งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดการการผลิตและ การดำเนินงาน Production/Operation Management บทที่ 3 การดำเนินงานใน สภาพแวดล้อมทั่วโลก Operations in a Global Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดการการผลิตและ การดำเนินงาน Production/Operation Management บทที่ 3 การดำเนินงานใน สภาพแวดล้อมทั่วโลก Operations in a Global Environment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดการการผลิตและ การดำเนินงาน Production/Operation Management บทที่ 3 การดำเนินงานใน สภาพแวดล้อมทั่วโลก Operations in a Global Environment

2 2 Outline  Defining Global Operations  Why Global Operations are Important  Achieving Global Operations  Global Issues in Service Operations

3 3 วัตุประสงค์ในการศึกษา  Identify or define terms related to international business  Critical Success factors in location analysis  Describe or Explain: Global Facility Location Analysis Cultural and ethical issues in operations Why global issues are important Four global operations considerations

4 4 การจัดการการดำเนินงานทั่วโลก Management Issues in Global Operations Global Strategic Context Differentiation Cost leadership Response Logistics Management Location Decisions Supply Chain Management

5 5 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply-Chain Management  Sourcing  Vertical integration  Make-or-buy decisions  Partnering

6 6 การตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้ง Location Decisions  Country-related issues  Product-related issues  Government policy/political risk  Organizational issues

7 7 การจัดการวัสดุ Materials Management  Flow of materials  Transportation options and speed  Inventory levels  Packaging  Storage

8 8 ความหมายของการดำเนินงานทั่วโลก Defining Global Operations  International business - engages in cross-border transactions  Multinational Corporation - has extensive involvement in international business, owning or controlling facilities in more than one country  Global company - integrates operations from different countries, and views world as a single marketplace  Transnational company - seeks to combine the benefits of global-scale efficiencies with the benefits of local responsiveness

9 9 Some Multinational Corporations

10 10 เหตุผลในการเนินงานทั่วโลก Reasons to Globalize Operations  ลดต้นทุน Reduce costs (labor, taxes, tariffs, etc.)  ลดความเสี่ยง Reduce risks (foreign exchange, etc.)  ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน Improve supply chain Tangible

11 11 เหตุผลในการเนินงานทั่วโลก (ต่อ)Reasons to Globalize Operations  จัดหาสินค้าและบริการได้ดีขึ้น Provide better goods and services  หาตลาดใหม่ Attract new markets  เรียนรู้การปรับปรุงการดำเนินงาน Learn to improve operations  สร้างและรักษาทักษะในการดำเนินงาน ทั่วโลก Attract and retain global talent Intangible

12 12 Trade and Tariff  Maquiladoras - Mexican factories located along the U.S.-Mexico border that receive preferential tariff treatment  GATT - an international treaty that helps promote world trade by lowering barriers to the free flow of goods across borders  NAFTA - a free trade agreement between Canada, Mexico, and the United States

13 13  Free trade may take us into the era of the floating factory - a six person crew will take a factory from port to port in order to obtain the best market, material, labor and tax advantages

14 14 หลักในการสร้างความสำเร็จ ในการดำเนินงานทั่วโลก Achieving Global Operations Four Considerations  การออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก Global product design  การออกแบบกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี่ ระดับโลก Global process design and technology  การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานทั่วโลก Global factory location analysis  ผลกระทบของวัฒนธรรมและจริธรรม Impact of Culture and Ethics

15 15 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก Global Product Design  Remember social and cultural differences packaging and marketing can help make product seem “ domestic ” but -  “ liter ” versus “ quart ”  “ sweetness ” and “ taste ”

16 16 การออกแบบกระบวนการผลิตและ เทคโนโลยี่ระดับโลก Global process design and technology  Information technology enables management of integrated, globally dispersed operation  Texas Instruments: 50 plants in 19 countries  Hewlett-Packard - product development teams in U.S., Japan, Great Britain, and Germany  Reduces time-to-market

17 17 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานทั่วโลก Global factory location analysis  Select CSFs based on parent organization; ’ s strategic or operations objectives  Obtain country-specific information on the CSFs  Evaluate each country ’ s CSFs using a 1 (bad) to 5 (good) rating scale  Sum the ratings Using CSFs for Country Selection

18 18 You May Wish To Consider  national literacy rate  rate of innovation  rate of technology change  number of skilled workers  stability of government  product liability laws  export restrictions  similarity in language จ work ethic จ tax rates จ inflation จ availability of raw materials จ interest rates จ population จ number of miles of highway

19 19 ผลกระทบของวัฒนธรรมและจริธรรม Impact of Culture and Ethics  Cultures differ! Some accept/expect: variations in punctuality long lunch hours expectation of thievery bribery little protection of intellectual property

20 20 การสร้างการบริการทั่วโลก To Establish Global Services  Determine if sufficient people or facilities exist to support the service  Identify foreign markets that are open - not controlled by governments  Determine what services are of most interest to foreign customers  Determine how to reach global customers


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดการการผลิตและ การดำเนินงาน Production/Operation Management บทที่ 3 การดำเนินงานใน สภาพแวดล้อมทั่วโลก Operations in a Global Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google