งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย อาจารย์เรณู เอกลักษณ์ไพศาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย อาจารย์เรณู เอกลักษณ์ไพศาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย อาจารย์เรณู เอกลักษณ์ไพศาล
การแก้ไขพฤติกรรมของนักศึกษาไม่ส่งงานของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและตารางส่งงาน ผู้วิจัย อาจารย์เรณู เอกลักษณ์ไพศาล

2 ปัญหา นักศึกษา นักศึกษาไม่ส่งงาน นักศึกษาไม่เข้าในบทเรียน
นักศึกษาไม่เห็นความสำคัญของ บทเรียน นักศึกษา นักศึกษาไม่ส่งงาน

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมนักศึกษาไม่ส่งงานที่ได้รับ การสอนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและตารางส่งงาน - เพื่อนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/2 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) ที่ไม่ส่งงานลดน้อยลง

4 วัตถุประสงค์ - เพื่อนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2/2 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) ที่ไม่ส่งงาน แสดงความคิดเห็นหลังการเรียนรู้เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมนักศึกษาไม่ส่งงานที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและตารางส่งงาน

5 แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและตารางส่งงาน
กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น แบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและตารางส่งงาน ตัวแปรตาม - ประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและตารางส่งงาน - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบฝึกหัดเสริม สอนซ่อมเสริมและตารางส่งงาน

6 ขอบเขตการวิจัย ประชากร นักเรียนปวส. 2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ปวส. 2
จำนวน 220คน

7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- สื่อการเรียนการสอน - เอกสารประกอบการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8 วิธีการดำเนินการวิจัย
สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่กลุ่มตัวอย่าง นำมาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นวัตกรรมที่นำมาใช้สามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหา ไม่ส่งงาน ลงจากนักเรียน 20 คน เหลือ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดมีประสิทธิภาพ 81.61/83.17

10 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา เรื่อง ระบบ การบริหารงานคุณภาพในองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

11 สรุปผลการวิจัย วิธีการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา เรื่อง ระบบการบริหารงานคุณภาพในองค์กร มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ระบบการบริหารงานคุณภาพในองค์กร ในระดับชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากการวิจัย พบว่านวัตกรรมที่นำมาใช้สามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาไม่ส่งงาน ลงจากนักเรียน 20 คน เหลือ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

12 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
1. ทำให้ผู้สอนทราบถึงการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักศึกษาไม่ส่งงาน วิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เรื่อง ระบบการบริหารงานคุณภาพในองค์กร 2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในรายวิชาอื่นๆ ได้ศึกษาและนำไปแก้ปัญหาพฤติกรรมนักศึกษาไม่ส่งงาน

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย อาจารย์เรณู เอกลักษณ์ไพศาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google