งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขพฤติกรรมของ นักศึกษาไม่ส่งงานของ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) ที่ได้รับ การสอนโดยใช้แบบฝึกหัด เสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขพฤติกรรมของ นักศึกษาไม่ส่งงานของ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) ที่ได้รับ การสอนโดยใช้แบบฝึกหัด เสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขพฤติกรรมของ นักศึกษาไม่ส่งงานของ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) ที่ได้รับ การสอนโดยใช้แบบฝึกหัด เสริม สอนซ่อมเสริมและ ตารางส่งงาน ผู้วิจัย อาจารย์เรณู เอกลักษณ์ไพศาล ผู้วิจัย อาจารย์เรณู เอกลักษณ์ไพศาล

2 ปัญหาปัญหา นักศึก ษา - นักศึกษาไม่เข้าใน บทเรียน - นักศึกษาไม่เห็น ความสำคัญของ บทเรียน นักศึกษาไม่ส่ง งาน

3 - เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรม นักศึกษาไม่ส่งงานที่ได้รับ การ สอนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริม สอน ซ่อมเสริมและตารางส่งงาน - เพื่อนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/2 ( สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ) ที่ไม่ส่งงานลดน้อยลง - เพื่อนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/2 ( สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ) ที่ไม่ส่งงานลดน้อยลง วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

4 - เพื่อนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2/2 ( สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ) ที่ไม่ส่งงาน แสดง ความคิดเห็นหลังการเรียนรู้เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมนักศึกษาไม่ ส่งงานที่ได้รับการสอนโดยใช้ แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริม และตารางส่งงาน วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

5 ตัวแปรต้น ตัวแปรต้น แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริม และตารางส่ง งาน ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของ แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและ ตารางส่งงาน - ประสิทธิภาพของ แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและ ตารางส่งงาน - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจาก การทำแบบฝึกหัด เสริม สอนซ่อม เสริมและตารางส่ง งาน กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

6 ประชากร นักเรียนปวส. 2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ปวส. 2 จำนวน 220 คน ขอบเขตการวิจัย

7 - สื่อการเรียนการสอน - เอกสารประกอบการ สอน - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8 วิธีการดำเนินการวิจัยวิธีการดำเนินการวิจัย สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ - สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ - นำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ กลุ่มตัวอย่าง - นำมาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง - วิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. นวัตกรรมที่นำมาใช้สามารถลด จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา ไม่ส่งงาน ลงจากนักเรียน 20 คน เหลือ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดมี ประสิทธิภาพ 81.61/83.17

10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสาร ประกอบการสอน วิชา การพัฒนางาน ด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101 เรื่อง ระบบ การบริหารงานคุณภาพในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01

11 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย วิธีการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน วิชา การพัฒนางานด้วย ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101 เรื่อง ระบบการบริหารงาน คุณภาพในองค์กร มีประสิทธิภาพสามารถ นำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ระบบการบริหารงานคุณภาพในองค์กร ใน ระดับชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากการวิจัย พบว่านวัตกรรมที่นำมาใช้ สามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาไม่ส่งงาน ลงจากนักเรียน 20 คน เหลือ 3 คน ซึ่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

12 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 1. ทำให้ผู้สอนทราบถึงการแก้ปัญหา พฤติกรรมนักศึกษาไม่ส่งงาน วิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและ เพิ่มผลผลิต เรื่อง ระบบการ บริหารงานคุณภาพในองค์กร 1. ทำให้ผู้สอนทราบถึงการแก้ปัญหา พฤติกรรมนักศึกษาไม่ส่งงาน วิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและ เพิ่มผลผลิต เรื่อง ระบบการ บริหารงานคุณภาพในองค์กร 2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใน รายวิชาอื่นๆ ได้ศึกษาและนำไป แก้ปัญหาพฤติกรรมนักศึกษาไม่ส่ง งาน 2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใน รายวิชาอื่นๆ ได้ศึกษาและนำไป แก้ปัญหาพฤติกรรมนักศึกษาไม่ส่ง งาน

13 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขพฤติกรรมของ นักศึกษาไม่ส่งงานของ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) ที่ได้รับ การสอนโดยใช้แบบฝึกหัด เสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google