งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.L.T.C. 12/1 เสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.L.T.C. 12/1 เสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A.L.T.C. 12/1 เสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ควรจะสามารถ 1. ระบุสภาพปัญหาในชุมชนได้ 2. บอกบทบาทของลูกเสือในการ ช่วยเหลือและบริการชุมชนได้ 3. อธิบายหลักการสำคัญของ กิจกรรมที่จะนำไปแก้ไขปัญหา ของชุมชนได้ A.L.T.C. 12/1 วัตถุประสงค์ของ บทเรียน วัตถุประสงค์ของ บทเรียน

3 ความหมายของ ชุมชน ชุมชนหรือบุคคลที่มีจำนวน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งรวมอยู่ด้วยกันในบริเวณ แห่งหนึ่ง บุคคลในชุมชนแตกต่างกันใน เรื่องของความรู้ ความประพฤติ ความ ขยันหมั่นเพียร การประกอบอาชีพและ ค่านิยมพื้นฐาน

4 ปัญหาของชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจากข้อปฏิบัติของ ชุมชนนั้นเอง ปัญหาสำคัญที่มีอยู่ในชุมชน - ความยากจน - ความไม่รู้หนังสือ - ปัญหาสุขภาพ - การว่างงาน - ปัญหาเด็กวันรุ่น ฯลฯ

5 ความเกี่ยวพันระหว่าง ลูกเสือกับชุมชน กองลูกเสือตั้งอยู่ในชุมชน กองลูกเสือเป็นส่วนหนึ่ง ของชุมชน กองลูกเสือทำประโยชน์ ให้แก่ชุมชน กองลูกเสือควรมี ความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีอยู่ในชุมชน

6 บทบาทลูกเสือในการ ช่วยเหลือชุมชน ตามวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของลูกเสือตามวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของลูกเสือ ช่วยเหลือสังคม ชุมชน เกี่ยวกับเรื่องเด็ก หรือคนพิการในชุมชนช่วยเหลือสังคม ชุมชน เกี่ยวกับเรื่องเด็ก หรือคนพิการในชุมชน การให้บริการชุมชน (ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ)การให้บริการชุมชน (ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ) ช่วยในการพัฒนาชุมชนช่วยในการพัฒนาชุมชน

7 A.L.T.C. 12/3 1 5 2 4 3 เข้าใจปัญหา ของชุมชน ร่วมกันวางแผน แก้ไข ปฏิบัติตาม แผน การ ประเมินผล รวบรวม ปัญหา เพื่อพัฒนา

8 1. จัดรวมเป็นกลุ่มตามพื้นฐาน เศรษฐกิจ มีโครงการ กิจกรรมที่เหมาะสม 2. พัฒนาลักษณะของกลุ่มให้ เด่นชัด 3. ให้ได้รับการฝึกอบรม 4. สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่ง ทรัพยากรภายใน และภายนอกชุมชน 5. ส่งเสริมให้ทำงานในชุมชนนั้น ๆ A.L.T.C. 12/5

9 ผลที่เกิดขึ้นจาก การพัฒนา ผลทางตรง ผลทางอ้อม

10 งานภาคปฏิบัติความสัมพันธ์ ระหว่างลูกเสือกับชุมชน งานภาคปฏิบัติ ให้กลุ่มของท่านเสนอ หัวข้อของปัญหาที่เกิดขึ้นใน ชุมชนของท่าน 1 ปัญหา แล้วร่วมประชุมกัน และ วางแผนจัดทำโครงการ เพื่อแก้ปัญหา นั้นด้วย กระบวนการลูกเสือ A.L.T.C. 12/7

11 A.L.T.C. 12/4 ลูกเสือมีความสัมพันธ์กับชุมชนและ สามารถช่วยเหลือชุมชนได้ดังนี้ 1. สำรวจสภาพปัญหาแวดล้อมใน ชุมชน 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา แวดล้อมในชุมชน 3. คิดหาสาเหตุและทางเลือกในการ แก้ปัญหาก่อนการตัดสินใจ 4. กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาอย่างมี ขั้นตอน 5. ลงมือแก้ไขปัญหาตามแผนโดยการ ทำงานเป็นกลุ่ม 6. ประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานพร้อม ทั้งปรับปรุงแก้ไขทันทีทันใด 7. ปรับปรุงกระบวบการ วิธีการ และ เลือกปัญหาที่จะแก้ไขต่อไป

12 A.L.T.C. 12/4 ด้วยความ ขอบคุณ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt A.L.T.C. 12/1 เสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google