งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ซี 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ซี 9"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ซี 9
ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ชนิดของงานวิจัย Retrospective study:18 (N= 15-5000 cases)
Cases report: 5(N=1-5 cases) Prospective study: 1 (N=30 cases)

3 การประเมินผลงาน ระดับ9
เป็นผลงานที่ทันสมัย มีประโยชน์ จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้น ต่ำกว่าระดับที่ประเมินไม่เกิน 2 ระดับ ชื่อแรกหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

4 เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการนายแพทย์ 9 เป็นชื่อแรกหรือมีส่วนร่วม คุณภาพดีเด่นหรือเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ประโยชน์อย่างดีต่อทางราชการหรือประชาชน ความก้าวหน้าในงานวิชาชีพในระดับสูงอย่างเห็นได้ชัด ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง !!!

5 กรณีที่ผลงานไม่ผ่านการประเมินเนื่องจากคุณภาพของผลงานยังไม่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุงแก้ไขผลงานดังกล่าวและนำเผยแพร่ตามเงื่อนไขของผลงาน ภายใน 6 เดือน สามารถส่งประเมินได้อีก โดยส่งพร้อมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมหรืออาจปรับปรุงแก้ไขผลงานนั้น กรณีส่งผลงานหลายชิ้นให้จัดเรียงลำดับความสำคัญและคุณภาพ

6 ลักษณะของวารสารที่น่าจะยอมรับ
วารสารที่เผยแพร่ วารสารของชมรม หรือ เขต จำนวน 8 วารสารของโรงพยาบาล จำนวน 10 ลักษณะของวารสารที่น่าจะยอมรับ ออกสม่ำเสมอ มีคณะบรรณาธิการตรวจสอบ พิมพ์ได้ถูกต้อง มีการตรวจต้นฉบับ

7 ปัญหาที่พบ การเขียน abstract ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ ปนไทยไม่สม่ำเสมอโดยใช้ ตัว พิมพ์ใหญ่ตัว พิมพ์เล็กสลับไปมา ชื่อคนที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กเป็นต้น

8 ปัญหาที่พบ การเขียน manuscript ที่มาของปัญหา หลักการและเหตุผล
: Literature review ส่วนใหญ่จะเขียนว่ายังไม่มีคนอื่นศึกษามาก่อน 2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ต้องเขียนไว้ก่อน ระเบียบวิธีวิจัย 3. -Population (Inclusion/exclusion Criteria) -Intervention -Measurement and outcomes -Sample size calculation 4. Materials and Methods

9 ปัญหาที่พบ 5. Results: ไม่อธิบายว่าตารางอะไร หน่วยวัดของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ไม่แสดงค่า 95% CI 6.การอภิปราย: ต้องกล่าวถึงความสำคัญของปัญหาที่เราพบ ต้องอภิปรายข้อดี ข้อเสียของ methodology ของเราว่าดี เสียอย่างไร อะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งของงานวิจัยเรา ผลการศึกษาตรงหรือไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ เหมือนหรือแตกต่างจากงานอื่นอย่างไร ถ้าแตกต่างทำไมจึงแตกต่าง มี pathophysiology หรือ methods แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ซี 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google