งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน 1. ทฤษฎีผลประโยชน์ 2. ทฤษฎีองค์กรผู้ใช้ อำนาจ 3. ทฤษฎีอำนาจรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน 1. ทฤษฎีผลประโยชน์ 2. ทฤษฎีองค์กรผู้ใช้ อำนาจ 3. ทฤษฎีอำนาจรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน 1. ทฤษฎีผลประโยชน์ 2. ทฤษฎีองค์กรผู้ใช้ อำนาจ 3. ทฤษฎีอำนาจรัฐ

2 การกระทำในทาง ปกครอง และการบริหารราชการ แผ่นดิน การกระทำที่ไปกระทบสิทธิ เสรีภาพของประชาชน การกระทำที่ไปกระทบสิทธิ เสรีภาพของประชาชน การเรียกเก็บภาษีอากรและ ค่าธรรมเนียม การเรียกเก็บภาษีอากรและ ค่าธรรมเนียม การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือประชาชน การวางแผนงานราชการ การวางแผนงานราชการ

3 รูปแบบการกระทำทาง ปกครอง คำสั่งทาง ปกครอง คำสั่งทาง ปกครอง คำสั่งทั่วไปทาง ปกครอง คำสั่งทั่วไปทาง ปกครอง สัญญาทาง ปกครอง สัญญาทาง ปกครอง ปฏิบัติการทาง ปกครอง ปฏิบัติการทาง ปกครอง

4 หลักกฎหมายมหาชนที่ สำคัญ หลักนิติรัฐ หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักการกระทำทางปกครองต้อง ชอบด้วยกฎหมาย หลักการคุ้มครองความเชื่อโดย สุจริตของประชาชนในการกระทำ ของรัฐ หลักความมั่นคงแห่งสิทธิของ ประชาชน หลักการตรวจสอบการกระทำของ ฝ่ายปกครอง


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน 1. ทฤษฎีผลประโยชน์ 2. ทฤษฎีองค์กรผู้ใช้ อำนาจ 3. ทฤษฎีอำนาจรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google