งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาบุคคลากร ปี 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 1.โครงการอบรมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ผลการอบรม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 59 คน

3 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านองค์ความรู้และ วิชาการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ วิชาการใหม่ๆ มาพัฒนางานในความรับผิดชอบ กิจกรรม พิจารณาเสนอบุคลากรเข้ารับการอบรมวิชาการหลักสูตร วิชาการใหม่ๆตามความต้องการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างน้อย คนละ 1หลักสูตร / ปี ( สนับสนุนค่าลงทะเบียน )

4 ผลการดำเนินงาน จำนวน 20 หลักสูตร / 25 คน
ปัญหา/อุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอ ( กรณีมีค่าลงทะเบียน )

5 3.โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรรายบุคคล
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีสมรรถนะตามที่คาดหวัง กิจกรรม พัฒนาบุคลากรที่มี GAP โดยผู้บังคับบัญชา ( ผลการประเมินมี GAP จำนวน 76 คน ) ปัญหา / อุปสรรค หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย ไม่ให้ความสำคัญกับการนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างจริงจัง ( ชี้แจงและแจ้งเวียนหนังสือจากส่วนกลางให้ทราบเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการ )

6 4.โครงการคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมบุคคลากรรองรับตำแหน่งที่สำคัญๆ ผลการดำเนินงาน ผบก. จำนวน 2 คน ผบต. จำนวน 1 คน นบส. จำนวน 1 คน ปัญหา / อุปสรรค - จำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรน้อย ( ผู้บริหารจัดหาโควต้าเพิ่มเติมโดยใช้งบของสคร. )

7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาบุคคลากร ปี 2554 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน องค์ความรู้และวิชาการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้น สามารถนำพัฒนางานที่รับผิดชอบ กิจกรรม แจ้งเวียนหลักสูตรการอบรมให้ผู้สนใจสมัครตามความต้องการและความเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการทุกระดับ

9 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ โครงการ การเขียนหนังสือราชการ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ สามารถนำเทคโนโลยี่ ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

10 กิจกรรม - จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการ
- จัดอบรมเกี่ยวการเงินงบประมาณและพัสดุ - จัดอบรมการจัดทำโครงการ - จัดอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยี่และสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการทุกระดับ ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

11 3.โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับตำแหน่งที่สำคัญ กิจกรรม - คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต. ผบก. และ นบส. กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย / ศตม.

12 4.การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเรื่องแนวทาง การปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเข้าใจ ระบบ ระเบียบ และการดำเนินงาน กิจกรรม จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ของสคร.11

13 5.โครงการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรม พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรม จัดอบรมด้านจิตภาวนา นั่งสมาธิที่สถานปฏิบัติ ธรรม เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและลูกจ้างที่สมัครใจ

14 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
6.โครงการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะของข้าราชการพลเรือน วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะของข้าราชการ กิจกรรม 1.จัดทำแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 2.ทำการประเมิน 3.ดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสม 4.มอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม

15 แผน Talent Management ที่เป็นคนดี/คนเก่ง ( มิย. 53 )
1.สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและความต้องการบุคลากร ที่เป็นคนดี/คนเก่ง ( มิย. 53 ) 2.สรุปคุณลักษณะคนดี/คนเก่งที่พึงประสงค์ ( กค.53 ) 3.คณะกรรมการHRของสคร.ประเมินและจัดกลุ่มบุคคล( สค. 53 ) 4.วางแผนในการพัฒนากลุ่มบุคคล ( กย.53 ) 5.ดำเนินการตามแผน ปีงบประมาณ (3ปี)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google