งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยจัด กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ของ นักเรียน 501 สาขางานการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยจัด กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ของ นักเรียน 501 สาขางานการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่องวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยจัด กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ของ นักเรียน 501 สาขางานการบัญชี ผู้วิจัย / ตำแหน่งนางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ตำแหน่ง ครูประจำ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

3 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้น เนื้อหาที่เป็นการคำนวณ ทำให้กระบวนการ จัดการเรียนการสอนเน้นไปในทางวิชาการ ผู้เรียนเกิดความเบื่อ ดูได้จากผลการสอบของวิชา บัญชีอุตสาหกรรมที่มีนักเรียนสอบได้เกรดไม่ถึง 2 อยู่จำนวน 12 คน จากนักเรียนทั้งหมด 40 คน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนว ทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการ บัญชีร่วมค้าและฝากขายโดยใช้วิธีการเรียนแบบ ร่วมมือวิธี STAD เพื่อให้ตัวผู้เรียนในชั้นเรียนมีการช่วยเหลือ อธิบาย เทคนิคในการทำแบบฝึกหัด ซึ่งจะส่งผลให้คะแนน เก็บสะสมมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจใน การเรียนวิชาบัญชีให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการ บัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยวิธีการเรียนแบบ ร่วมมือ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย

5 วิธีการ ช่วงระยะเวลาเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 ธ. ค. 55 – สัปดาห์ ที่ 4 ม. ค. 56 12345678 1. ทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง 2. ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD (Student team - achievement divisions) 3. ทดสอบหลังการเรียนอีก 1 ครั้ง 4. เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน 5. นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล

6 จำนวนผู้เรียน รูปแบบการ เรียน จำนวนคนที่ ทำคะแนนหลัง เรียนได้ สูง กว่า ก่อนเรียน จำนวนคนที่ ทำคะแนนหลัง เรียนได้ เท่ากันกับ ก่อนเรียน จำนวนคนที่ ทำคะแนนหลัง เรียนได้ ต่ำ กว่า ก่อนเรียน การเรียน แบบเดิม 28 คน 6 คน 4 คน การเรียนแบบ ร่วมมือ STAD 38 คน 0 คน สรุปผลการวิจัย

7 จากการทดลองสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD ในวิชาการบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดมีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน จากการสังเกตของผู้สอนในระหว่างการเรียนด้วย วิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD พบว่า ผู้เรียนมีความสุข ในการเรียนพร้อมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการ เรียนการสอนมากขึ้น

8 ภาพบรรยากาศการเรียน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยจัด กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ของ นักเรียน 501 สาขางานการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google