งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านบริหารงานงบประมาณ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านบริหารงานงบประมาณ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านบริหารงานงบประมาณ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554
ในสถานศึกษา แนวปฏิบัติ งานธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยมไทย สารบัญ ปกหลัง คำนำ ปกหน้า

2 ความเป็นมาและ กรอบแนวคิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ หลักการและแนวคิด มาตรฐานการจัดการด้านการเงิน 7 ด้าน ขอบข่ายภารกิจงานงบประมาณในโรงเรียน 22 รายการ ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม

3 การจัดทำและเสนอของบประมาณ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ KPI ด้านงบประมาณ วิเคราะห์แผนงานฝ่ายต่างๆ ทำแผนงานโครงการเชื่อมโยง KPIจัดลำดับตั้งงบประมาณ ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำคำขอเสนอของบประมาณ ต่อ สพป. การจัดทำและเสนอของบประมาณ

4 จัดสรรงบให้กับโครงการ
การจัดสรร เบิกจ่ายการโอนและการเปลี่ยนแปลง แผนการใช้เงิน จัดสรรงบให้กับโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เบิกจ่ายงบประเภทต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี อนุมัติการใช้ รายงานผล วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม

5 การระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การวางแผน หาทุนพัฒนาโรงเรียน จัดหารายได้ การระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา

6 กรอบการบริหารงบประมาณ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม กรอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน ทำคำขอ จัดสรร เบิกจ่าย

7 กรอบการบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบัญชี บริหารงานบัญชี ตรวจสอบ ติดตามประเมิน รายงาน ผลการใช้จ่ายเงิน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม

8 การบริหารพัสดุ การเสนอของบ จัดหาพัสดุ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม

9 การบริหารเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายรายหัว งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ /ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม

10 การยืมเงินอุดหนุน การบริหารเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ขอบข่าย
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม การบริหารเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน -ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน -หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน -.แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน -ขั้นตอนการจ้างโดยวิธีตกลงราคา -การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีจำเป็นเร่งด่วน การยืมเงินอุดหนุน

11 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง
-การเข้าปฏิบัติงานระบบ GFMIS -การตรวจสอบเงินประจำงวด -การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย -การรับเงินและการเก็บรักษา -การนำเงินส่งคลัง --การเบิกจ่าย เงินเดือน เงินค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม

12 ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม แนวทางการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียน 12 รายการ

13 ตัวอย่างสารสนเทศแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง การกำกับติดตาม


ดาวน์โหลด ppt ด้านบริหารงานงบประมาณ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google