งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ คณะเลขานุการผู้ปฏิบัตหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ คณะเลขานุการผู้ปฏิบัตหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ คณะเลขานุการผู้ปฏิบัตหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

2  ศูนย์เผยแผ่ พระพุทธศาสนาจังหวัด คือ อะไร  มีหน้าที่อะไร  ต้องทำอะไร  จะขับเคลื่อนอย่างไร

3  สืบเนื่องจาก ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ. ศ. ๒๕๐๒  มีหลักการ หรือ ความประสงค์ให้มี ศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยี สารสนเทศ บุคลากรการเผยแผ่ และ กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา

4

5  หมายถึง  สำนักงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ กิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในส่วน ภูมิภาค  และเป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์เผยแผ่ พระพุทธศาสนาจังหวัด

6  ๑. เป็นศูนย์ประสานงานกลาง ประจำจังหวัด  ๒. อำนวยความสะดวก  ๓. เป็นที่ปรึกษา  ๔. พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่  ๕. ให้การอุปถัมภ์

7  ตั้งคณะกรรมการ  ๑. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เป็นที่ปรึกษา  ๒. เจ้าคณะจังหวัด หรือ ผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน  ๓. รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรองประธาน  ๔. ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และเลขานุการ จำนวน ๕ รูป แต่ไม่เกิน ๗ รูป  ๕. ผู้แทนบุลคลากรฝ่ายเผยแผ่ ๘ รูป  ๖. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ๕ คน  ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็น กรรมการเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ๕ คน

8  บริหารศูนย์  ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแม่บท  กำกับบุคลากรให้มีเอกภาพและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน  พิจารณาโครงการ และเสนอความ เห็นชอบของบประมาณ

9  งานของคณะสงฆ์  งานประจำ  การอบรมพระวิปัสสนาจารย์ งาน หน่วย อ. ป. ต. งานพระธรรมทูต งาน ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  งานเร่งด่วน  หมู่บ้านรักษาศีล ๕


ดาวน์โหลด ppt โดย พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ คณะเลขานุการผู้ปฏิบัตหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google