งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2   1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ  1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเรา อย่างไร  2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1 อารย ธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบคำถาม ตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556 คำชี้แจง

3   อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุคสำริด ( ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ) ถือกำเนิดขึ้น บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานใน ปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ซึ่งนัก โบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจาก  เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเต เมีย  เมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C.  เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C. 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก

4   จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความ เจริญจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น มีการวาง ผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ มีระบบท่อ ระบายน้ำ มีสระขนาดใหญ่ภายใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมี ความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริง หรือ

5   เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งนี้ พบว่ามีความ เจริญอย่างยิ่งในด้านการวางผังเมือง เพราะมี การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ มี ระบบท่อระบายน้ำ มีสระขนาดใหญ่ภายใต้ ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตทาง การเกษตร และมีหลักฐานการติดต่อค้าขาย กับดินแดนเมโสโปเตเมีย 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญ ของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

6   เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งนี้ พบว่ามีความ เจริญอย่างยิ่งในด้านการวางผังเมือง เพราะมี การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ มี ระบบท่อระบายน้ำ มีสระขนาดใหญ่ภายใต้ ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตทาง การเกษตร และมีหลักฐานการติดต่อค้าขาย กับดินแดนเมโสโปเตเมีย 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมี อิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร

7


ดาวน์โหลด ppt   1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก  1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google