งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ของนักเรียน 501 สาขางานการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ของนักเรียน 501 สาขางานการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ของนักเรียน 501 สาขางานการบัญชี ผู้วิจัย/ตำแหน่ง นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล ตำแหน่ง ครูประจำ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

3 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านมานั้น เนื้อหาที่เป็นการคำนวณ ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นไปในทางวิชาการ ผู้เรียนเกิดความเบื่อ ดูได้จากผลการสอบของวิชาบัญชีอุตสาหกรรมที่มีนักเรียนสอบได้เกรดไม่ถึง 2 อยู่จำนวน 12 คน จากนักเรียนทั้งหมด 40 คน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขายโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธี STAD เพื่อให้ตัวผู้เรียนในชั้นเรียนมีการช่วยเหลือ อธิบายเทคนิคในการทำแบบฝึกหัด ซึ่งจะส่งผลให้คะแนนเก็บสะสมมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาบัญชีให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาบัญชีร่วมค้าและฝากขาย

5 สัปดาห์ที่ 1 ธ.ค. 55 – สัปดาห์ที่ 4 ม.ค. 56
การรวบรวมข้อมูล วิธีการ ช่วงระยะเวลาเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 ธ.ค. 55 – สัปดาห์ที่ 4 ม.ค. 56 1 2 3 4 5 6 7 8 1.ทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง 2.ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD (Student team - achievement divisions) 3.ทดสอบหลังการเรียนอีก 1 ครั้ง 4.เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 5.นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์

6 สรุปผลการวิจัย จำนวนผู้เรียน รูปแบบการเรียน
จำนวนคนที่ทำคะแนนหลังเรียนได้ สูงกว่า ก่อนเรียน จำนวนคนที่ทำคะแนนหลังเรียนได้ เท่ากันกับ ก่อนเรียน จำนวนคนที่ทำคะแนนหลังเรียนได้ ต่ำกว่า ก่อนเรียน การเรียนแบบเดิม 28 คน 6 คน 4 คน การเรียนแบบร่วมมือ STAD 38 คน 0 คน

7 สรุปผลการวิจัย จากการทดลองสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD ในวิชาการบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย พบว่าผู้เรียนทั้งหมดมีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากการสังเกตของผู้สอนในระหว่างการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD พบว่า ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนพร้อมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น

8 ภาพบรรยากาศการเรียน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย โดยจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธี STAD ของนักเรียน 501 สาขางานการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google