งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
นภัทร สินทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

2 ปัญหาของการวิจัย สภาวะสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลต่อ คุณภาพชีวิตในการทำงานของครู ซึ่งส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรทางการศึกษาได้แก่ ความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในองค์การและ การยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์การ ความเกี่ยว พันกับงาน มีความตั้งใจเต็มใจที่จะทำงานอย่าง เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์การ ความภักดีต่อองค์การ มีความยึดมั่น ในองค์การและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ องค์การโดยไม่คิดจะเปลี่ยนงาน โอน ย้าย หรือลาออก

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ องค์การของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

4 ผลการศึกษา หัวข้อนำเสนอผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

5 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป จำนวน (110 คน) ร้อยละ (100.00) สถานะ โสด 57 51.82 สมรส 46 41.82 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 7 6.36 รวม 110 100.00 ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 19 17.27 ปริญญาตรี 80 72.73 ปริญญาโทขึ้นไป 11 10.00

6 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป จำนวน (110 คน) ร้อยละ (100.00) ระดับเงินเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 10 9.09 10,001-20,000 บาท 95 86.36 20,001-30,000 บาท 4 3.64 30,001 บาทขึ้นไป 1 0.91 รวม 110 100.00 ระดับตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน 16 14.55 ครูผู้สอน 53 48.18 เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา 31 28.18

7 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป จำนวน (110 คน) ร้อยละ (100.00) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 3 ปี 47 42.73 3-5 ปี 20 18.18 6-8 ปี 10 9.09 9-11 ปี 13 11.82 12 ปี ขึ้นไป รวม 110 100.00

8 2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี σ ระดับ อันดับ 1. ด้านคุณลักษณะของงาน 2.71 .38 มาก 8 2. ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มงานกับหัวหน้า 2.95 .59 2 3. ด้านการกระจายอำนาจ 2.90 .43 4 4. ด้านบทบาทในหน้าที่ 2.72 .46 7 5. ด้านทัศนคติอื่น ๆ 2.85 .50 5 6. ด้านความภาคภูมิใจ .47 3 7. ด้านความเกี่ยวพันกับงาน 3.05 .42 1 8. ด้านความภักดีต่อองค์การ 2.83 .41 6 2.87 .31

9 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี พบว่า บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานเทคโนโลยียังไม่ให้ความสำคัญ ในด้านคุณลักษณะของงานและด้านบทบาทใน หน้าที่ เท่าที่ควร จึงทำให้การทำงานมีปัญหา และส่งผลทำให้ความผูกพันต่อ องค์การลดน้อยลง ซึ่งโดยหลักการความผูกพันต่อองค์การจะต้องมีความภาคภูมิใจ ความเกี่ยวพันกับงาน ความภักดีต่อองค์การ ดังนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยีควรมีการประชุมให้ทุกกลุ่มงานทำความเข้าใจในคุณลักษณะของงาน และบทบาทในหน้าที่งานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถเข้าใจการปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าประสงค์ขององค์การและก่อให้เกิดประสิทธิ ผลตามมาทำให้องค์การมีความเข้มแข็งมากขึ้น

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google