งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี  เพราะเป็นตัวชี้วัดของกระทรวง สาธารณสุข, สป. สช และ สสจ.  เพราะทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี  เพราะเป็นตัวชี้วัดของกระทรวง สาธารณสุข, สป. สช และ สสจ.  เพราะทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี  เพราะเป็นตัวชี้วัดของกระทรวง สาธารณสุข, สป. สช และ สสจ.  เพราะทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี  เพราะเป็นตัวชี้วัดของกระทรวง สาธารณสุข, สป. สช และ สสจ.  เพราะทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

2

3   วิสัยทัศน์ ( ความฝันที่ ต้องเป็นจริง ) ‘ เป็นเลิศด้าน บริการ ทำงานเพื่อ ประชาชน ทุกคนมี ความสุข ’

4   พันธกิจ ( ขอบข่าย - หน้าที่ ) 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ได้มาตรฐาน โดยยึด ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ได้มาตรฐาน โดยยึด ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชน

5   ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ประเด็นสำคัญที่จะพัฒนา ) 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2. พัฒนาระบบบริการให้มี คุณภาพ 3. เสริมสร้างให้ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม และมีสุขภาพดี มีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน 4. พัฒนาการบริหารทรัพยากร อย่างมีคุณค่า 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2. พัฒนาระบบบริการให้มี คุณภาพ 3. เสริมสร้างให้ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม และมีสุขภาพดี มีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน 4. พัฒนาการบริหารทรัพยากร อย่างมีคุณค่า

6   เป้าประสงค์ ( ความมุ่งหวัง ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ) ทีมบริหารและทีมทั้ง 7 ต้อง นำไปทำโครงการกำหนด ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์

7   เข็มมุ่ง ( สิ่งที่โรงพยาบาล มุ่งเน้นให้กิดผลลัพธ์ที่ดี )  ความปลอดภัยของ ผู้รับบริการและบุคลากร  การดูแลต่อเนื่อง  เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ผ่าน การรับรองคุณภาพ HA และ HPH  ความปลอดภัยของ ผู้รับบริการและบุคลากร  การดูแลต่อเนื่อง  เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ผ่าน การรับรองคุณภาพ HA และ HPH


ดาวน์โหลด ppt  เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี  เพราะเป็นตัวชี้วัดของกระทรวง สาธารณสุข, สป. สช และ สสจ.  เพราะทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพราะทำให้เกิดระบบงานที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google