งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการดำเนินงานการจัดกิจกรรม เพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการดำเนินงานการจัดกิจกรรม เพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการดำเนินงานการจัดกิจกรรม เพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

2 หลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ( ทักษะชีวิต ) หลักสูตร 10 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2555 กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป วิชาคุณค่า เดือนรอมฎอน และโทษของยาเสพติด หลักสูตรจำนวนกลุ่ม / ผู้เรียน จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน - ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต -- - ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 14 กลุ่ม /280 คน 1. ยาเสพติด - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- - ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 22 กลุ่ม /440 คน 1. คุณค่าของเดือนรอมฎอน รวม 36 กลุ่ม /720 คน ข้อมูลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ( ทักษะชีวิต ) กิจกรรม / โครงการแผน ( เป้าหมายที่ จัด ) ผล ( ผลที่จัด ได้ ) คิดเป็นร้อย ละ งบประมาณที่จัดสรร ฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ไตรมาสที่ 4 720 10054,000.- รวม 720 10054,000.-

3 ประมวลภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt โครงการการดำเนินงานการจัดกิจกรรม เพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google