งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวอรุณรัตน์ พึ่งฮั้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวอรุณรัตน์ พึ่งฮั้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวอรุณรัตน์ พึ่งฮั้ว
ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานธุรการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัย นางสาวอรุณรัตน์ พึ่งฮั้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

2 วัตถุประสงค์การวิจัย
ปัญหาการวิจัย ต้องการทราบว่าประสิทธิภาพการทำงานธุรการตามความต้องการของผู้รับบริการ มีอะไรบ้าง และแต่ละด้านมีลำดับความต้องการอย่างไร วัตถุประสงค์การวิจัย 1.เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานธุรการตามความต้องการของผู้รับบริการ 2.เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้รับบริการงานธุรการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่งานธุรการ 1 ด้านพฤติกรรมการทำงาน 2 ด้านกระบวนการทำงาน 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ ของบุคลากรทาง การศึกษา 4 ด้านผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน 5 ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ตัวแปรต้น ครูและบุคลากร สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ประวิต เอราวรรณ์ ( 2551:15-25 )

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ครูและบุคลากร สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานธุรการ มี ดังนี้ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสภานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใช้สถิติ ร้อยละ) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2555 เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

5 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรทางการศึกษา
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 4.53 0.62 มากที่สุด 4.71 0.47 มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.35 0.61 มาก 0.51 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ 3.94 0.97 4.41 ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน เป็นผู้ที่ไม่ละทิ้งการทำงาน 4.06 0.59 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด เป็นผู้ที่เข้าใจลักษณะงานที่ทำอย่างถ่องแท้ 3.82 0.53 4.47 สามารถทำงานให้มีประสิทธิผลได้ 4.41 0.62 ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านพฤติกรรมการทำงาน มาปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา 4.12 0.78 มาก 4.41 0.51 เป็นผู้มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.88 0.93 4.35 0.49 ทำงานด้วยความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 0.60

6 ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านกระบวนการทำงาน ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเสมอ 4.00 0.94 มาก 4.35 0.49 สามารถแก้ไขปัญหาของระบบงานเมื่อเกิดปัญหา 3.71 0.59 4.24 0.56 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ 3.65 0.86 4.18 0.53 ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย สามารถดำเนินการช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 3.29 1.21 ปานกลาง 4.29 0.77 มาก บัญชี ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.00 0.61 0.47 งานติดต่อ สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ 3.65 0.86 4.24 0.44

7 ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานธุรการ
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานธุรการ แผนกไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา โดยสรุปรวม รายการประเมิน สภาพปัจจุบัน สภาพที่ต้องการ ค่า เฉลี่ย เบี่ยง เบน ระดับความต้องการ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ บุคลากรทางการศึกษา 4.13 0.44 มาก 4.46 0.36 2. ด้านผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน 3.90 0.42 4.43 0.48 3. ด้านพฤติกรรมการทำงาน 3.99 4.34 0.40 4. ด้านกระบวนการทำงาน 3.74 0.62 4.22 0.38 5. ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน 3.50 0.60 4.18 0.41 รวม 3.82 4.31 0.29 พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานธุรการตามความต้องการของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ มาก สามารถจัดลำดับความต้องการของผู้รับบริการงานธุรการตามสภาพที่ต้องการของผู้รับบริการ

8 พบประเด็นใหม่ เกิดความรู้และแนวความคิดใหม่ ๆ
คือ ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ในเรื่องของงานสินค้าและพัสดุ มีการจัดซื้อสินค้าและพัสดุได้ถูกต้องรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เกิดความรู้และแนวความคิดใหม่ ๆ คือ ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ในเรื่องของอาคารสถานที่

9 ข้อเสนอแนะ 1. ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานธุรการ อยู่ในระดับมาก แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องให้ปรับปรุง/แก้ไข เพิ่มเติม 2. เจ้าหน้าที่งานธุรการ สามารถนำแนวทางที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาคุณภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. หัวหน้า สามารถกำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการในแผนก

10 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานของด้านกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานด้านธุรการยิ่งขึ้น 2. ควรทำวิจัยแบบเดียวกันนี้กับสาขาอื่น เพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยสามารถประยุกต์กับการบริการงานธุรการคือ ต้องแสวงหาความรู้และฝึกฝนทักษะในการบริการงานธุรการ เช่นการจัดระบบการเบิกจ่ายและการทำทะเบียนครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและติดตามตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง นี้ทำให้ผู้วิจัยได้ประโยชน์จากการทำวิจัยฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง ผลกระทบ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวอรุณรัตน์ พึ่งฮั้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google