งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสื่อการสอน วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 2 วิจัยโดย นายนิติยศ สุดสงวน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสื่อการสอน วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 2 วิจัยโดย นายนิติยศ สุดสงวน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสื่อการสอน วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 2 วิจัยโดย นายนิติยศ สุดสงวน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) การพัฒนาสื่อการสอน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

2 ปัญหาในการวิจัย ต้องการพัฒนาสื่อการสอนวิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จำนวน 49 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ เจาะจง

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการ สอนมากยิ่งขึ้น

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนบทเรียน ออนไลน์ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน การทดสอบ จำนวน ผู้เรียน (n) คะแนน เต็ม XSD. T ก่อนเรียน 30 6.9001.115 4.852 หลังเรียน 30 8.6672.008

5 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ วิชาความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ รายการคะแนนเต็มคะแนนเฉลี่ยคะแนนรวมประสิทธิภาพ คะแนนจากการทำแบบทดสอบ ท้ายบทเรียนบทที่ 1 108.224682 คะแนนจากการทำแบบทดสอบ ท้ายบทเรียนบทที่ 2 109.127391 คะแนนจากการทำแบบทดสอบ ท้ายบทเรียนบทที่ 3 109.2727892.7 คะแนนจากการทำแบบทดสอบ ท้ายบทเรียนแต่ละบทเรียน (E1) 3026.5779788.56 คะแนนจากการทำแบบทดสอบ รวม (E2) 3024.9374883.11

6 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศิลปะของนักเรียนที่เป็นประชากร กลุ่มตัวอย่างชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้สื่อการ เรียนการสอนออนไลน์ (Website) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะแสดงให้เห็นว่าบทเรียน ออนไลน์ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะมีประสิทธิภาพ 88.56/83.11 แสดงว่าบทเรียนบทเรียนออนไลน์ นี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 มีประสิทธิภาพสอด คลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อใน การเรียนการสอนได้

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย 1. ปรับปรุงเว็บไซต์และข้อมูลข่าวสาร เช่น แจ้งการบ้าน และให้ ความทันสมัยอยู่เสมอ 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและพัฒนาการเรียน การสอน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสื่อการสอน วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 2 วิจัยโดย นายนิติยศ สุดสงวน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google