งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)
การพัฒนาสื่อการสอน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 การพัฒนาสื่อการสอน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิจัยโดย นายนิติยศ สุดสงวน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)

7 ปัญหาในการวิจัย ต้องการพัฒนาสื่อการสอนวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 49 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง

8 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ แบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนบทเรียนออนไลน์ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การทดสอบ จำนวนผู้เรียน (n) คะแนนเต็ม X SD. T ก่อนเรียน 30 6.900 1.115 4.852 หลังเรียน 8.667 2.008

10 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนรวม ประสิทธิภาพ คะแนนจากการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนบทที่ 1 10 8.2 246 82 คะแนนจากการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนบทที่ 2 9.1 273 91 คะแนนจากการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนบทที่ 3 9.27 278 92.7 คะแนนจากการทำแบบทดสอบ ท้ายบทเรียนแต่ละบทเรียน (E1) 30 26.57 797 88.56 คะแนนจากการทำแบบทดสอบ รวม (E2) 24.93 748 83.11

11 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะของนักเรียนที่เป็นประชากร กลุ่มตัวอย่างชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Website) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะแสดงให้เห็นว่าบทเรียนออนไลน์ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะมีประสิทธิภาพ 88.56/83.11 แสดงว่าบทเรียนบทเรียนออนไลน์ นี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 มีประสิทธิภาพสอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
1. ปรับปรุงเว็บไซต์และข้อมูลข่าวสาร เช่น แจ้งการบ้าน และให้ ความทันสมัยอยู่เสมอ 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและพัฒนาการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google