งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อน ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อน ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อน ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
โดย พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ คณะเลขานุการผู้ปฏิบัตหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

2 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด คือ อะไร มีหน้าที่อะไร ต้องทำอะไร
ประเด็นสำคัญ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด คือ อะไร มีหน้าที่อะไร ต้องทำอะไร จะขับเคลื่อนอย่างไร

3 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด คือ อะไร
สืบเนื่องจาก ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๐๒ มีหลักการ หรือ ความประสงค์ให้มีศูนย์กลางรวบรวม เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการเผยแผ่ และกองทุน เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

4 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

5 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด มีหน้าที่อะไร
หมายถึง สำนักงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจำกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใน ส่วนภูมิภาค และเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์เผย แผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด

6 ๑. เป็นศูนย์ประสานงานกลางประจำจังหวัด
๒. อำนวยความสะดวก ๓. เป็นที่ปรึกษา ๔. พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่ ๕. ให้การอุปถัมภ์

7 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด ต้องทำอะไร
ตั้งคณะกรรมการ ๑. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เป็นที่ปรึกษา ๒. เจ้าคณะจังหวัด หรือ ผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน ๓. รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรองประธาน ๔. ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และเลขานุการ จำนวน ๕ รูป แต่ไม่เกิน ๗ รูป ๕. ผู้แทนบุลคลากรฝ่ายเผยแผ่ ๘ รูป ๖. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ๕ คน ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นกรรมการเลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ ๕ คน

8 หน้าที่หลัก บริหารศูนย์ ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแม่บท
กำกับบุคลากรให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาโครงการ และเสนอความเห็นชอบขอ งบประมาณ

9 การขับเคลื่อน งานของคณะสงฆ์ งานประจำ
การอบรมพระวิปัสสนาจารย์ งานหน่วย อ.ป.ต. งาน พระธรรมทูต งานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานเร่งด่วน หมู่บ้านรักษาศีล ๕


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อน ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google