งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 1 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 1 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 1 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 หัวข้อเนื้อหา สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 1 1. ความหมายของการให้คำปรึกษา 2. องค์ประกอบของการให้คำปรึกษา 3. ขอบข่ายของการให้คำปรึกษา 4. หลักการของการให้คำปรึกษา 5. จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษา

3 (1.) การให้คำปรึกษา (Counseling) คืออะไร ?

4 การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการ ช่วยเหลือ (Helping Process) ให้ บุคคลได้สำรวจตนเอง (Self- exploration) จนเกิดความเข้าใจ ตนเอง (Better understanding) และการลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม (Appropriate Action) เพื่อการ แก้ปัญหา การปรับตัว การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึง ปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่ เหมาะสม จนนำไปสู่การพัฒนา ตนเองให้เป็นผู้ที่มีความเจริญงอก งามส่วนบุคคล (Personal Growth)

5 กระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล อาศัยการสื่อสาร แบบสองทาง ระหว่างบุคคล หนึ่งในฐานะผู้ให้การปรึกษา ซึ่ง ทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้อีกฝ่าย หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้รับการปรึกษาได้ สำรวจและทำความเข้าใจ ถึงสิ่ง ที่เป็นปัญหาและแสวงหา หนทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ ด้วยตนเอง

6 ความหมายของการให้ คำปรึกษา เป็นกระบวนการของความ สัมพันธภาพระหว่าง ผู้ให้คำปรึกษา กับ ผู้รับ คำปรึกษา ซึ่งได้รับการ ฝึกอบรม โดยเฉพาะ เพื่อเข้าใจ ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุง ทักษะในการ ตัดสินใจ แก้ปัญหา เพื่อนำตนเอง

7 การให้คำปรึกษา เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มี จุดมุ่งหมายในการ แก้ปัญหาต่าง ๆ

8 เมื่อเราเอื้ออำนวยให้มนุษย์ ได้สำรวจตนเองแล้ว ก็จะทำให้เขามีความเข้าใจ ตนเองและรู้จักตนเอง จนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากไหน อย่างไร และลงมือปฏิบัติในการ แก้ปัญหาของตน การจัดการบริหารชีวิตอย่าง เหมาะสม

9 (2.) องค์ประกอบเบื้องต้นของ การให้คำปรึกษา

10 องค์ประกอบเบื้องต้นของ การให้คำปรึกษา 1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการจูงใจ (Motivational Factor) 2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับ คำปรึกษา กับผู้ให้คำปรึกษา (The counselee-Counselor Relatinship)

11 3. ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ของผู้รับคำปรึกษา (The counselee,s Decision Making Responsibility) 4. การเคารพนับถือในสิทธิส่วนตัวที่ ผู้ให้คำปรึกษามีต่อผู้รับคำปรึกษา ในขณะสนทนา (The counselor,s respect for the privacy of communication)

12 (3.) ขอบข่ายของการให้ คำปรึกษา 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านการศึกษาต่อและ อาชีพ 3. ด้านส่วนตัวและสังคม

13 (4.) หลักการการให้คำปรึกษา

14 การให้คำปรึกษาถือว่าเป็นวิชาชีพแห่ง การช่วยเหลือ (Professional Helping ) ต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ ที่ สำคัญดังนี้

15 1. ผู้ให้ความช่วยเหลือที่เรียกว่า ผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพใน ด้านการช่วยเหลือ (Professional Skills) มาเป็น อย่างดี เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝน ตนเอง เพื่อให้มีการพัฒนา ตนเองอยู่เสมอ (Self - Developing Skills)

16 2. ผู้มาขอรับบริการหรือขอ ความช่วยเหลือ (Client) ซึ่งเป็น ผู้ที่มีปัญหา มีความคับข้องใจ และความไม่สบายใจต่างๆ ที่ยัง ไม่สามารถจัดการกับความรู้สึก ดังกล่าวได้ จึงมีความต้องการที่ จะแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อ แก้ไขปัญหาเหล่านั้น

17 3. ผู้ให้ความช่วยเหลือจะต้อง สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐาน และเป็นหัวใจสำคัญในการให้ ความช่วยเหลือ

18 4. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพในการ ให้ความช่วยเหลือ

19 (5.) จุดมุ่งหมายของการให้ คำปรึกษา

20 การให้คำปรึกษามีจุดมุ่งหมาย อย่างไร ?

21 จุดมุ่งหมายของการให้ คำปรึกษามี 2 ระยะ จุดมุ่งหมายระยะสั้น (Short-term goals) จุดมุ่งหมายระยะยาว (Long-term Goals)

22 จุดมุ่งหมายระยะสั้น จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ช่วยให้ผู้มาขอรับคำปรึกษาได้ มองเห็นปัญหา อุปสรรค จน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือ สาเหตุ และสามารถลงมือปฏิบัติ เพื่อการแก้ปัญหา การจัดการ กับความทุกข์ที่เกิดขั้น การ ปรับตัว การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่เหมาะสม และจะ นำไปสู่จุดมุ่งหมายระยะยาว

23 จุดมุ่งหมายระยะยาว มีทักษะชีวิตในทุกๆ มิติ ตลอดจนการพัฒนาตนเอง (Personal Growth) นำไปสู่การ ดำเนินชีวิตที่สงบ เย็น เป็น ประโยชน์และสร้างสรรค์

24 ซักถาม – อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 1 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google