งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 โดยใช้แบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดย นางสุกัญญา พลรัตนมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 โดยใช้แบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดย นางสุกัญญา พลรัตนมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 โดยใช้แบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดย นางสุกัญญา พลรัตนมงคล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การฝึกปฏิบัติเรื่องความเร็ว และความแม่นยำ
การฝึกปฏิบัติเรื่องความเร็ว และความแม่นยำ จากการสังเกต เมื่อผู้สอนมอบหมายให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีคำผิดมาก

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ หลังใช้แบบฝึกกลุ่มอักษรกลุ่มคำสั้น ๆ

4 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ
  ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ คะแนน ระหว่างเรียน หลังเรียน ประสิทธิภาพของแบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ คะแนนเต็ม 30 10 ค่าเฉลี่ย 25.50 8.40 85/84 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 85.00 84.00 จากตารางที่ 1 พบว่า แบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85/ 84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80 / 80) แสดงว่าแบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ สามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการพิมพ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

5   ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย1 ด้วยแบบฝึกกลุ่ม อักษรคำสั้นๆ
ค่าสถิติ ผลการเรียน N คะแนนเต็ม S.D. t-test ก่อนเรียน 12 10 3.25 .62 17.63** หลังเรียน 7.83 .71 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 85.00 84.00 ** ระดับนัยสำคัญ p < .05 จากตารางที่ พบว่า ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .71 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และค่า t เท่ากับ ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 สรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพของแบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ มีประสิทธิภาพตามเกณ์ 80/80 คือทดสอบระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 85.00 และทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 84.00 ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย ที่ใช้แบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
นักเรียนมีการพัฒนาความแม่นยำ และจำแป้นอักษรได้มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ดีขึ้น ได้แบบฝึกกลุ่มอักษรคำสั้น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 โดยใช้แบบฝึกกลุ่มคำสั้น ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดย นางสุกัญญา พลรัตนมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google