งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 โดยใช้ แบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดย นางสุกัญญา พล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 โดยใช้ แบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดย นางสุกัญญา พล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 โดยใช้ แบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดย นางสุกัญญา พล รัตนมงคล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย  การฝึกปฏิบัติเรื่องความเร็ว และ ความแม่นยำ จากการสังเกต เมื่อผู้สอน มอบหมายให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติผลที่ได้รับไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีคำผิดมาก 2

3 3 วัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกลุ่ม อักษรคำสั้น ๆ  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ดีดไทย 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ หลัง ใช้แบบฝึกกลุ่มอักษรกลุ่มคำสั้น ๆ

4 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบ ฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ คะแนน ระหว่าง เรียน คะแนน หลังเรียน ประสิทธิภ าพของ แบบฝึก กลุ่มคำ สั้น ๆ คะแนนเต็ม 3010 ค่าเฉลี่ย 25.508.4085/84 ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย 85.0084.00 4 จากตารางที่ 1 พบว่า แบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 85/ 84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80 / 80) แสดงว่าแบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ สามารถ ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการพิมพ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ด้วย แบบฝึกกลุ่ม อักษรคำสั้นๆ ค่าสถิติ ผลการเรียน N คะแนน เต็ม S.D. t-test ก่อนเรียน 12103.25.62 17.63* * หลังเรียน 12107.83.71 ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย 85.0084.00 5 ** ระดับนัยสำคัญ p <.05 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.62 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 7.83 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน.71 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.58 และค่า t เท่ากับ 17.63 ซึ่ง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6 6 สรุปผลการวิจัย  ประสิทธิภาพของแบบฝึกกลุ่มอักษร คำสั้น ๆ มีประสิทธิภาพตามเกณ์ 80/80 คือทดสอบระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 85.00 และทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 84.00  ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย ที่ใช้ แบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

7 7  นักเรียนมีการพัฒนาความแม่นยำ และจำแป้น อักษรได้มากขึ้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ดีขึ้น  ได้แบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ ที่มี ประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย

8 ขอบคุณค่ะ 8


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 โดยใช้ แบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดย นางสุกัญญา พล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google