งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นภัทร สินทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นภัทร สินทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นภัทร สินทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี

2 ปัญหาของการวิจัย สภาวะสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู ซึ่งส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ทางการศึกษาได้แก่ ความภาคภูมิใจ ความ เชื่อมั่นในองค์การและการยอมรับจุดมุ่งหมาย ขององค์การ ความเกี่ยว พันกับงาน มีความตั้งใจเต็มใจที่จะทำงานอย่าง เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์การ ความภักดีต่อองค์การ มีความยึดมั่น ในองค์การและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ องค์การโดยไม่คิดจะเปลี่ยนงาน โอน ย้าย หรือ ลาออก

3 วัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อ องค์การของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

4 ผลการศึกษา หัวข้อนำเสนอผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วน บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

5 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วน บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป จำนวน (110 คน ) ร้อยละ (100.00) สถานะ โสด 57 51.82 สมรส 4641.82 หม้าย / หย่า / แยกกัน อยู่ 76.36 รวม 110100.00 ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 19 17.27 ปริญญาตรี 8072.73 ปริญญาโทขึ้นไป 1110.00 รวม 110100.00

6 ข้อมูลทั่วไป จำนวน (110 คน ) ร้อยละ (100.00) ระดับเงินเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 10 9.09 10,001-20,000 บาท 9586.36 20,001-30,000 บาท 43.64 30,001 บาทขึ้นไป 10.91 รวม 110100.00 ระดับตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร 10 9.09 หัวหน้าแผนก / หัวหน้า งาน 1614.55 ครูผู้สอน 5348.18 เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา 3128.18 รวม 110100.00 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ( ต่อ )

7 ข้อมูลทั่วไป จำนวน (110 คน ) ร้อยละ (100.00) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 3 ปี 47 42.73 3-5 ปี 2018.18 6-8 ปี 109.09 9-11 ปี 1311.82 12 ปี ขึ้นไป 2018.18 รวม 110100.00 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ( ต่อ )

8 2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความผูกพันของบุคลากรทาง การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทาง การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี µσ ระดั บ อันดั บ 1. ด้านคุณลักษณะของงาน 2.7 1.38.38 มาก 8 2. ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มงานกับหัวหน้า 2.9 5.59.59 มาก 2 3. ด้านการกระจายอำนาจ 2.9 0.43.43 มาก 4 4. ด้านบทบาทในหน้าที่ 2.7 2.46.46 มาก 7 5. ด้านทัศนคติอื่น ๆ 2.8 5.50.50 มาก 5 6. ด้านความภาคภูมิใจ 2.9 5.47.47 มาก 3 7. ด้านความเกี่ยวพันกับงาน 3.0 5.42.42 มาก 1 8. ด้านความภักดีต่อองค์การ 2.8 3.41.41 มาก 6 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทาง การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 2.8 7.31.31 มาก

9 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี พบว่า บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยียังไม่ให้ความสำคัญ ในด้าน คุณลักษณะของงานและด้านบทบาทในหน้าที่ เท่าที่ควร จึงทำให้การทำงานมีปัญหา และส่งผลทำให้ ความผูกพันต่อองค์การลดน้อยลง ซึ่งโดยหลักการ ความผูกพันต่อองค์การจะต้องมีความภาคภูมิใจ ความ เกี่ยวพันกับงาน ความภักดีต่อองค์การ ดังนั้น ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีควรมีการประชุมให้ ทุกกลุ่มงานทำความเข้าใจในคุณลักษณะของงานและ บทบาทในหน้าที่งานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถเข้าใจการปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าประสงค์ขององค์การและก่อให้เกิดประสิทธิ ผลตามมาทำให้องค์การมีความเข้มแข็งมากขึ้น

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นภัทร สินทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การของ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google