งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารบัญ ปกหลัง คำนำ คำนำ ปกหน้า ด้านบริหารงาน งบประมาณ ใน สถานศึกษ า แนว ปฏิบัติ งาน ธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยม ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารบัญ ปกหลัง คำนำ คำนำ ปกหน้า ด้านบริหารงาน งบประมาณ ใน สถานศึกษ า แนว ปฏิบัติ งาน ธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยม ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารบัญ ปกหลัง คำนำ คำนำ ปกหน้า ด้านบริหารงาน งบประมาณ ใน สถานศึกษ า แนว ปฏิบัติ งาน ธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยม ไทย

2 ความ เป็นมาและ กรอบ แนวคิด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงบประมาณ หลักการและแนวคิด มาตรฐานการจัดการด้าน การเงิน 7 ด้าน ขอบข่ายภารกิจงาน งบประมาณในโรงเรียน 22 รายการ ขอบข่ายการบริหารงาน ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

3 จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ KPI ด้าน งบประมาณ วิเคราะห์แผนงานฝ่าย ต่างๆ ทำแผนงานโครงการ เชื่อมโยง KPI จัดลำดับตั้ง งบประมาณ ผ่านการเห็นชอบ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำคำขอเสนอขอ งบประมาณ ต่อ สพป. การจัดทำและ เสนอขอ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

4 การจัดสรร เบิกจ่ายการ โอนและการ เปลี่ยนแปลง แผนการใช้เงิน จัดสรรงบให้กับ โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี เบิกจ่ายงบ ประเภทต่างๆตาม แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี อนุมัติการใช้ รายงานผล วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

5 การวางแผน หาทุนพัฒนา โรงเรียน จัดหารายได้ การระดม ทรัพยากร เพื่อการ ลงทุนทาง การศึกษา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

6 กรอบการ บริหาร งบประมาณ การบริหาร การเงิน ทำคำขอ จัดสรร เบิกจ่าย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

7 กรอบการ บริหาร งบประมาณ การบริหารงาน บัญชี บริหารงาน บัญชี ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน รายงาน ผลการใช้ จ่ายเงิน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

8 การ บริหาร พัสดุ การเสนอ ของบ จัดหาพัสดุ การระดม ทรัพยากรและ การลงทุนเพื่อ การศึกษา การบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

9 การบริหารเงิน อุดหนุน ประเภทเงิน อุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายรายหัว งบบุคลากร ค่าจ้าง ชั่วคราว งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน / ค่าใช้ สอย / ค่าวัสดุ / ค่า สาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ / ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

10 การบริหารเงิน อุดหนุน ประเภทเงิน อุดหนุนทั่วไป - ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน - ค่าอาหารนักเรียน ประจำพักนอน - หลักเกณฑ์การใช้ จ่ายเงินอุดหนุน -. แนวทางการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน - ขั้นตอนการจ้างโดย วิธีตกลงราคา - การจัดซื้อโดยวิธีตก ลงราคา กรณีจำเป็นเร่งด่วน การยืมเงิน อุดหนุน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

11 - การเข้าปฏิบัติงานระบบ GFMIS - การตรวจสอบเงินประจำงวด - การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย - การรับเงินและการเก็บรักษา - การนำเงินส่งคลัง -- การเบิกจ่าย เงินเดือน เงิน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนา ญ และเงินอื่นๆ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการเบิก จ่ายเงินและ การนำเงินส่ง คลัง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

12 แนวทางการ ดำเนินงาน เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนของ โรงเรียน 12 รายการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม

13 ตัวอย่าง สารสนเ ทศ แบบฟอร์ มที่ เกี่ยวข้อ ง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ การปฏิบัติ ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย ตัวอย่างงาน แบบฟอร์ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ อ้างอิง การกำกับติดตาม


ดาวน์โหลด ppt สารบัญ ปกหลัง คำนำ คำนำ ปกหน้า ด้านบริหารงาน งบประมาณ ใน สถานศึกษ า แนว ปฏิบัติ งาน ธุรการ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 โดย นุกูล นิยม ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google