งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรต้น ครูและบุคลากร สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ งานธุรการ 1 ด้านพฤติกรรมการทำงาน 2 ด้านกระบวนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรต้น ครูและบุคลากร สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ งานธุรการ 1 ด้านพฤติกรรมการทำงาน 2 ด้านกระบวนการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ตัวแปรต้น ครูและบุคลากร สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ งานธุรการ 1 ด้านพฤติกรรมการทำงาน 2 ด้านกระบวนการทำงาน 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ ของบุคลากรทาง การศึกษา 4 ด้านผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน 5 ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

4

5 เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 4.530.62 มากที่สุด 4.710.47 มากที่สุด มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.350.61 มาก 4.530.51 มากที่สุด รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ 3.940.97 มาก 4.410.51 มาก เป็นผู้ที่ไม่ละทิ้งการทำงาน 4.060.59 มาก 4.530.51 มากที่สุด เป็นผู้ที่เข้าใจลักษณะงานที่ทำอย่างถ่องแท้ 3.820.53 มาก 4.470.51 มาก สามารถทำงานให้มีประสิทธิผลได้ 3.820.53 มาก 4.410.62 มาก ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน มาปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา 4.120.78 มาก 4.410.51 มาก เป็นผู้มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.880.93 มาก 4.350.49 มาก ทำงานด้วยความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 4.120.60 มาก 4.350.49 มาก ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร ทางการศึกษา ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร ทางการศึกษา ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านพฤติกรรมการทำงาน ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านพฤติกรรมการทำงาน

6 ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านกระบวนการทำงาน ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเสมอ 4.000.94 มาก 4.350.49 มาก สามารถแก้ไขปัญหาของระบบงานเมื่อเกิดปัญหา 3.710.59 มาก 4.240.56 มาก มีการทำงานอย่างเป็นระบบ 3.650.86 มาก 4.180.53 มาก ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย สามารถดำเนินการช่วยเหลือใน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 3.291.21 ปาน กลาง 4.290.77 มาก บัญชี ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.000.61 มาก 4.290.47 มาก งานติดต่อ สามารถอำนวยความสะดวกต่อ ผู้รับบริการ 3.650.86 มาก 4.240.44 มาก

7 ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพในการทำงานของ เจ้าหน้าที่งานธุรการ แผนกไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2555 โดยสรุป รวม ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพในการทำงานของ เจ้าหน้าที่งานธุรการ แผนกไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2555 โดยสรุป รวม รายการประเมิน สภาพปัจจุบันสภาพที่ต้องการ ค่า เฉลี่ย ค่า เบี่ยง เบน ระดับความ ต้องการ ค่า เฉลี่ย ค่า เบี่ยง เบน ระดับ ความ ต้องการ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของ บุคลากรทางการศึกษา 4.130.44 มาก 4.460.36 มาก 2. ด้านผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน 3.900.42 มาก 4.430.48 มาก 3. ด้านพฤติกรรมการทำงาน 3.990.44 มาก 4.340.40 มาก 4. ด้านกระบวนการทำงาน 3.740.62 มาก 4.220.38 มาก 5. ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน 3.500.60 มาก 4.180.41 มาก รวม 3.820.44 มาก 4.310.29 มาก

8

9 ข้อเสนอแ นะ

10 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำ วิจัยครั้งต่อไป ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรต้น ครูและบุคลากร สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ งานธุรการ 1 ด้านพฤติกรรมการทำงาน 2 ด้านกระบวนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google