งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ซี 9 ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โค วสุวรรณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ซี 9 ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โค วสุวรรณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ซี 9 ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โค วสุวรรณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โค วสุวรรณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ชนิดของงานวิจัย Retrospective study:18 (N= 15-5000 cases) Cases report: 5(N=1-5 cases) Prospective study: 1 (N=30 cases) Retrospective study:18 (N= 15-5000 cases) Cases report: 5(N=1-5 cases) Prospective study: 1 (N=30 cases)

3 การประเมินผลงาน ระดับ 9 1. เป็นผลงานที่ทันสมัย มีประโยชน์ จำนวนไม่ เกิน 3 ชิ้น ต่ำกว่าระดับที่ประเมินไม่เกิน 2 ระดับ 2. ชื่อแรกหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

4 เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการนายแพทย์ 9 1. เป็นชื่อแรกหรือมีส่วนร่วม 2. คุณภาพดีเด่นหรือเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ประโยชน์ อย่างดีต่อทางราชการหรือประชาชน 3. ความก้าวหน้าในงานวิชาชีพในระดับสูงอย่างเห็น ได้ชัด ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขา แพทยศาสตร์ ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการนายแพทย์ 9 1. เป็นชื่อแรกหรือมีส่วนร่วม 2. คุณภาพดีเด่นหรือเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ประโยชน์ อย่างดีต่อทางราชการหรือประชาชน 3. ความก้าวหน้าในงานวิชาชีพในระดับสูงอย่างเห็น ได้ชัด ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขา แพทยศาสตร์ ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง !!!

5 กรณีที่ผลงานไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากคุณภาพของผลงานยังไม่ได้ มาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไขผลงานดังกล่าวและนำเผยแพร่ ตามเงื่อนไขของผลงาน ภายใน 6 เดือน สามารถส่งประเมินได้อีก โดยส่งพร้อมผลงาน อื่นๆเพิ่มเติมหรืออาจปรับปรุงแก้ไขผลงานนั้น กรณีส่งผลงานหลายชิ้นให้จัดเรียงลำดับ ความสำคัญและคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไขผลงานดังกล่าวและนำเผยแพร่ ตามเงื่อนไขของผลงาน ภายใน 6 เดือน สามารถส่งประเมินได้อีก โดยส่งพร้อมผลงาน อื่นๆเพิ่มเติมหรืออาจปรับปรุงแก้ไขผลงานนั้น กรณีส่งผลงานหลายชิ้นให้จัดเรียงลำดับ ความสำคัญและคุณภาพ

6 วารสารที่เผยแพร่ 1. วารสารของชมรม หรือ เขต จำนวน 8 2. วารสารของโรงพยาบาล จำนวน 10 ลักษณะของวารสารที่น่าจะยอมรับ 1. ออกสม่ำเสมอ 2. มีคณะบรรณาธิการตรวจสอบ 3. พิมพ์ได้ถูกต้อง 4. มีการตรวจต้นฉบับ

7 ปัญหาที่พบ 1. การเขียน abstract ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 2. การเขียนภาษาอังกฤษ ปนไทยไม่สม่ำเสมอ โดยใช้ ตัว พิมพ์ใหญ่ตัว พิมพ์เล็กสลับไปมา 3. ชื่อคนที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กเป็น ต้น 1. การเขียน abstract ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 2. การเขียนภาษาอังกฤษ ปนไทยไม่สม่ำเสมอ โดยใช้ ตัว พิมพ์ใหญ่ตัว พิมพ์เล็กสลับไปมา 3. ชื่อคนที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กเป็น ต้น

8 ปัญหาที่พบ การเขียน manuscript 1. ที่มาของปัญหา หลักการและเหตุผล : Literature review ส่วนใหญ่จะเขียนว่ายังไม่มีคนอื่นศึกษามา ก่อน 2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ต้องเขียนไว้ก่อน ระเบียบวิธีวิจัย 3. -Population (Inclusion/exclusion Criteria) -Intervention -Measurement and outcomes -Sample size calculation 4. Materials and Methods

9 ปัญหาที่พบ 5. Results: ไม่อธิบายว่าตารางอะไร หน่วยวัดของ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ไม่แสดงค่า 95% CI 6. การอภิปราย : ต้องกล่าวถึงความสำคัญของ ปัญหาที่เราพบ ต้องอภิปรายข้อดี ข้อเสียของ methodology ของเราว่าดี เสียอย่างไร อะไรคือ จุดอ่อนจุดแข็งของงานวิจัยเรา ผลการศึกษา ตรงหรือไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ เหมือนหรือ แตกต่างจากงานอื่นอย่างไร ถ้าแตกต่างทำไม จึงแตกต่าง มี pathophysiology หรือ methods แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร 5. Results: ไม่อธิบายว่าตารางอะไร หน่วยวัดของ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ไม่แสดงค่า 95% CI 6. การอภิปราย : ต้องกล่าวถึงความสำคัญของ ปัญหาที่เราพบ ต้องอภิปรายข้อดี ข้อเสียของ methodology ของเราว่าดี เสียอย่างไร อะไรคือ จุดอ่อนจุดแข็งของงานวิจัยเรา ผลการศึกษา ตรงหรือไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ เหมือนหรือ แตกต่างจากงานอื่นอย่างไร ถ้าแตกต่างทำไม จึงแตกต่าง มี pathophysiology หรือ methods แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ซี 9 ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โค วสุวรรณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google