งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาบุคคลากร ปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาบุคคลากร ปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาบุคคลากร ปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 1. โครงการอบรมการสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านวิชาการสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ผลการอบรม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 59 คน

3 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านองค์ความรู้และ วิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ วิชาการใหม่ๆ มาพัฒนางานในความ รับผิดชอบ กิจกรรม พิจารณาเสนอบุคลากรเข้ารับ การอบรมวิชาการหลักสูตร วิชาการใหม่ๆตามความต้องการที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย คนละ 1 หลักสูตร / ปี ( สนับสนุน ค่าลงทะเบียน )

4 ผลการดำเนินงาน จำนวน 20 หลักสูตร / 25 คน ปัญหา / อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรยังไม่เพียงพอ ( กรณีมีค่าลงทะเบียน )

5 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะของ บุคคลากรรายบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มี สมรรถนะตามที่คาดหวัง กิจกรรม พัฒนาบุคลากรที่มี GAP โดยผู้บังคับบัญชา ( ผลการประเมินมี GAP จำนวน 76 คน ) ปัญหา / อุปสรรค หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย ไม่ให้ความสำคัญกับการนำผลการ ประเมินมาพัฒนาอย่างจริงจัง ( ชี้แจงและแจ้งเวียนหนังสือจาก ส่วนกลางให้ทราบเหตุผลความจำเป็น ในการดำเนินการ )

6 4. โครงการคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรผู้บริหาร วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมบุคคลากร รองรับตำแหน่งที่สำคัญๆ ผลการดำเนินงาน ผบก. จำนวน 2 คน ผบต. จำนวน 1 คน นบส. จำนวน 1 คน ปัญหา / อุปสรรค - จำนวนโควต้าที่ได้รับ การจัดสรรน้อย ( ผู้บริหารจัดหาโควต้าเพิ่มเติม โดยใช้งบของสคร. )

7 แผนพัฒนาบุคคลากร ปี 2554 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรด้าน องค์ความรู้และวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น สามารถนำพัฒนางานที่ รับผิดชอบ กิจกรรม แจ้งเวียนหลักสูตรการอบรม ให้ผู้สนใจสมัครตามความต้องการและ ความเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการทุกระดับ

9 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ โครงการ การเขียนหนังสือราชการ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ สามารถนำเทคโนโลยี่ ที่ทันสมัยมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน

10 กิจกรรม - จัดอบรมการเขียนหนังสือ ราชการ - จัดอบรมเกี่ยวการเงิน งบประมาณและพัสดุ - จัดอบรมการจัดทำโครงการ - จัดอบรมหลักสูตรการใช้เทค โนโลยี่และสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการทุกระดับ ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

11 3. โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหาร วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมบุคลากร รองรับตำแหน่งที่สำคัญ กิจกรรม - คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ การอบรมหลักสูตร ผบต. ผบก. และ นบส. กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย / ศตม.

12 4. การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร เรื่องแนวทาง การปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานในหน่วยงานเข้าใจ ระบบ ระเบียบ และการ ดำเนินงาน กิจกรรม จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน ใหม่ของสคร. 11

13 5. โครงการอบรมพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรม พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรม จัดอบรมด้านจิตภาวนา นั่ง สมาธิที่สถานปฏิบัติ ธรรม เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและลูกจ้างที่ สมัครใจ

14 6. โครงการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะของข้าราชการพลเรือน วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะของข้าราชการ กิจกรรม 1. จัดทำแบบประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 2. ทำการประเมิน 3. ดำเนินการพัฒนาตามความ เหมาะสม 4. มอบหมายงานให้ตามความ เหมาะสม

15 แผน Talent Management 1. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะและความต้องการบุคลากร ที่เป็นคนดี / คนเก่ง ( มิย. 53 ) 2. สรุปคุณลักษณะคนดี / คนเก่งที่พึง ประสงค์ ( กค. 53 ) 3. คณะกรรมการ HR ของสคร. ประเมินและจัด กลุ่มบุคคล ( สค. 53 ) 4. วางแผนในการพัฒนากลุ่มบุคคล ( กย. 53 ) 5. ดำเนินการตามแผน ปีงบประมาณ 2554- 2556 (3 ปี )


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาบุคคลากร ปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google