนเรียน มี คะแนนเฉลี่ย 15.64 ร้อยละ 52.15 และมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียน 25.94 ร้อยละ 86.47 ซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์กับการศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน คะแนนจำนวน นักเรียน คะแนนเต็มคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ก่อนเรียน 16502615.6452.15 หลังเรียน 16504425.9486.47

6 สรุปผลการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องชนิด ของคำวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของ นักศึกษา ห้อง ช. 1104 มีประสิทธิภาพ 85.83/86.47 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้ง ไว้

7 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียน เรื่องชนิดของคำ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google