งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากแผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) สู่การพัฒนางานเภสัชกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากแผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) สู่การพัฒนางานเภสัชกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากแผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) สู่การพัฒนางานเภสัชกรรม

2 แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบบริการสุขภาพออกเป็นหลายระดับได้แก่ บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) บริการระดับ ทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริการระดับตติย ภูมิ (Tertiary Care) โดยมุ่งหวังให้บริการแต่ละ ระดับมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อ กันด้วยระบบส่งต่อ (Referral System)

3 ปีงบประมาณ 2553-2554 กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้ มาตรฐานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขา " เครือข่ายที่ไร้รอยต่อ “ Service Plan แผน 5 ปี จะให้ความสำคัญใน เชิงยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น บริการปฐมภูมิ ความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขา การพัฒนา โรงพยาบาลระดับต่างๆ

4 ปีงบประมาณ 2555-2556 จัดทำศักยภาพบริการระดับทุติยภูมิและ ตติยภูมิ เพื่อให้สถานบริการใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ส่วน ขาด (Gap Analysis) การพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ 10 สาขา 1. หัวใจ 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4. ทารกแรก เกิด 5. สุขภาพจิตและจิตเวช 6. ตาและไต 7.5 สาขาหลัก 8. ทันตกรรม 9. บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 10.Non Communicable Disease: NCD ( DM, HT, COPD, Stroke)

5 วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาชีพและ สายสนับสนุนการจัดบริการ เพื่อจัดทำกรอบ อัตรากำลัง ประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอ การขอกำหนดตำแหน่งใหม่

6 FTE : Full Time Equivalent จำนวนพนักงานปฏิบัติงานเต็มเวลาเมื่อเทียบกับ เวลามาตรฐานการทำงานเวลามาตรฐาน กำหนดให้ทำงาน 7 ชั่วโมงต่อวัน จำนวน 240 วันต่อปี ( หักวันหยุด ) 1 FTE มีค่าเท่ากับ 1,680 ชั่วโมงต่อปี การคำนวณ FTE คำนวณจากภาระงาน (Workload) หารด้วย เวลามาตรฐานการทำงาน

7 ภาระงาน (workload) ภาระงาน : ปริมาณงาน เช่น บริการผู้ป่วยนอก มีหน่วยนับเป็นครั้ง (Case Visit) คูณ ด้วยเวลาที่ ใช้ในการให้บริการแต่ละครั้ง

8 FTE1 กรอบกำลังพล 2556 FTE2. กรอบกำลังพล 2558 FTE2. >>>. กรอบกำลังพล 2558-2560 1. ตามภาระงาน work load : จ่ายยา OPD. IPD 2. ตาม service base : งานผลิต บริหารเวชภัณฑ์ บริบาลเภสัชกรม OPD IPD เภสัชสนเทศและ พัฒนาระบบยา เภสัชปฐมภูมิ

9 การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ “ ประชาชนจะเข้าถึง บริการที่ได้มาตรฐานโดย เครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถบริการ เบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการ ”

10

11

12 ยุทธศาสตร์พัฒนางานเภสัชกรรม กำหนดบทบาทหน้าที่เภสัชกรให้ครอบคลุมการ สนับสนุน 10 สาขา กำหนดบทบาทภารกิจหลักของเภสัชกรใน สถานบริการระดับต่าง ๆ กำหนดความต้องการกำลังคนเพื่อสนับสนุน ภารกิจ การพัฒนาสมรรถนะเภสัชกร นำเสนอกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

13 กรอบแนวคิดในการ พัฒนา ก. การจัดโครงสร้าง มาตรฐาน ระบบงานบริการเภสัช กรรม 1. งานบริการ เภสัชกรรม 2. งานบริบาล เภสัชกรรม 3. งานบริหาร เภสัชภัณฑ์ และ PIS 4. งานเภสัชกรรม การผลิต 5. งานเภสัชกรรม ชุมชนและ คบส. ข. ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 1. สาขา โรคหัวใจ 2. สาขา โรคมะเร็ง 3. สาขา อุบัติเหตุ 4. สาขา ทารกแรกเกิด

14 แผนอัตรากำลังเภสัชกรโรงพยาบาล พิจารณา จาก I. ความต้องการด้านสุขภาพ (health demand) II. เป้าหมายบริการ (service target) III. การวิเคราะห์รายละเอียดงาน (job analysis) IV. การทำนายภาระงาน (workload prediction) แผนพัฒนาสมรรถนะของเภสัชกร พิจารณาจาก I. สมรถนะพื้นฐาน (Common Functional Competency ) II. สมรถนะพิเศษเฉพาะด้าน (Specific Functional Competency ) แผนพัฒนางานเภสัชกรรมตาม Service Plan

15 หลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน ความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้นในผู้ป่วย มะเร็ง (Oncology) หลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้นในผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care) หลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้นด้านการตรวจ ติดตามระดับยาในเลือด (TDM) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยติด เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (HIV) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการประเมินและติดตามอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา (ADR) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารจัดการระบบยาเพื่อการ บริบาลทางเภสัชกรรม (Medication Management for Pharmaceutical Care) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulation) หลักสูตรที่รอประกาศ Hematology, Family pharmacist, จิตเวช, Acute care

16 รู้เขาแล้ว รู้เราแล้ว แล้วเราจะเดิน ต่อไปอย่างไร

17 ผังการจัดองค์กรและอัตรากำลังใน อนาคต กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงาน งานบริบาลเภสัชกรรมในศูนย์ความเชี่ยวชาญ (Excellence center) ความต้องการเภสัชกรตาม SERVICE PLAN รวม 64 คน การประเมนิ ภาระงาน ปี 2556 ตาม Full Time Equivalent(FTE) =74 คน OPDIPD งานผลิตคลังจัดซื้อ DIS เภสัช กร 17 เภสัช กร 18 เภสัช กร 9 เภสัช กร 2 เภสัช กร 3 PCU เภสัช กร 3 CardiacCancerTrauma เภสัช กร 2 เภสัช กร 3 เภสัช กร 2 New born เภสัช กร 2 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt จากแผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) สู่การพัฒนางานเภสัชกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google