งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Production/Operation Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Production/Operation Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Production/Operation Management
บทที่ 3 การดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทั่วโลก Operations in a Global Environment 1

2 Outline Defining Global Operations Why Global Operations are Important
Achieving Global Operations Global Issues in Service Operations 2

3 วัตุประสงค์ในการศึกษา
Identify or define terms related to international business Critical Success factors in location analysis Describe or Explain: Global Facility Location Analysis Cultural and ethical issues in operations Why global issues are important Four global operations considerations 3

4 การจัดการการดำเนินงานทั่วโลกManagement Issues in Global Operations
Global Strategic Context Differentiation Cost leadership Response Logistics Management Location Decisions Supply Chain Management 6

5 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply-Chain Management
Sourcing Vertical integration Make-or-buy decisions Partnering 7

6 การตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้ง Location Decisions
Country-related issues Product-related issues Government policy/political risk Organizational issues 8

7 การจัดการวัสดุ Materials Management
Flow of materials Transportation options and speed Inventory levels Packaging Storage 9

8 ความหมายของการดำเนินงานทั่วโลก Defining Global Operations
International business - engages in cross-border transactions Multinational Corporation - has extensive involvement in international business, owning or controlling facilities in more than one country Global company - integrates operations from different countries, and views world as a single marketplace Transnational company - seeks to combine the benefits of global-scale efficiencies with the benefits of local responsiveness 10

9 Some Multinational Corporations
11

10 เหตุผลในการเนินงานทั่วโลกReasons to Globalize Operations
ลดต้นทุน Reduce costs (labor, taxes, tariffs, etc.) ลดความเสี่ยง Reduce risks (foreign exchange, etc.) ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน Improve supply chain Tangible 15

11 เหตุผลในการเนินงานทั่วโลก (ต่อ)Reasons to Globalize Operations
จัดหาสินค้าและบริการได้ดีขึ้น Provide better goods and services หาตลาดใหม่ Attract new markets เรียนรู้การปรับปรุงการดำเนินงาน Learn to improve operations สร้างและรักษาทักษะในการดำเนินงานทั่วโลก Attract and retain global talent Intangible 15

12 Trade and Tariff Maquiladoras - Mexican factories located along the U.S.-Mexico border that receive preferential tariff treatment GATT - an international treaty that helps promote world trade by lowering barriers to the free flow of goods across borders NAFTA - a free trade agreement between Canada, Mexico, and the United States 16

13 Free trade may take us into the era of the floating factory - a six person crew will take a factory from port to port in order to obtain the best market, material, labor and tax advantages 17

14 หลักในการสร้างความสำเร็จ ในการดำเนินงานทั่วโลก Achieving Global Operations Four Considerations
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก Global product design การออกแบบกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี่ระดับโลก Global process design and technology การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานทั่วโลก Global factory location analysis ผลกระทบของวัฒนธรรมและจริธรรม Impact of Culture and Ethics 18

15 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก Global Product Design
Remember social and cultural differences packaging and marketing can help make product seem “domestic” but - “liter” versus “quart” “sweetness” and “taste” 19

16 การออกแบบกระบวนการผลิตและ เทคโนโลยี่ระดับโลก Global process design and technology
Information technology enables management of integrated, globally dispersed operation Texas Instruments: 50 plants in 19 countries Hewlett-Packard - product development teams in U.S., Japan, Great Britain, and Germany Reduces time-to-market 20

17 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานทั่วโลก Global factory location analysis
Using CSFs for Country Selection Select CSFs based on parent organization;’s strategic or operations objectives Obtain country-specific information on the CSFs Evaluate each country’s CSFs using a 1 (bad) to 5 (good) rating scale Sum the ratings 21

18 You May Wish To Consider
work ethic tax rates inflation availability of raw materials interest rates population number of miles of highway national literacy rate rate of innovation rate of technology change number of skilled workers stability of government product liability laws export restrictions similarity in language 22

19 ผลกระทบของวัฒนธรรมและจริธรรม Impact of Culture and Ethics
Cultures differ! Some accept/expect: variations in punctuality long lunch hours expectation of thievery bribery little protection of intellectual property 23

20 การสร้างการบริการทั่วโลก To Establish Global Services
Determine if sufficient people or facilities exist to support the service Identify foreign markets that are open - not controlled by governments Determine what services are of most interest to foreign customers Determine how to reach global customers 24


ดาวน์โหลด ppt การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน Production/Operation Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google