งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4122502 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ 4122502 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4122502 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ 4122502 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4122502 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ 4122502 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ

2 คําอธิบายรายวิชา หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบและ การวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการ วิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ ศึกษาความ เป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบที่ ใช้ใหม่กับระบบที่ใช้เดิม การออกแบบนา ข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบ แฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดลอง ระบบที่ออกแบบและการนาไปใช้ รวมถึง การแก้ไขและการบารุงรักษา การทาผังการ สื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การ ควบคุมและความปลอดภัย

3 การวัดและการประเมินผล 100 % การวัดผล เก็บคะแนนระหว่างภาค 60% ◦ คะแนนสอบกลางภาค 30% ◦ project 20% ◦ เข้าเรียน 10% final 40%


ดาวน์โหลด ppt 4122502 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ 4122502 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google